Hotărârea nr. 363/2005

Hotărârea 363/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de birouri, D+P+4E+M, str. Avram Iancu nr. 68.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de birouri , D+P+4E+M, str. Avram Iancu nr. 68

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extra/ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil de birouri, D+P+4E+M , str. Avram Iancu nr. 68, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 37070/ 43 / 23.05.2005 al Direcției Urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de birouri, D+P+4E+M, str. Avram Iancu nr. 68

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 10288/ 5068/03.03.2005 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru imobil de birouri, D+P+4E+M, str. Avram Iancu nr. 68, beneficiar SC WENS TOI R SRL , prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru birouri, cu menținerea aliniamentului existent până la înălțimea la cornișă și retragerea nivelelor superioare, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 10288/ 5068/03.03.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția

urbanism .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Contrasemnează: secretarul municipiului, \ jr. Mircea Jorj

Nr. 363 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)