Hotărârea nr. 362/2005

Hotărârea 362/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale însiruite P+E+M, str. Moricz Zsigmond f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale înșiruite P+E+M,str. Moricz Zsigmond f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuințe familiale , P+E+M, str. Moricz Zsigmond f.n. ( zona Câmpului- Vest);

Analizând Referatul nr. 37076   / 23.05.2005 al Direcției Urbanism prin care se

propune aprobarea PUD - pentru locuințe familiale înșiruite P+E+M, str. Moricz Zsigmond f.n. (zona Câmpului-Vest),;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism

nr. 14307/5124/17.03.2005 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuințe familiale înșiruite, P+E+M, str. Moricz Zsigmond f.n., beneficiar OROS TUDOR EMANOIL prin care se reglementează amplasarea pe parcelă, alinierea la 4 m. față de traseul axul străzii, regimul de construire inșiruit, regimul de înălțime P+E+M , precum și avizul comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr.14307/5124/17.03.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția

urbanism .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila

Nr. 362 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)