Hotărârea nr. 360/2005

Hotărârea 360/2005 - Aprobarea P.U.D. Amplasare sală de sport prin programului C.N.I. la Colegiul „George Cosbuc” str. Avram Iancu nr. 72.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Amplasare sală de sport prin programul C.N.I.

la Colegiul "Gcorge Coșbuc" strada Avram Iancu nr. 72

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Amplasare sală de sport prin programul C.N.I. la Colegiul "George Coșbuc", strada Avram Iancu nr. 72., proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 35796/17.05.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Amplasare sală de sport prin programul C.N.I. la Colegiul "George Coșbuc", strada Avram Iancu nr. 72.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 84402/ 4810/ 43/ 06.01.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amplasare sală de


sport prin programul C.N.I. la Colegiul "George Coșbuc", strada Avram Iancu nr. 72, prin care se reglementează accesul, amplasarea în partea posterioară a incintei, regimul de construire izolat, posibilitatea de racordare la utilități, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 84402/ 4810/ 43/ 06.01.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DFZ ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila

Nr. 360 din 31 mai 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul municipiului, \ Jr. Mircea Jorj