Hotărârea nr. 358/2005

Hotărârea 358/2005 - Aprobarea P.U.D. Amenajare spatiu comercial si deschidere acces, B-dul. 21 decembrie 1989 nr. 21.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu Amenajare spațiu comercial și deschidere acces b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 21

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Amenajare spațiu comercial și deschidere acces pe b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 21, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 35791/431/17.05.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. Amenajare spațiu comercial și deschidere acces pe b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 21, beneficiar Lung Aurelia;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 8595/4967 din 17.02.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu - Amenajare spațiu


comercial și deschidere acces pe b-dul 21 Decembrie 1989 nr.

21, beneficiar Lung Aurelia prin care se propune deschiderea golului de ușă de lățimea golurilor de la etajele superioare. Se menține P.O.T. și C.U.T. existente. Se aprobă avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 8595/4967 din 17.02.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE'ȘED

Dr. Laszlo Attila

CONTRASEMNEAZĂ: Secretarul municipiului,

Jr. Mircea Joirj___

Nr. 358 din 31 mai 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)