Hotărârea nr. 355/2005

Hotărârea 355/2005 - Aprobarea P.U.D. Locuinte familiale, str. Galaction Liviu Munteanu f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuințe familiale

Strada Galaction Liviu Munteanu f.nr.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Locuințe familiale pe strada G.L. Munteanu f.nr., proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 34321/431/17.05.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Locuințe familiale pe strada G.L. Munteanu f.nr. beneficiar Bojan Gligor;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 11797/5072 din 03.03.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuințe familiale pe strada G.L. Munteanu f.nr. beneficiar Bojan Gligor prin care se reglementează amplasarea construcțiilor aliniate la 5,0 de la traseul regularizat al străzii, cu respectarea distanțelor de 3,0 m. de la limitele laterale și 5,0 m. de la limita posterioară, regimul de înălțime D-P+E - P+E+M, P.O.T. max. = 30,0%, C.U.T. max. 0,6 ADC., precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 11797/5072 din 03.03.2005.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Ăttila

CONTRASEMNEAZĂ: Secretarul municipiului,

' Jr. Mircea JorjNr. 355 din 31 mai 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)