Hotărârea nr. 354/2005

Hotărârea 354/2005 - Aprobarea P.U.D. Locuinte familiale, Colonia Borhanci f.n.

ONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Locuințe familiale

Colonia Borhanci f.nr.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Locuințe familiale - Colonia Borhanci, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 35795/17.05.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Locuințe familiale - Colonia Borhanci, beneficiar Bîrcca Ioan Mircea.

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 74639/ 4723/ 43/ 18.11.2004, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuințe familiale -


Colonia Borhanci beneficiar Bîrcca Ioan Mircea, prin care se reglementează accesul, organizarea pe parcelă, regimul de construire izolat, regimul de aliniere la 10,0 m. de aliniament, regimul de înălțime P+M - D+P+E, parcarea în incintă, posibilitatea de racordare la utilități, P.O.T. = 11% și C.U.T. = 0,4 ADC, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 74639/ 4723/ 43/ 18.11.2004.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dr. Laszlo Attila


Nr. 354 din 31 mai 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)