Hotărârea nr. 353/2005

Hotărârea 353/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil spatii de locuit si birouri D+P+2E+M, str. Al. Vaida Voievod f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil spații de locuit și birouri D+P+2E+M, str. Al. Vaida Voivod f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil spații de locuit și birouri , D+P+2E+M , str. Al. Vaida Voivod f.n.- proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 37069/23.05.2005 al Direcției Urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil spații de locuit și birouri, D+P+2E+M, str. Al. Vaida Voivod f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.22101/ 5184/07.04.2005 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru spații de locuit și birouri , D+P+2E+M, str. Al. Vaida Voivod f.n., beneficiar: SC CONARH DESIGN SRL, prin care se reglementează amplasarea unei construcții D+P+2E+M, pentru imobil spații de locuit și birouri, amenajarea a 9 parcări auto aferente, pe terenul proprietate,precum și avizul comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 22101/5184/07.04.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția

urbanism .


PREȘEDINTE D£ ȘEDINȚĂ,


Dr. LaszloLAftila


Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

\jr. Mircea Jorj.

Nr. 353 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)