Hotărârea nr. 352/2005

Hotărârea 352/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru trei imobile de locuit, P-E, str. Colonia Becas f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru trei imobile de locuit, P+E, str. Colonia Becaș f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru trei imobile de locuit, str. Colonia Becaș f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.37073 din 23.05.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru trei imobile de locuit, str. Colonia Becaș f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 22782/5207/07.04.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f” și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru trei imobile de locuit cu P+E, str. Colonia Becaș f.n., beneficiar MICLEA IOAN, prin care se propune amplasarea a trei corpuri de construcții pentru locuințe, P+E, cu garaje la demisolul acestora, cu amenajări de incintă constând în alei , spațiu verde, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.22782/5207/07.04.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE

Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează: retarul municipiului, \jr. Mircea Jo j

Nr. 352 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)