Hotărârea nr. 351/2005

Hotărârea 351/2005 - Aprobarea P.U.D. Imobile de locuit – zona Bucium Vest – strada Hameiului – drum Sf. Ion.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Imobile de locuit - zona Bucium Vest

- Strada Hameiului - drumul Sf. Ion -

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru Imobile de locuit - zona Bucium Vest, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 33000/431/17.05.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. pentru Imobile de locuit - zona Bucium Vest, beneficiari; Damșa I., Vidrean V., Matei V. și Siom L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 16023/5194 din 07.04.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor ari. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Imobile de locuit - zona Bucium Vest, beneficiari; Damșa I., Vidrean V., Matei V. și Siom L. prin care se stabilește amplasarea construcțiilor, alinierea la 5,0 m. de la stradă, accesele din drumurile publice, zonele construibile pe fiecare parcelă, regimul de înălțime de max. P+2E+M, amenajarea incintelor cu platforme de parcare, POT max. 35% și CUT max. 0,9, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 16023/5194 din 07.04.2005.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila

Y

/

CONTRASEMNEAZĂ:


Nr. 351 din 31 mai 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


Secretarul municipiului, \ Jr. Mircea Jorj