Hotărârea nr. 350/2005

Hotărârea 350/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuintă familială, P+M, str. Vânătorului f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială, P+M, str. Vânătorului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuință familială, str. Vânătorului f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.37071 din 23.05.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil locuință familială, str. Vânătorului f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 18275/5244/28.04.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f’ și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HO TÂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru locuință familială cu P+M, str. Vânătorului f.n., beneficiar LEONTE CALIN, prin care se propune amplasarea unei locuințe familiale, P+M, cu garaje având rol de zid de sprijin, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 18275/5244/28.04.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Ațtila

Contrasemnează:


Secretarul municipiului,

\ .Ir. Mircca .Jorji -x

Nr. 350 din 31 mai 2005

( LIotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)