Hotărârea nr. 349/2005

Hotărârea 349/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru incintă dezmembrări auto si spatiu comercial, str. Lombului f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru incintă dezmembrări auto și spațiu comercial, str. Lombului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru incintă dezmembrări auto și spațiu comercial, str. Lombului f.n. - proiect din inițiativa primarului,

Analizând Referatul nr.37078/ 43 /14.04.2005 al Direcției Urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru incintă dezmembrări auto și spații comerciale, str.Lombului f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism

nr. 15441/ 5123/ 17.03.2005 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.3 50/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru incintă dezmebrări auto și spațiu comercial, beneficiar SC 9006 AUTO SRL , prin care se reglementează amplasarea unei hale pentru mică producție- dezmembrări auto, organizarea platformei de parcare, staționare și manevrare, pentru precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 15441/ 5123/ 17.03.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția

urbanism .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo/Attila


Contrasemnează:


Secretarul municipiului.

\ jr. Mircea Jorj____

Nr. 349 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)