Hotărârea nr. 348/2005

Hotărârea 348/2005 - Aprobarea P.U.D. Locuinte familiale si colective, str. Pădurii f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic dc Detaliu Locuințe familiale și colective Strada Pădurii f.nr.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Locuințe familiale și colective pe strada Pădurii f.nr., proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 35790/431/17.05.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Locuințe familiale și colective pe strada Pădurii f.nr., beneficiari Chirilă Nicolae și Rus Miron Romulus;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 19565/5150 din 24.03.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuințe familiale și


colective pe strada Pădurii f.nr., beneficiari Chirilă Nicolae și Rus Miron Romulus prin care se parcelează terenul în loturi de 510 - 1340 m. cu acces asigurat dinspre strada Pădurii pe alee carosabilă de 6,0 m. cu trotuar de 1,0 m. a cărui traseu a fost stabilit prin P.U.D. anterior aprobat, înălțimea construcțiilor individuale D+P+M și colective D+P+2E, amplasarea construcțiilor menținând alinierea la strada Pădurii, la 3,0 m. de la limitele laterale și 5,0 m. de la limita posterioară, construirea de garaje în demisolul construcțiilor. P.O.T. max. = 35,0%, C.U.T. max. 0,9 ADC., precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 19565/5150 din 24.03.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dr. Laszlo Attila


CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul municipiului,

Nr. 348 din 31 mai 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)