Hotărârea nr. 347/2005

Hotărârea 347/2005 - Aprobarea P.U.D. Imobil de birouri si locuinte de serviciu, str. Constanta nr. 24.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Imobil de birouri și locuințe de serviciu Strada Constanța nr. 24

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Imobil de birouri și locuințe de serviciu pe strada Constanța nr. 24, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 35792/17.05.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Imobil de birouri și locuințe de serviciu pe strada Constanța nr. 24, beneficiar Popa Vasile;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 16991/5225 din 07.04.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al .2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1, - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Imobil de birouri și


locuințe de serviciu pe strada Constanța nr. 24, beneficiar Popa Vasile prin care se reglementează amplasarea construcției pentru a permite lărgirea străzii Constanța, construirea de garaje în subsolul construcției, accesele și regimul de înălțime S+P+3E, P.O.T. max. = 58,2%, C.U.T. max. 2,4 ADC, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 16991/5225 din 07.04.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila

CONTRASEMNEAZĂ: Secretarul municipiului,

Jr. Mircea Jlpri

Nr. 347 din 31 mai 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)