Hotărârea nr. 344/2005

Hotărârea 344/2005 - Avizarea unei documentatii.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind avizarea unei documentații.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind avizarea unei documentații - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 61665 din 09.09.2004 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune avizarea documentației de stabilire și evaluare a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cheile Baciului f.n., Stație de condiționat semințe Baciu a S.C. SEMROM TRANSILVANIA S.A. SUCURSALA COMPLEX AGROSEM CLUJ, întocmită în baza HG nr.834/1991.

Reținând prevederile LIG nr.834/1991, ale adresei nr.50807/42 din 09.12.1998 a Consiliului județean Cluj ;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. ”h“ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se avizează favorabil documentația de stabilire și evaluare a terenului situat în municipiul Cluj -Napoca str. Cheile Baciului f.n. , Stație dc condiționat semințe Baciu, întocmită în baza HG nr.834/1991, cu precizarea vecinătăților asupra amplasamentului susmenționat, în favoarea S.C. SEMROM TRANSILVANIA S.A. SUCURSALA COMPLEX AGROSEM CLUJ.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Serviciul juridic-contencios.

Președinte de ședință, Dr.Laszlo Attila


Nr.344 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi)