Hotărârea nr. 343/2005

Hotărârea 343/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 274/2003 (concesionarea terenului situat în str. Somesului nr. 25).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii 274/2003 (concesionarea terenului situat în str.Someșului nr.25)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.274/2003, referitor la concesionarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Someșului nr.25 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 34587 din 13.05.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 274/2003, în sensul modificării art.2;

Reținând prevederile Sentinței Civile nr. 1420/1999 și a încheierii Civile nr.4832/2005 pronunțate de către Judecătoria Cluj-Napoca, ale Legii nr. 50/1991, republicată și ale Legii nr.219/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. ”f‘ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se modifică art2. al Hotărârii nr.274/2003, care va avea următorul conținut:

“Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesiune se stabilește la suma de 250 EURO/mp.”

Art.II. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Președinte de ședință, Dr.Laszlo Âttila

Nr.343 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul municipiului, \ jr.Mircea Jorj