Hotărârea nr. 342/2005

Hotărârea 342/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 716/1999.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii nr.716/1999.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.716/1999 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 37809 din 24.05.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr.716/1999;

Reținând prevederile Legii nr.50/I991, republicată și ale Legii nr.219/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”f’ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art.2 al.2 al Elotărârii nr.716/1999, care va avea următorul conținut:

“ S.C.SMAV EXIM SRL Cluj se obligă să achite lunar 5.000.000 lei la bugetul local, bani care vor fi destinați organizării unor activități culturale și sportive. Această suma se indexează cu rata inflației începând cu data adoptării Hotărârii 716/1999.”

Art.il. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Direcția economică.

Președinte de ședință,

Dr.Laszlo Attila


Nr.342 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

yjr.Mircea Jop