Hotărârea nr. 341/2005

Hotărârea 341/2005 - Concesionarea unor terenuri Aurel Vlaicu, B-dul. 1 Decembrie 1918, str. Dâmbovitei, P-ta Mihai Viteazu, teren în curtea interioarã a Liceului Teoretic Nicolae Bãlcescu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea unor terenuri

(str, Aurel Vlaicu, B-dul 1 Decembrie 1918, str. Dâmboviței, P-ța Mihai Viteazu, teren în curtea interioară a Liceului Teoretic Nicolae Bălccscu)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea unor terenuri - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 37577 din 24.05.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune concesionarea unor terenuri situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu, B-dul 1 Decembrie 1918, str. Dâmbovița, P-ța Mihai Viteazu, teren în curtea interioară a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu;

Reținând prevederile Legii nr.50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea prin încredințare directă în favoarea Agenției Regionale de Protecție a Mediului Cluj-Napoca în vederea realizării unor stații de monitorizare on-line a calității atmosferice și a unui panou pentru informarea publicului, a următoarelor terenuri :

  • -  teren în suprafață de 22,50 mp situat în str. Aurel Vlaicu f.n.

  • -  teren în suprafață de 22,50 mp situat în curtea interioară a Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu.

  • -  teren în suprafață de 22,50 mp situat în B-dul 1 Decembrie 1918 f.n..

  • -  teren în suprafață de 22,50 mp situat în str. Dâmboviței f.n...

  • -  teren în suprafață de 4,00 mp situat în P-ța Mihai Viteazu pe rondoul din fața Halci Agroalimentare

Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani, investiția fiind de interes public, nu se percepe taxă de concesionare. Pe această perioadă se va păstra destinația inițială.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția urbanism, Direcția tehnică și Direcția economică.

Președinte de ședință, Dr.Laszlo Attila

Nr. 341 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


Contrasemnează:

Secietarul municipiului, \ jr.Mircea Jorj