Hotărârea nr. 340/2005

Hotărârea 340/2005 - Concesionarea unui teren (str. Izlazului nr. 12)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea unui teren.

(Str.Izlazului nr.12)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea unui teren - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 16316 din 08.03.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune concesionarea terenului situat în Str.Izlazului nr.12;

Reținând prevederile Legii nr.50/1991, republicată și ale Legii nr.219/1998; Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea prin încredințare directă a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Izlazului nr.12, în suprafață de 22 mp., în favoarea SC “Philadelphia” SRL, în vederea închiderii intrândului situat între cele două spații comerciale existente.

Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani , iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 85 EURO/mp.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Direcția economică.

Președinte de ședință, Dr.Laszlo/Attila

Nr.340 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Contrasemnează: cretarul municipiului, l jr.Mircea Jori