Hotărârea nr. 34/2005

Hotărârea 34/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 754/2004 (privind constituirea comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLU.I-NAPOCA

II O I Ă R Â R E

privind modificarea Hotărârii nr. 754/2004

(privind constituirea Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 34/1998)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 754/2004 cu referire la completarea locului devenit vacant în Comisia pentru aplicarea Legii nr. 34/1998 - proiect din inițiativa primarului:

Analizând Referatul nr. 2.221 din 12.01.2005 al Serviciului protecție socială prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 754/2004 cu referire la constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și pot primi subvenții de la bugetul local în condițiile Legii nr. 34/1998;

Reținând prevederile H.G. nr. 1.153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998:

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând raportul comisiei de validare în urma votului secret exprimat, precum și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. “d" și “s” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 754/2004 în sensul că se completează locul devenit vacant în Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială și pot primi subvenții de la bugetul local, Comisia urmând a avea următoarea componență:

 • 1. Ovidiu Laurian Turdean - consilier local;

 • 2. Vasile Florin Stamatian - consilier local;

  • 3. Molnos Lajos

  • 4.  Mihai Sandu


  • - consilier local;

  • - consilier local;


  Ștefan Dimitriu


  - consilier local;


  6.

  • 7.

  • 8.

  9.


  Iulia Ardeuș

  Vaier Morar Aurel Mocan loan Bogdan


  • - inspector de specialitate, Direcția conomică;

  • - șef serviciu, Serviciul protecție socială;

  • - inspector de specialitate. Serviciul protecție socială;

  • - inspector de specialitate, Direcția conomică;


  Secretar: Claudia Pandrea - inspector de specialitate, Serviciul protecție socială.


ART. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Comisia, Serviciul protecție socială și Direcția economică.

Nr. .34 din 22 februarie 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)