Hotărârea nr. 339/2005

Hotărârea 339/2005 - Stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006.

CONSILII 1 LOCAL AL Ml INICII’IULI I

CLI J-NAI’OCA

HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2006

Consili.il local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2006 - proiect din inițiativa primarului;

Reținând prevederile Legii nr. 189/1998 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, prevederile OG 92/2003 privind Codul de procedura fiscală cu modificările și completările ulterioare;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate Potrivit dispozițiunilor art. 38 al.2 și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale.

HOTĂRĂȘTE:

Art,1, - Se stabilesc impozitele și taxele locale pentru anul 2006, după cum urmează:

 • a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2006. constituind ANEXA Nr.l și ANEXA IA;

 • b) cota de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii prevăzută la art.253 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la :

  Legea 571/2003

  Cota de impozitare pentru anul 2005

  Propunere pentru anul 2006

  Cota de impozitere aprobată pentru anul 2006

  0,5%-1%

  0.5%

  0,5%-0.75%

  0 75%

  c) cota de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii (6) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la :

  prevăzută la art. 253

  Legea 571/2003

  Cota de impozitare pentru anul 2005

  Propunere pentru anul

  2006

  Cota de impozitere aprobată pentru anul 2006

  5%-10%;

  5%

  5%

  5%

 • d) cota pentru stabilirea taxei pentru serviciile de reclamă și publicitate, prevăzută la art 270 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la :

  Legea 5. 1/2003

  Cota de impozitare pentru anul 2005

  Propunere pentru anul 2006

  Cota de impozitere aprobată pentru anul 2006

  1%-3%

  1%

  1%

  1%

 • e) cota pentru stabilirea impozitului pe spectacole, prevăzută la art.274 din Legea nr 571/2003 privind Codul fiscal, este de:

2% în cazul unui spectacol de teatru, balet, operă, peretă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentare film, spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională,

5% în cazul oricărei alte manifestări artistice;

 • f) cota pentru calculul taxei hoteliere, prevăzută la art. 279 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, se stabilește la :

  Legea 571/2003

  Cota de impozitare pentru anul 2005

  Propunere pentru anul 2006

  Cota de impozitere aprobată pentru anul 2006

  05%-5%

  2%

  2%

  2%

Art,2. - Se acordă bonificația prevăzută la art.255 (2), la art.260 (2) și la art.265 (2) din Legea nr.571/20C3 privind Codul fiscal după cum urmează:

Legea 571/2003

Bonificația acordata

Propunere pentru anul

Bonificația aprobată

pentru anul 2005

2006

pentru anul 2006

alin cazul impozitului pe

clădiri, 0-10%;

10%

10%

10%

b)în cazul impozitului pe

teren 0 10%;

10%

10%

10%

c)în cazul mijloacelor de

transport. 0-10%;

10%

10%

10%

Art.3. - Pentru determinarea impozitului pe clădiri și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în cazul persoanelor fizice, precum și a impozitului pe teren, pentru anul 2006, se aplică delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea nr.209/2003 cu modificările și completările ulterioare.

Art.4. - Se aprobă scutirea la plata impozitului pe teren pentru terenul aferent investițiilor derulate în conformitate cu Legea nr.332/2001 privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie, cu modificările și completările ulterioare, pe toată perioada executării acestora, până la punerea în funcțiune, dar nu mai mult de 3 ani de la data începerii lucrărilor,dar nu mai târziu de 31 decembrie 2006.

Art.5. - Se aprobă pentru persoanele fizice și pentru persoanele juridice anularea creanțelor restante și a accesoriilor aferente acestora, în sume mai mici de 100 000 lei. pentru pozițiile de rol care au restanțe și sunt mai vechi decât 01.01.2005, conform art.173 alin (3) din Codului de procedură fiscală, pe fiecare sursă în parte (impozit clădiri, impozit teren, taxa auto, taxă viză autorizație și altele, excepție făcând taxele cuprinse în anexa nr. IA)

Art.6. - Se aprobă ca taxa pentru parcarea curentă a autoturismelor să se achite anual, până cel târziu la data de 15 martie inclusiv, pentru anul în curs, iar începând cu data de 16 martie să se aplice dobânzi și majorări de întârziere conform legislației în vigoare.

începând cu data de 1 aprilie a anului în curs, locurile de parcare aflate pe platforme betonate, amenajate prin investiția statului sau a municipalității rămase neachitate, se vor atribui altor persoane în funcție de solicitări.

în cazul parcărilor, copertinelor și garajelor realizate în cursul anului fiscal, taxa se achită între data autorizării și finele anului fiscal curent, la data eliberării abonamentului, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data emiterii autorizației de construire.

în cazul parcărilor, copertinelor și garajelor desființate în cursul anului fiscal, taxa se achită până la data întocmirii referatului de reziliere încheiat în baza procesului verbal de constatare a desființării construcției.

în cazul emiterii de certificate de urbanism în vederea realizării de parcări, copertine și garaje, taxa se achită la data eliberării abonamentului, care se va întocmi pe o perioadă de patru luni(conform HCL nr. 23/1997), cu posibilitatea de prelungire a acestuia.

Art. 7. Se aprobă ca în cazul construcțiilor provizorii existente la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, taxa de utilizare a terenului să se achite începând cu data autorizării, în patru rate egale, până la data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie și 15 noiembrie. Se încadrează în această prevedere construcțiile cu caracter provizoriu: tonete, gherete, panouri publicitare, eșarfe publicitare de tip banner și alte tipuri de mobilier stradal, terase de alimentație publică și mesele destinate desfacerii produselor în piețele agroalimentare amenajate de primărie, căile de acces precum și construcțiile provizorii realizate în vederea desfășurării unor activități culturale, sportive, promoționale și parcurilor distractive

în cazul construcțiilor provizorii realizate în cursul anului fiscal, taxa se achită între data autorizării și finele anului fiscal curent, trimestrial.

în cazul construcțiilor provizorii desființate în cursul anului fiscal, taxa se achită până la data întocmirii referatului de reziliere încheiat în baza procesului verbal de constatare a desființării construcției.

în cazul emiterii de certificate de urbanism în vederea realizării de construcții provizorii, taxa se achită între data emiterii certificatului de urbanism și finele anului fiscal curent trimestrial, cu respectarea perioadei de valabilitate a certificatului

Art.8. - Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite și taxe locale, inclusiv hotărârile Consiliului Local, prin care s-au instituit/stabilit impozite și taxe locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în ANEXA Nr. II.

Art.9. - Anexele I. IA și II fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.10. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințeză Direcția taxe și impozite locale. Direcția domeniului public și privat, Direcția urbanism, Direcția tehnică. Serviciul camera agricolă și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

Dr. Laszl


.ttila


Contrasemnează: cretarul municipiului Ur. Mircea Jorj

Nr. 339 din 31 mai 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi)

Consiliul local al municipiului

ANEXA Nr. I

la Hotărârea nr 339/2005


Cluj-Napoca

TABLOUL

cuprinzând impozitele și taxele locale

/. CODUL FISCAL - TITLUL IX-Impozite și taxe locale

VALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART.251 ALIN.(3), IMPOZITELE Șl TAXELE LOCALE CARE CONSTAU ÎNTR-0 ANUMITĂ SUMA ÎN LEI Șl CARE SE INDEXEAZA/AJUSTEAZA ANUAL, ÎN CONDIȚIILE ART.292 Șl RESPECTIV ART.295 ALIN.(12), PRECUM Șl AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZA POTRIVIT ART.297 ALIN.(7)

CAPITOLUL II- IMPOZITUL PE CLĂDIRI

VALORILE IMPOZABILE pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

Art.251 alin.(3)                                          __________'_____ _____ ___________

Tipul clădirii

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005

Propunere pentru anul 2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Valoarea impozabilă

- lei/m2 -

Valoarea impozabilă - lei/m2 -

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire [condiții cumulative]

Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

Cu instalații de apă. canalizare, electrice și încălzire [condiții cumulative]

Fără instalații de apa, canalizare, electricitate sau încălzire

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire [condiții cumulative]

Fără instalații de apă, canalizare, electricitate sau încălzire

0

1

2

3

4

1. Clădiri cu pereți sau cadre din beton armat, din cărămidă arsă, piatră naturală sau alte materiale asemănătoare

6.313. 000

3.745 000

6.313..000

3.745.000

6.313. 000

3.745.000

2. Clădiri cu pereți din lemn, cărămidă nearsă, paiantă, vălătuci, șipci sau alte materiale asemănătoare

1.712.000

1 070 000

1.712.000

1 070 000

1.712.000

1. 070.000

3. Construcții anexe corpului principal al unei clădirii, având pereții din beton, cărămidă arsă, piatră sau alte materiale asemănătoare

1 070 000

_

963.000

1.070 000

963.000

1 070 000

963.000

4. Construcții anexe corpului principal al unei clădiri, având pereții din lemn, cărămidă nearsă, vălătuci, șipci sau alte materiale asemănătoare

642.000

428 000

642.000

428 000

642 000

428.000

CAPITOLUL III - IMPOZITUL PE TEREN

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - TERENURI CU CONSTRUCȚII

Art.258 alin.(2)


- Iei/m? -


Zona în cadrul localității

0

I            ' II

III

IV

V

0

i     r h

.. -

III

A

6.985

5.800

5 095

4 385

600

480

6 985

5.800

5 095

4 385

600

480

B

5.800

4.385

3.555

3 000

480

360

5 800

4.385

3 555

3 000

480

360

C

4 385

3.000 |

2 250

1 425

360

240

4 385

3.000

2 250

1.425

360

240

D

3 000

1.425

1 190

830

235

120

3 000

1.425

1 190

830

235

120


Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006


Nivelurile impozitului, pe ranguri de localități

0

1

II

III

IV

V

6 985

5.800

5 095

4 385

600

480

5 800

4.385

3 555

3.000

480

360

4 385

3.000

2 250

1 425

360

240

3 000

1.425

1 190 | 830

235

120


IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN -

ORICE ALTĂ CATEGORIE DE FOLOSINȚĂ DECÂT CEA DE TERENURI CU CONSTRUCȚII

Art.258 alin.(4)                  _____________________________- lei/m? -

Nr Crt

'Zona

Categoria       \

de folosință

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005 -valori actualiz.cu coef.de corecție, cu 5-

Propunere pentru anul 2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

-val.actualiz.cu coel

.de corecțiețcu 5)-

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

Zona A

Zona B

Zona C

Zona D

1

Teren arabil

95

70

X

X

95

70

X

X

95

70

X

X

2

Pășune

70

60

X

X

70

60

X

X

70

60

X

X

3

Fâneată

70

60

X

X

70

60

X

X

70

60

X

X

4

Vie

155

120

X

X

155

120

X

X

155

120

X

X

5

Livadă

180

155

X

X

180

155

X

X

180

155

X

X

6

Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră

95

70

X

X

95

70

X

X

95

70

X

X

7

Teren cu ape

50

40

X

X

50

40

X

X

50

40

X

X

8

Drumuri și căi ferate

X

X

X

X

*

X

X

X

X

x

X

X

9

Neproductiv

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

“A

IMPOZITUL PE TERENURILE AMPLASATE IN EXTRAVILAN

Art.258 alin.(6)

- lei/ha -

Terenul

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005

Propunere ■ ' i. jni

200

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Indiferent de rangul unde este situat

localității, categoria de folosință

și zona

11.000

11 000

I 11.000

CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT

Art.263 alin.(2)                           Mijloace de transport cu tracțiune mecanică ________

Mijloc de transport

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005

Propunere pentru anul 2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

valoarea taxei

- lei/500 cm3 sau fracțiune -

valoarea taxei

- lei/500 cm’ sau fracțiune -

valoarea taxei

- lei/500 cm3 sau fracțiune -

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 2 000 cm3 inclusiv

70.000

70.000

70.000

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 2.000 cm3

86.000

86.000

86.000

Autobuze, autocare, microbuze

140.000

140 000

140.000

Alte vehicule cu tracțiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone inclusiv

150.000

150 000

150.000

Tractoare înmatriculate

93.000

93.000

93 000

Motociclete, motorete și scutere

35.000

35.000

35.000

Art.263 alin.(4)          Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone

- se majorează prinjnotărâre a Guvernului potrivit art.29Zalin(3) din Codul fiscaL

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Nivelurile de impozitare pentru anul

2005

Propunere pentru anul 2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Taxa (lei)

Taxa

lei)

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

I. Vehicule cu două axe

X

X

X

X

X

X

1 Masa peste 12 tone, dar nu mai mult de 13 tone

1 184 000

1.302.000

1.184.000

1.302.000

1.184.000

l.302.000

2 Masa peste 13 tone, dar nu mai mult de 14 tone

1 302 000

1.420.000

1.302.000

1.420.000

1.302.000

1.420.000

3 Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 15 tone

1 420 000

1.656.000

1.420.000

1.656.000

1.420.000

1.656.000

4 Masa peste 15 tone

1 656 000

3 314.000

1.656.000

3.314.000

1.656.000

3.314.000

II. Vehicule cu trei axe

X

X

X

X

X

X

1. Masa peste 15 tone, dar nu mai mult de 17 tone

1.302 000

1 420 000

1.302.000

1.420.000

1.302.000

1.420.000

2 Masa peste 17 tone dai nu mai mult de 19 tone

1 420 000

1 539 000

•    * . '•         i . H 1

1.539.000

3 Masa peste 19 tone, dar nu mai mult de 21 tone

1 539 000

1 894.000

’ ? 4. C; Ci 0

1.894.000

4. Masa peste 21 tone, dar nu mai mult de 23 tone

1 894 000

2.959 000

1 894,000

59.00 J

1 §94   >

2.959.000

5. Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

2.959 000

4 497.000

2.959.000

•1.4 97.000

2.959.000

4.497.000

6. Masa peste 25 tone

2.959.000

4 497 000

2.959.000

4.497.000

2.959.001’

4.497.000

III Vehicule cu patru axe

X

X

X

X

X

X

1 Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

1.894.000

2.012 000

1.894.000

3.0 12.000

1.894.000

2.012.000

2 Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 27 tone

2.012.000

2.959.000

2.012.000

2.959.000

2.012.000

2.959.000

3. Masa peste 27 tone, dar nu mai mult de 29 tone

2.959 000

4.734.000

2.959.000

4.734.000

2.959.000

4.734.000

4. Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

4 734 000

7.101.000

4.734.000

7.101.000

4.734.000

7.101.000

5. Masa peste 31 tone

4.734 000

7 101 000

4.734.000

7.101.000

4.734.000

7.101.000

Art.263 alin.(5) Combinați de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masă totală maximă autorizată de peste 12 tone

- se majorează prin hotărâre a Guvernului potrivit art.292.alin(3) din Codul fiscal-

Numărul axelor și masa totală maximă autorizată

Nivelurile de impozitare pentru anul

2005

Propunere pentru anul 2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatica sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

Axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

Axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

1 Vehicule cu 2+1 axe

X

X

X

X

X

X

1. Masa peste 12 tone dar nu mai mult de 14 tone

1.076.000

1 302 000

1.076.000

1.302.000

1.076.000

1.302.000

2 Masa peste 14 tone, dar nu mai mult de 16 tone

1.302.000

1 420 000

1.302.000

1.420.000

1.302.000

1.420.000

3. Masa peste 16 tone dar nu mai mult de 18 tone

1.420.000

1.539.000

1.420.000

1.539.000

1.420.000

1.539.000

4 Masa peste 18 tone, dar nu mai mult de 20 tone

1.539.000

1.656.000

1.539.000

1.656.000

1.539.000

1.656.000

5 Masa peste 20 tone, dar nu mai mult de 22 tone

1.656.000

1.775 000

1.656.000

1.775.000

1.656.000

1.775.000

6 Masa peste 22 tone, dar nu mai mult de 23 tone

1.775 000

1.894.000

1.775.000

1.894.000

1.775.000

1.894.000

7 Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

1 894 000

2.367.000

1.894.000

2.367.000

1.894.000

2.367.000

8 Masa peste 25 tone

2.367.000

4.023.000

2.367.000

4.023.000

2.367.000

4.023.000

II Vehicule cu 2+2 axe

X

X

X

X

X

X

1 Masa peste 23 tone, dar nu mai mult de 25 tone

1 420 000

1.539.000

1.420.000

1.539.000

1.420.000

1.539.000

2. Masa peste 25 tone, dar nu mai mult de 26 tone

1 539 000

1.894.000

1.539.000

1.894.000

1.539.000

1.894.000

3 Masa peste 26 tone, dar nu mai mult de 28 tone

1.894 000

2 367 000

1.894.000

2.367.000

1.894.000

2.367.000

4 Masa peste 28 tone, dar nu mai mult de 29 tone

2.367.000

2.722.000

2.367.000

2.722.000

2.367.000

2.722.000

5 Masa peste 29 tone, dar nu mai mult de 31 tone

2.722.000

4.379.000

2.722.000

4.379.000

2.722.000

4.379.000

6 Masa peste 31 tone, dar nu mai mult de 33 tone

4.379 000

6 154 000

i 6 154.000

7. Masa peste 33 tone dar nu mai mult de 36 tone

6 154 000

9 349 000

6.1    300

!.• 154 009    !   9.349.000

8 Masa peste 36 tone

6 154 000

9.349 000

O •       H jî)

9.3 4 9. u. ’! u

+,. 1 54.0u0

9.349.000

III Vehicule cu 2+3 axe

X

X

X

X

X.                          X

1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

4.970 000

6.745.000

4.970.000

6.745.000

4.970.000

6.745.000

2 Masa peste 38 tone

6 745 000

9 467 000

6.74 5.000

9.46 '.000

6.74 5.000

9.467.000

IV Vehicule cu 3+2 axe

X

X

x

X

X

X

1 Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

4.142.000

5.917.000

4.142.000

5.917.000

4.142.000

5.917.000

2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

5 917.000

8 284 000

5.917.000

8.284.000

5.917.000

8.284.000

3 Masa peste 40 tone

8 284 000

9.349 000

8.284.000

9.349.000

8.284.000

9.349.000

V. Vehicule cu 3+3

X

X

y

x

x

X

1. Masa peste 36 tone, dar nu mai mult de 38 tone

3.314 000

3.669.000

3.314.000

3.669.000

3.314.000

3.669.000

2. Masa peste 38 tone, dar nu mai mult de 40 tone

3 669 000

4 379 000

3.669.000

4.379.000

3.669.000

4.379.000

3. Masa peste 40 tone

4 379 000

8 876 000

4.379.000

8.876.000

4.379.000

8.876.000

Art.263 alin.(6)               __ Remorci, semiremorci sau rulote

Masa totală maximă autorizată

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005

Propunere pentru anul 2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Taxa (lei)

a. Până la 1 tonă inclusiv

70.000

70 000

70.000

b. Peste 1 tonă, dar nu mai mult de 3 tone

230 000

230 000

230 000

c. Peste 3 tone, dar nu mai mult de 5 tone

346 000

346 000

346.000

d. Peste 5 tone

438 000

438.000

438.000

Art.263 alin.(7)_________________ Mijloace de transport pe apă

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005

Propunere pentru anul 2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Taxa (lei)

1. Luntre, bărci fără motor, scutere de apă, folosite pt. uz și agrement personal

119.000

119.000

119.000

2. Bărci fără motor, folosite în alte scopuri

356 000

356.000

356.000

3. Bărci cu motor

711.000

711.000

711.000

4 Bacuri, poduri plutitoare

5.917.000

5.917.000

5 917.000

5 Șalupe

3.550.000

3.550.000

3 550 000

6 Iahturi

17.752.000

17 752.000

17.752.000

7. Remorchere și împingătoare

X

X

X

a) Până la 500 CP inclusiv

3 550.000

3.550.000

3.550.000

b) Peste 500 CP, dar nu pestei 2.000 CP

5.917.000

5.917.000

5.917.000

c) Peste 2 000 CP, dar nu peste 4 000 CP

9 468 000

9.468.000

9 468 000

d) Peste 4 000 CP

I 8. Vapoare - pt fiecare 1 000 tdw sau fracțiune din acesta

9 Geamuri, șlepuri și barje fluviale: _____

 • a) Cu capacitatea de încărcare până la 1 500 tone inclusiv

 • b) _Cu_capacitatea de încărcare de peste 1.500 toLdar nu peste 3 000 to ci Cu capacitatea de încărcare de peste 3.000 to_


14 201.000

1 184 000

x

 • 1 184 000

1.776 000

 • 2 959.000


14 201 000

1 184 000

x

1 184 000

 • 1 776 000

 • 2 959 000


14 201 000

1 184 000

x

 • 1 184 000

1/776.000

 • 2 959 000


CAPITOLUL V - TAXA PT. ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR Șl A AUTORIZAȚIILOR

Art.267 alin.(1) Taxa pt. eliberarea certificatului de urbanism, în mediu urban

Nivelurile prevăzute Legea

571/2003

Nivelurile de impozitare aentru anul 2005

Propunere pentru anul 2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Suprafața pt care se obține certificatul de urbanism

Taxa (lei)

Taxa (lei)

Taxa (lei)

a) Până la 150 m2 inclusiv

27.000-38.000

28.000

28.000

28.000

b) între 151 și 250 m2 inclusiv

40 000-50.000

45.000

45.000

45.000

c) între 251 și 500 m2 inclusiv

51 000-64 000

55.000

55.000

55.000

d) între 501 și 750 m2 inclusiv

65.000- 77.000

70.000

70.000

70.000

e) între 751 și 1.000 m2 inclusiv

78.000-91 000

85.000

85.000

85.000

f) Peste 1 000 m2

91 000 + 139 lei/ m2 pt. fiecare m2 care depășește 1 000 m2

91 000 + 139 lei/ m2 pt fiecare m2 care depășește 1 000 m2

91 000 + 139 lei/ m2

pt. fiecare m2 care depășește

1.000 m2

91 000 + 139 lei/ m2

pt. fiecare m2 care depășește

1 000 m2

Art.267 alin.(4)    Taxa pt.

eliberarea autorizației de foraje sau excavări

între 0 și 54 000 inclusiv, pt fiecare m2 afectat

50.000, pt fiecare m2 afectat

50.000, pt fiecare m2 afectat

50.000, pt fiecare m2 afectat

Art.267 alin.(7) Taxa pt eliberarea autorizației de construire pt. chioșcuri, tonete, cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spatiile publice, precum și pt. amplasarea corpurilor și a panourilor de afișaj. a firmelor și reclamelor

între 0 și 54.00, fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

50.000, pt. fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

50.000, pt. fiecare m2 de suprafața ocupata de construcție

50.000, pt. fiecare m de suprafață ocupată de construcție

Art.267 alin.(11) Taxa pt.

eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu

intre 0 - 80.000. pt fiecare racord

60.000. pt fiecare racord

: 0.0 i t u...    : •: i ■.-. i e r a c o r i!

Art.267 alin.(12) Taxa pt avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean

între 0 - 107.000 inclusiv

100 000

100.000

100.000

Art.267 alin.(13) Taxa pt eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă

între 0 - 64.000 inclusiv

10 000 lei

10.000

10.000

Art.268 alin.(1) Taxa pt. eliberarea unei autorizații pt. desfășurarea unei activități economice:

Nivelurile prevăzute Legea

571/2003

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005

Propunere pentru anul 2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

1. în mediul rural

X

X

X

X

2. în mediul urban

între 0 - 535.000 inclusiv

500 000 lei

500.000

500.000

Nivelurile prevăzute Legea

571/2003

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005

Propunere pentru anul

2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Art.268 alin.(2) Taxa pt. eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare

între 0 - 130.000 inclusiv

92.000 lei

92 000 lei

92 000 lei

Art.268 alin.(3) Taxa pt. eliberarea de copii heliografice format A3 de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale

intre 0 - 214 000. pt fiecare m2 sau fracțiune de m’

200 000. pt. fiecare m2 sau fracțiune de m2

■      pt.

n? ptiu ne d? r.;

.

. ■!■           pt               iii Ssill

tractiun": de m’

Art.268 alin.(4) Taxa pt. eliberarea certificatului de producător

intre 0 - 535 000 inclusiv

50.000

50.000

50.000

CAPITOLUL VI- TAXA PT. FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ Șl PUBLICITATE

Persoanele care datorează laxa pl afișai in scop de reclamă și publicitate vor depune o declarație anuală pt. stabilirea laxei la compartimentul de specialitate a! autorității administrației publice locale până la dala de 3 / ianuarie inclusiv a anului calendaristic pt. care se datorazăt laxa Depunerea peste termen sau nedepunerea declarației se sancționează cu amendă

Art.271 alin.(2) Taxa pt. afișaj în scop de reclamă și publicitate

Nivelurile prevăzute Legea

571/2003

Nivelurile de impozitare oentru anul 2005

Propunere pentru anul 2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

-lei/m2 sau fracțiune de m2

-lei/m2 sau fracțiune de nf -

-lei/m2 sau fracțiune de m2 -

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează      o      activitate

economică

între 0 - 214 000 inclusiv

133 000

133.000

133.000

b) în cazul oricărui alt panou, afișaj sau structură de afișaj pt. reclamă și publicitate

între 0 - 161.000 inclusiv

72.000

72.000

72.000

CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Art.275 alin.(2) Manifestarea artistică      sau      activitatea

distractivă:

Nivelurile prevăzute Legea 571 /2003 -valorile au fost actualizate cu coeficientul de corecție (5)-

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005 ART.275 ALIN (2) COROBORAT CU ART 296

ALIN.I1)

Propuneit    i:i - anui

-valorile au fost actualizate cu coeficientul de corecție (5|-

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

- lei/m2 /zi-

- lei/m' .

-lei/m2 /zi-

a) în cazul videotecilor

între 0 - 6 000 inclusiv

5.000

5.000

5.000

b) în cazul discotecilor

între 0 - 12.000 inclusiv

7.500

7.500

7.500

CAPITOLUL X - ALTE TAXE LOCALE

Nivelurile prevăzute Legea

571/2003

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005 ART.283 COROBORAT CU ART.296 ALIN.(1)

Propunere pentru anul

2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Art.283 alin.(1) Taxa zilnică pt. utilizarea temporară a locurilor publice și pt. vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură și arheologie

Cf. Anexei I A la prezenta hotărâre

Cf. Anexei I A la prezenta hotărâre

Cf. Anexei I A la prezenta hotărâre

Cf. Anexei I A la prezenta hotărâre

Art.283 alin.(2) Taxa anuală pt. vehicule lente care folosesc infrastructura publică locală

între 0 - 321 000 lei/an inclusiv

50.000 lei/an

50 000 lei/an

50.000 lei/an

CAPITOLUL XIII - SANCȚIUNI

- se actualizează prin hotărâre a guvernului (art.292(1)-din Norme la Codul fiscal -

Nivelurile prevăzute Legea

571/2003

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005

Propunere pentru anul

2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Art.294.      Contravenția      pt.

depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art.254 alin (5) și (6), art 259 alin.(6)       și       (7),       art 264

alin.(4),art,267 alin (14) lit b, art 277 alin.(2), art.281 alin.(2) și art.290 -in cazul persoanelor fizice

între

535.000 - 1.070.000 lei

535.000

535.000

535 000

Art.294.      Contravenția      pt.

depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute la art 254 alin.(5) și (6), art.259 alin.(6)       și       (7),       art 264

alin.(4),art.267 alin.(14) lit.b, art.277 alin.(2), art.281 alin.(2) și art 290 -în cazul persoanelor juridice

între

2.140 .000-4 280 000 lei

2.140.000

2.140.000

2.140.000

Art.294.      Contravenția      pt.

nedepunerea    declarațiilor    de

impunere prevăzute la art.254 alin.(5) și (6), art 259 alin (6) și (7), art.264 alin.(4).art.267 alin.(14) lit.b, art.277 alin.(2), art.281 alin (2) și art.290 - în cazul persoanelor fizice

între

1 070 000- 3 200 000 lei

1 070.000

1.070.000

1.070.000

Art.294.      Contravenția      pt.

nedepunerea    declarațiilor de

impunere prevăzute la art.254 ăltn,(5) și (6), art 259 alin (6) și (7), art.264 alin.(4),art.267 alin.(14) lit b, art 277 alin (2), art.281 alin (2) și art.290 - în cazul persoanelor juridice

între

4 280 000 - 12.800.000 lei

4.280.000

4 280 000

4.280.000

Art.294     alin.(4)     încălcarea

normelor tehnice privind tipărirea înregistrarea vânzarea evidența si gestionarea.    după    caz.    a

abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2 140.000 1) lei la 10 700 000 2) lei

între                         2.140 000

2 140 000- 10.700 000 lei

2 140 000

2.140.000

LEGEA NR.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare

Extras din norma juridică

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005

Propunere pentru anul

2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Art.2. (1) Acțiunile și cererile evaluabile în bani, introduse la instanțele Judecătorești, se taxează astfel:

X

X

X

a) până la valoarea de 342.000 lei         - plafon valoric pentru anul 2004

a) până la valoarea de 366.000 lei         - plafon valoric pentru anul 2005

19 000

19.000

19.000

b) între 342.001 lei și 3.420.000 lei         - plafon valoric pentru anul 2004

b) între 366.001 lei și 3.660.000 lei         - plafon valoric pentru anul 2005

19.000 lei + 10% pt ce depășește

366 000 lei

19.000 lei + 10%

pt. ce depășește 366.000 lei

19.000 lei + 10%

pt. ce depășește

366.000 lei

c) între 3.420.001 lei și 34.200.000 lei      - plafon valoric pentru anul 2004

c) între 3.660 001 lei și 36.594.000 lei      - plafon valoric pentru anul 2005

348 000 lei + 8%

pt. ce depășește

3 660 000 lei

348.000 lei + 8% pt. ce depășește

3.660.000 lei

348.000 lei + 8% pt. ce depășește

3.660.000 lei

d) între 34.200.001 lei și 171.000.000 lei   - plafon valoric pentru anul 2004

d) între 36.594.001 lei și 182.970.000 lei   - plafon valoric pentru anul 2005

2 982 000 lei + 6% pt ce depășește

36 594.000 lei

2.982.000 lei + 6% pt. ce depășește 36.594.000 lei

2.982.000 lei + 6% pt. ce depășește 36.594.000 lei

e) între 171.000.001 lei și 342.000.000 lei - plafon valoric pentru anul 2004

e) între 182.970.001 lei și 365.940.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005

11.765.000 lei +4% pt ce depășește 182 970 000 lei

11.765.000 lei +4% pt. ce depășește 182.970.000 lei

11.765.000 lei +4% pt. ce depășește 182.970.000 lei

f) între 342.000.001 lei și 1.710.000.000 lei - plafon valoric pentru anul 2004

f) între 365.940.001 lei și 1.829.700.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005

19.084 000 lei +2% pt ce depășește 365 940 000 lei

19.084.000 lei +2% pt. ce depășește 365.940.000 lei

19.084.000 lei +2% pt. ce depășește 365.940.000 lei

g) peste 1.710.000.001 lei                 - plafon valoric pentru anul 2004

g) peste 1 829.700.001 lei                 - plafon valoric pentru anul 2005

48 359 000 lei+1% pt. ce depășește 1 829 700 000 lei

48.359.000 lei+1% pt. ce depășește 1.829.700.000 lei

48.359.000 lei+1% pt. ce depășește 1.829.700.000 lei

(2)      ............Taxa aferentă acestei contestației nu poate depăși suma

de ..................’), indiferent de valoarea contestată

1 830 000 ’)

1.830.000 ')

1.830.000 ’)

Art.3. Acțiunile si cererile neevaluabile în bani se taxează astfel

x

x

X

 • a) cereri pt constatarea existenței sau neexistentei unui drept, făcute

în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă                    __

Q__a)1 cereri în anularea sau declararea nulității unui act juridic

 • b) cereri care privesc dreptul de folosință a locuințelor sau a unor

încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum și cereri de ordonanță președmțială al căror obiect nu este evaluabil în bani__

 • c) cereri pt stabilirea calității de moștenitor, a masei succesorale cereri de raport cereri de reducțiune a hberalităților și cereri de partaj

 • d) cereri de recuzare în materie civilă ____________

 • e) cereii de suspendare a executării silite, inclusiv a executării

i vremelnice, precum și cereri în legătură cu măsurile asigurătorii

I_____ f) cereri de perimare și cereri pt. eliberarea ordonanței de adjudecare

_____g) contestațiijn anulare

__ h) cereri de revizuire__________

 • i) acțiuni de grănituire, în cazul în care nu cuprind și revendicarea unei

porțiuni de teren___________

j) acțiuni posesorii și cereri care au ca obiect servituți___________________

______kj cereri de strămutare în materie civilă__________________________________

 • l) cereri pt. investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătorești

pronunțate în țară sau în alte țări și a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii_______________________

m) cereri introduse de cei vătămați în drepturile lor pnntr-un act

administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorități administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:__

- cererea pt. anularea actului sau, după caz, recunoașterea dreptului pretins, precum și pt. eliberarea unui certificat, unei adeverințe sau oricărui alt înscris

- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicită și repararea

pagubelojjsuferite_-JO% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de

n) cereri pt. refacerea înscrisurilor și a hotărârilor dispărute, precum și cereri de repunere în termen

o) cereri pt. încuviințarea executării silite

o)1 cereri pt emiterea somației de plată

p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor și aeronavelor

r) cereri de asistență judiciară, formulate de autoritățile străine, dacă prin convenții internaționale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenta judiciară internațională se efectuează gratuit:

- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare

183 000

110 000

!      ... iH.I

; 11J. U 0 0

91 000

•'n.OGO

183 000

"oo

183.000

37.000

’■ ...0                        37.000

91 000

.OuO

91.000

91 000

91.000

91.000

91.000

31.000

9 i .000

91.000

91.000

91.000

183.000

183.000

183.000

183.000

183.000

183.000

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

X

X

X

37.000

37.000

37.000

366.000

366.000

366.000

37.000

37.000

37.000

91.000

91.000

91.000

366.000

366.000

366.000

3 660.000

3.660.000

3.660.000

X

X

X

366 000

366.000

366.000

- efectuarea de comisii rogatorii

s) cereri de infnntare a poprim

t) cereri pt eliberarea de către instanțele judecătorești de copii de pe hotărârile judecătorești, cu mențiunea că sunt definitive sau irevocabile

ț) cereri pt. legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar pt fiecare exemplar de copie în parte _______________

 • f) cereri pt. eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situații rezultate din evidențele instanțelor de judecată sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora____________________________

u) notificările și somațiile communicate prin executorii judecătorești, de

fiecare comunicare ______ _______

 • v) cereri adresate Ministerului Justiției pt. supralegalizarea înscrisurilor

sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate         _____

x) cereri adresate Ministerului Justiției pt. autorizarea traducătorilor și interpretilor

Art 4. Cereri pt. acordarea personalității juridice, pt. autorizarea funcționării

 • a) cereri pt. înregistrarea partidelor politice

 • b) cereri pt. acordarea personalității juridice asociațiilor fără scop

lucrativ, fundațiilor, uniunilor și federațiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum și pt. modificarea actelor constitutive ale acestora___________

Art.5. Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor și de inventator se taxează după cum urmează:_______________________________ ____

 • a) cereri pt. recunoașterea dreptului de autor și a celor conexe, pt.

constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a sumelor cuvenite pt. opere de artă, precum și pt luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pt asigurarea reparării acestora_____________________________________________

 • b) cereri pt recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a

drepturilor născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și Jicență, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului____________________

Art.6. în materie comercială, se taxează următoarele cereri:_ __________

a) cereri pt înregistrarea sau autorizarea societăților comerciale, precum și pt. modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pt. excluderea .unui asociat, precum și cereri de dizolvare și lichidare a unei societăți corțierciale                                   ____

_____b) cereri pt. lichidarea poziției dominante a unui agent economic

732.000

/3.Î 000

91 000

J

y i .ooo

19 000

19.000

8 000/pagina

8.00CV oagma

8.000/pagina

8.000

Ș 000

8.000

37.000

37.000

37.000

8 000

o 000

8.000

183.000

183.000

183.000

X

X

X

366.000

366.000

366.000

183.000

183.000

183.000

X

X

X

366.000

366.000

366.000

366.000

366.000

366.000

X

X

X

366 000

366.000

366.000

366 000

366.000

366.000

c) acțiuni, cereri si contestații introduse în temeiul Legii nr 64/1995

privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului și Ordonanței Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului instituțiilor bancare

d) cereri pt. contestarea devizului lucrărilor reglementate de art 67 alin.3 din Legea nr 26/1996 cu modificările si completările ultenoarefCodul silvic)

Art.7 Taxele judiciare de timbru pt. unele acțiuni și cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele

a) pt. cererea de divorț întemeiată pe art.38 alin. 1 și 2 din Codul familiei

b) pt. cererea de divorț întemeiată pe art.38 alin 3 din Codul familiei, precum și în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe tară

c) pt cererile de stabilire a locuinței minorilor, formulate potrivit art 100 alin.3 din Codul familiei, pt cererea de încredințare a copiilor minori, introdusă separat de acțiunea de divorț, pt. cererile de reîncredințare a copiilor minori ulterior divorțului, pt acțiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulți copii, în scopul purtării numelui său, precum și pt cererile de încredințare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art.65 din Codul familiei

Art.8 (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 cu modificările si completările ulterioare, se taxează după cum urmează:

a) cereri pt. soluționarea conflictelor de competență dintre birourile notarilor publici

b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial

c) cereri pt. supralegalizarea semnăturii și a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiției

Art.81. (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătorești prevăzute la alin.(1) se taxează cu...............1)

Art.8z. Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare, se taxează după cum urmează:

a) cereri pt. soluționarea conflictelor de competență între birourile executorilor judecătorești

b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită

c). cereri pt supralegalizarea semnăturii și a ștampilei executorului judecătoresc

366 000

.’GG.jOO

183 000

183.000

183.000

X

X

366 000

3 ii r.. 000

366.000

73.000

i 3 000

73.000

55.000

55.000

55.000

X

X

X

73.000

73.000

73.000

73 000

73.000

73.000

37.000

37.000

37.000

19 000 1)

19.000 ’)

19.000 ')

X

X

X

73 000

73.000

73.000

73 000

73.000

73.000

37.000

37.000

37.000

Art.&. (1) Transcrierea sau. după caz, intabularea în registrele de publicitate a înstrăinărilor de imobile, pe baza de acte sub semnătură privata, și a ordonanțelor de adjudecare se taxează în funcție de valoarea declarată de părți în act, dar nu mai puțin decât valoarea terenurilor și construcțiilor, avuta în vedere la stabilirea impozitelor, astfel_______

 • a) până la 3.420.000 lei                         - plafon valoric pentru anul 2004

i a) pânăJa_3.660.000Jei___- plafon valoric pentru anul_2005

I  b) de la 3.420.001 lei la 17.100.000 lei         - plafon valoric pentru anul 2004

j b) de la 3.660.001 lei la 18.297 000 lei         - plafon valoric pentru anul 2005

 • c) de la 17.100.001 lei la 34.200.000 lei        - plafon valoric pentru anul 2004

 • c) de la 18.297.001 lei la 36.594.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005

 • d) de la 34.200.001 lei la 51.000.000 lei        - plafon valoric pentru anul 2004

 • d) de la 36.594 001 lei la 54.570.000 lei        - plafon valoric pentru anul 2005

 • e) peste 51.000.000 lei                         - plafon valoric pentru anul 2004

 • e) peste 54.570.000 lei                         - plafon valoric pentru anul 2005

 • (4)  înscrierea drepturilor reale de garanție (gaj, ipotecă, privilegii,

fidejusiuni reale) se taxează cu 1,5% la cuantumul din creanță garantat, dar numai mult de____    ____ ____ ______

 • (5) Orice alte transcrieri. înscrieri sau notări în registrele de publicitate a situației juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de_garanție

 • (6) Acțiunile și cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1938 pt.

unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare și de Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996 cu modificările si completările ulterioare, altele decât cererile de efectuare a operațiunilor de publicitate        _______

 • (7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de

transcripțiuni și inscripțiuni și. după caz, a extraselor sau copiilor de carte funciară_____________

Art 11 (2) Se timbrează cu .................1) cererile pt. exercitarea apelului

sau recursului împotriva următoarelor hotărârijudecătorești: ....................

Art 12 Cererile în vederea deci recursului în anulare în cauze civile, adresate Min.Justitiei/Parchetului de pe lângă înalta Curte de Casație si Justiție Art 13 Toate celelalte acțiuni și cereri neevaluabile în bani, cu excepția celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii__________________

X

4%. dar nu mai puțin de

■i‘. . dar iui nai pu '.iii de

4%, dar ui mai puțin

37 000 lei

37.000 tei

tle 37.000 Iei

147.000 lei +3%

i .. .000 lei +3%

147.000 lei +3%

pt. suma ce depășește

;;i suma ce depășește

pt. suma ce

3.660.000 lei

3.660.000 lei

depășește 3.660.000 lei

586 000 lei +2%

S'.'n.OOO lei +2%

586.000 lei + 2%

pt suma ce depășește

pt. suma ce depășește

pt. suma ce

18 297 000 lei

18.297.000 lei

depășește 18.297.000 iei

952 000 lei +1,5%

952.000 lei +1,5%

952.000 lei +1,5%

pt suma ce depășește

pt. suma ce depășește

pt. suma ce

36 594.000 lei

36.594.000 lei

depășește 36.594.000 lei

1 281.000 lei +1%

1.281.000 lei +1%

1.281.000 lei +1%

pt. suma ce depășește

pt. suma ce depășește

pt. suma ce

54.570 000 lei

54.570.000 lei

depășește 54.570.000

lei

366.000

366.000

366.000

37.000

37.000

37.000

73 000

73.000

73.000

19.000

19.000

I9.000

37.000 1)

37.000 ’)

37.000 ’)

73.000

73.000

73.000

73.000

73.000

73.000

III. ORDONANȚA NR.12/1998 privind taxele de timbru pt. activitatea notarială, republicată

ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PT ACTELE Șl SERVICIILE NOTARIALE, PRECUM Șl A ACTELOR Șl SERVICIILOR NOTARIALE

SCUTITE DE PLATA TAXELOR DE TIMBRU

____ LISTA TAXELOR DE TIMBRU PT. ACTELE Șl SERVICIILE NOTARIALE          _____

Extras din norma juridică

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005

> r ipunere pentru anul 2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

1 Autentificarea actelor intre vii. translative ale dreptului de proprietate și ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxează la valoarea stabilită potrivit art 4 alin.(1), după cum urmează

X

X

a) până la 128.000 000 lei                      - plafon valoric pentru anul 2004

a) până la 136.960.000 lei                      - plafon valoric pentru anul 2005

3% dar nu mai puțin de

275 000 lei

3 dat nu mai puțin de

275.000 lei

3 , dar nu mai puțin de 275.000 lei '

b) de la 128.000.001 lei la 257.000.000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 b) de la 136.960.001 lei la 274 990.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005

4 120.000 lei+2% pt suma ce depășește 136 960.000 lei

4.120.000 lei+2%

pt. suma ce depășește

136.960.000 lei

4.120.000 lei+2%

pt. suma ce depășește

136.960.000 lei

c) de la 257.000.001 lei la 513.000.000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 c) de la 274.990 001 lei la 548.910.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005

6 870.000 lei+1,5% pt suma ce depășește 274 990 000 lei

6.370.000 lei+1,5% pt. suma ce depășește 274.990.000 lei

6.870.000 lei+1,5%

pt. suma ce depășește 274.990.000 lei

d) de la 513.000.001 lei la 2.566.000.000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 d) de la 548.910.001 lei la 2.745.620.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005

10.978 000 lei+1% pt suma ce depășește

548 910.000 lei '

10.978.000 lei+1% pt. suma ce depășește 548.910.000 lei

10.978.000 lei+1%

pt. suma ce depășește 548.910.000 lei

e) de la 2.566.000.001 lei la 5.133.000.000 lei - plafon valoric pentru anul 2004 e) de la 2.745.620.001 lei la 5.492.310.000 lei - plafon valoric pentru anul 2005

32 945.000 lei+0,75% pt. suma ce depășește 2.745.620.000 lei

32.945.000 lei+0.75% pt. suma ce depășește 2.745.620.000 lei

32.945.000 lei+0,75 7U pt. suma ce depășește 2.745.620.000 lei

f) peste 5.133.000.001 lei                      - plafon valoric pentru anul 2004

f) peste 5.492.310.001 lei                      - plafon valoric pentru anul 2005

53 554 000 lei+0,5% pt. suma ce depășește 5 492.310 000 lei

53.554.000 lei+0,5% pt. suma ce depășește 5.492.310.000 iei

53.554.000 lei+0,5% pt. suma ce depășește 5.492.310.000 lei

2. Autentificarea testamentelor

83.000

83.000

83.000

3. Autentificarea actelor de partaj

275 000

275.000

275.000

4. Autentificarea actelor de lotizare (parcelare)

83.000

83.000

83.000

5. Autentificarea actelor de garanție, inclusiv a contractelor de ipotecă

111 000

111.000

111.000

7. Autentificarea contractelor de comodat și închiriere de bunuri

0,5% din valoarea bunurilor declarate de părți sau, după caz, din cuantumul chiriei declarate de părți, dar nu mai puțin de 137.000 lei

0,5% din valoarea bunurilor declarate de părți sau. după caz. din cuantumul chiriei declarate de părți, dar nu mai puțin de 137.000 lei

0.5% din valoarea bunurilor declarate de părți sau, după caz, din cuantumul chiriei declarate de părți, dar nu mai puțin de 137.000 lei

8 Autentificarea procurilor                        __________

55 000

55.000

55.000

 • 9. Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este evaluabil în bani necuprinse la pct 1-8

 • 10. Autentificarea actelor constitutive ale societăților comerciale, precum și a

actelor de modificare a acestora                ________

 • 11. Autentificarea actelor constitutive ale societăților agricole, precum și a

actelor de modificare a acestora_____

 • 12. Autentificarea actelor de constituire și a statutelor asociațiilor fără scop patrimonial și ale fundațiilor, inclusiv a actelor de modificare

 • 13. Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este neevaluabil în bani

 • 14. întocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor și al altor titluri la

ordjn _________________ _____________

15 Legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură și a sigiliilor, dare de dată certă, certificarea unor fapte, pt. fiecareact______________________

 • 16. Legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de părți sau din arhiva

notarului_public, pt fiecare copie _______ ___

 • 17. Legalizarea traducerii de către notarul public autorizat sau legalizarea

semnăturii traducătorului\_pt. fiecare exemplar________________________________

 • 18. Primirea în depozit a înscrisurilor și documentelor pe timp de un an sau

fracțiune de_un_an, pț_fiecare exemplar______ ___

 • 19. Eliberări de duplicate de pe actele notariale și reconstituiri de acte

originale______    ______ ______________

 • 20. Taxa asupra succesiunilor, după valoarea acestora, se stabilește astfel:

 • a) până la 51.000.000 lei                       - plafon valoric pentru anul 2004

 • a) până la 54.570.000 lei                       - plafon valoric pentru anul 2005

 • b) de la 51.000.001 lei la 257.000.000 lei      - plafon valoric pentru anul 2004

 • b) de la 54.570.001 lei la 274.990.000 lei      - plafon valoric pentru anul 2005

 • c) de la 257.000.001 lei la 513.000.000 lei     - plafon valoric pentru anul 2004

 • c) de la 274.990.001 lei la 548.910.000 lei     - plafon valoric pentru anul 2005

 • d) peste 51;3.000.001 lei                         - plafon valoric pentru anul 2004

 • d) peste 548.910.001 lei                        - plafon valoric pentru anul 2005

__________ — ----- '-- ----- -------- -----

 • 21. Efectuarea oricăror altor acte notariale necuprinse la pct. 11-18. pt. fiecare act

0.5% din valoarea                                            uin valo.i: *

declarată de părți, dar nu mai puțin de 137.000 lei

'               h* 'ViT. k *?

B*•. ; i. > i Gl; 11 f i •. *      .j

ti    -i ata de părți a n

;m >. puțin de 1 37 0 i 1

lei

275 000

275.000

111 000

11 1.050

111.000

111.000

111.Puf)

111.000

16 000

16.000

16.000

275 000

275.000

275.000

55.000

55.000

55.000

16.000

16.000

16.000

28 000

28.000

28.000

16.000

16.000

16.000

28.000

28.000

28.000

X

X

X

3% dar nu mai puțin de

55.000 lei

pt. fiecare moștenitor

3% dar nu mai puțin de 55.000 lei

pt. fiecare moștenitor

3% dar nu mai puțin de 55.000 lei

pt. fiecare moștenitor

1 648 000 lei+2%

pt. suma ce depășește

54 570.000 lei

1.648.000 lei+2%

pt. stima ce depășește

54.570.000 lei

1.648.000 lei+2%

pt. suma ce depășește

54.570.000 lei

6.046.000 lei+1% pt suma ce depășește 274 990.000 lei

6.046.000 lei + 1% pt. suma ce depășește 274.990.000 lei

6.046.000 lei + 1% pt. suma ce depășește 274.990.000 lei

8 788 000 lei+0,5% pt suma ce depășește 548 910 000 lei

8.788.000 lei+0,5% pt. suma ce depășește 548.910.000 lei

8.788.000 lei+0,5% pt. suma ce depășește 548.910.000 lei

16 000

16.000

16.000

LEGEA NR.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare

ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Extras din norma juridică

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005

.'Opunere anu! 200

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

CAP 1 Taxe pt eliberarea certificatelor de orice fel. altele decât cele eliberate de instanțe. Ministerul Justiției. Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție și de notam publici, precum și pt. alte servicii prestate de unele instituții publice

X

z.

X

1. Eliberarea de către organele administrației publice centrale și locale, de alte autontăti publice, precum și de instituții de stat. care. în exercitarea atribuțiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situații de fapt, a certificatelor, adeverințelor și a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situație, cu excepția acelor acte pt. care se plătește o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

3.000

3.00(!

3.000

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

x

X

X

- pt animale sub 2 am

3.000

3.000

3.000

- pt. animale peste 2 ani

7.000

7.000

7.000

3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietății asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

X

X

X

- pt. animale sub 2 am

11 000

11.000

11.000

- pt. animale peste 2 ani

30 000

30.000

30.000

4. Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscală

38 000

38.000

38.000

5. Eliberarea, la cerere. A certificatelor medico-legale și a altor certificate medicale folosite în justiție

11.000

11.000

11.000

6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

8.000

8.000

8.000

7. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui și a sexului

100 000

100.000

100.000

8. înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

7.000

7.000

7.000

9. Transcrierea, la cerere. în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine

7.000

7.000

7.000

10.Reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a actelor de stare civilă

7.000

7.000

7.000

_

11 Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

7.000

7.000

7.000

■ CAP 2 Taxe pt. eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate si înscrierea mențiunilor in acestea, precum si pt eliberarea permiselor de vânătoare și de pescuit

1 Acte de identitate:____ ____ ___

 • a) eliberarea sau preschimbarea cărților de identitate (inclusiv a celor

provizorii) și a buletinelor de identitate pt. cetățenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum și eliberarea sau prelungirea valabilității legitimațiilor provizorii pt. cetățenii străini și persoanele fără cetățenie ____|

 • b) înscrierea mențiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reședinței

 • c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetățenilor străini și ale

persoanelor fără cetățenie_______

 • d) eliberarea unor noi cărți, buletine, carnete de identitate și legitimații

provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate__

 • 2. înregistrarea cererilor persoanelor fizice și juridice privind furnizarea unor

_date din Registrul permanent de evidentă a populației___

 • 3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare__

 • 4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit _______________________

CAP.3. Taxe pt examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea

________obtinerii permiselordeconducere__________________________________

 • 1. Taxe pt. examinarea candidaților care au absolvit o școală de conducători

de autovehicule^__      _____ __________

 • a) obținerea permisului de conducere valabil pt  autovehicule

subcategoria A1_____                   ____ ___

 • b) obținerea permisului de conducere valabil pt.  autovehicule

„categoria A___________________

 • c) obținerea permisului de conducere valabil pt. autovehicule aparținând

uneia dintre categoriile sau subcategorule B, B1, B+E________

 • d) obținerea permisului de conducere valabil pt. autovehicule aparținând

uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1. D1, Tr__

 • e) obținerea permisului de conducere valabil pt. autovehicule aparținând

uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+EJ3, D, Tb, Tv________

 • f)  obținerea permisului de conducere valabil pt autovehicule din

categoriile C+E, D+E                _______________

 • 2. Taxe pt examinarea persoanelor care nu au absolvit o școală de conducători de autovehicule, cu excepția celor prevăzute la pct.3

  X

  X

  3 000

  3 000

  3.000

  .3 000

  38 000

  38.000

  41 000

  41 JiuO

  4 1.000

  3.000

  3.000

  3.000

  15.000

  15.000

  15.000

  8.000

  8.000

  8.000

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  24.000

  24.000

  24.000

  38.000

  38.000

  38.000

  47.000

  4 7.000

  47.000

  92.000

  92.000

  92.000

  116 000

  116.000

  1 16.000

  141 000

  141.000

  141.000

  de 5 ori taxele prevăzute la pct.1 corespunzător fiecărei categorii și subcategorii de autovehicule

  de 5 ori taxele prevăzute la pct.1 corespunzător fiecărei categorii și subcategorii de autovehicule

  de 5 ori taxele prevăzute la pct.1 corespunzător fiecărei categorii și subcategorii de autovehicule

3. Taxe pt. examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de dublul taxelor prevăzute

....

■',! xei,'>r

>■ O-,,: / i: IO

de 3 on taxele prevăzute la pct1 ori, după caz.

oct.? sau 3

il «axelor . ■ văzute .1 pct.1

conducere, pt categoriile cuprinse în permisul anulat

la pct t

4 Taxe pt. examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori la examenul pt obținerea aceleiași categorii a permisului de conducere

de 3 ori taxele prevăzute la pct 1 ori. după caz, la pct 2 sau 3

de ori taxele prevăzute la pct.1 ori, după caz.

la pct.2 sau 3

CAP.4 Taxe de înmatriculare a autovehiculelor și remorcilor, autorizare provizorie de circulație și autorizare de circulație pt. probe

X

X

X

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor și remorcilor:

X

X

X

a) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg inclusiv

247 000

247.000

247.000

b) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg inclusiv și 3.500 kg inclusiv

488 000

488.000

488.000

c) autovehicule și remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

978.000

978.000

978.000

2. Taxe de autorizare provizorie a circulației autovehiculelor și remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

70.000

70.000

70.000

3. Taxe de autorizare a circulației pt. probe a autovehiculelor și remorcilor

2 792.000

2.792.000

2.792.000

CAP.5. Taxe pt. eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991,republicata , cu modificările si completările ulterioare

10.000 lei/hectar sau fracțiune de hectar

10.000 lei/hectar sau fracțiune de hectar

10.000 lei/hectar sau fracțiune de hectar

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


ANEXA NR. I A

La Hotărârea nr. 339/2005

CAPITOLUL X - ALTE TAXE LOCALE

Nivelurile prevăzute

Legea 571/2003

Nivelurile de impozitare pentru anul 2005 ART 283 COROBORAT CU ART 296 ALIN (1)

Prop. mere pentru anu!

2006

Nivelurile de impozitare aprobate pentru anul 2006

Art. 283

alin.(1)

Taxa zilnică pentru utilizarea temporară a locurilor publice și pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură și arheologie

între Olei/zi și 119 000 lei/zi inclusiv

1.1)

Pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comerțului stradal

între Olei/zi și 119 000 lei/zi inclusiv

4.500 lei/mp/zi

4700 lei/m.p./zi

4700 lei/m.p /zi

12)

Pentru desfacerea de produse ce fac obierctul comerțului stradal în chioșcuri, tonete care nu dețin autorizație de construire

între Olei/zi și 119 000 lei/zi inclusiv

15.000 lei/mp/zi

15.700 lei/m.p /zi

15.700 lei/m.p./zi

1.3)

Pentru căi de acces la spațiile comerciale

între Olei/zi și 119.000 lei/zi inclusiv

1.200 lei/mp/zi

1260/m.p./zi

1260/m. p./zi

1 4)

Pentru prestări servicii

între Olei/zi și 119.000 lei/zi inclus v

2 500 lei/mp/zi

2 625lei/m.p /zi

2 625lei/m.p./zi

15)

Pentru servicii de reclamă și publicitatețpanouri publicitare sau alte tipuri de mobilier stradal)

între Olei/zi și 1'9.000 lei/zi inclusiv

70 000 lei/mp/zi

73 500lei/m p./zi

73 500lei/m p./zi j

1.6)

Pentru închirierea meselor destinate desfacem produselor în piețele agroalimentare amenajate de primărie

între Olei/zi și 119.000 lei/zi inclusiv

11.000 lei/mp/zi

12.OOOlei/m p./zi

12 OOOlei/m.p /zi

1-7)

J 1           ' ■* X

Pentru utilizarea temporară a locurilor publice destinate comercializării produselor agricole de sezon

între Olei/zi și 119 000 lei/zi inclusiv

12 000 lei/mp/zi

13.OOOlei/m.p./zi

13 OOOlei/m.p /zi

1.8)

Pentru depozitarea de materiale necesare defășurării activității de comerț stradal

între Olei/zi și 119 000 lei/zi inclusiv

2 700 lei/mp/zi

3.000lei/m p./zi

3 OOOlei/m.p./zi

1.9)       Pentru depozitarea produselor

rezultate din activitatea de colectare a deșeurilor refolosibile

între Olei/zi și 119 000 lei/zi inclusiv

1.200 lei/mp/zi

1,260lei/m p /zi

1 260lei/m p /zi

110)

Pentru depozitarea de produse aferente organizăm de șantier pentru domeniul public al municipiului, respectiv pentru domeniul privat al municipiului grădini, teren viran etc.)

între Olei/zi și 119.000 lei/zi inclusiv

1 200 lei/mp/zi

1,260lei/m p /zi

1 260lei/m p /zi

1.11)

Pentru depozitarea de produse aferente organizării de șantier (aparținând domeniului public sau privat al municipiului) în cazul instituțiilor bugetare, cultele și organizațiile nonprofit ONG

între Olei/zi și 119.000 lei/zi inclusiv

1.200 lei/mp/zi

1,260lei/m p./zi

1.260lei/m p /zi

1.12)

Pentru utilizarea temporară a domeniului public cu amenajări destinate unor activități culturale, sportive si promotionale

între Olei/zi și 119 000 lei/zi inclusiv

2.700 lei/mp/zi

3.000lei/m p ./zi

3 OOOlei/m p /zi

1.13)

Pentru utilizarea temporară a domeniului public cu amenajări destinate parcurilor distractive

între Olei/zi și 119 000 lei/zi inclusiv

5.000 lei/mp/zi

5 300lei/m p /zi

5 300lei/m p./zi

1.14)

Pentru abonamentele parcărilor din zona centrală solicitate de persoane juridice

între Olei/zi și 119 000 lei/zi inclusiv

4 860 000 lei/parcare/an

5.103.000 lei/parcare/an

5.103.000

lei/parcare/an

1.15)

Pentru abonamentele parcărilor din zona centrală solicitate de instituții bugetare sau culte

între Olei/zi și 119.000 lei/zi inclusiv

4 860.000 lei/parcare/an

5 103.000 lei/parcare/an

5.103.000

lei/parcare/an

1-16)

Pentru abonamentele parcărilor din zona centală solicitate de persoane fizice

între Olei/zi și 119.000 lei/zi inclusiv

700 000 lei/parcare/an

735 000 lei/parcare/an

735.000

lei/parcare/an

1.17)

Pentru parcări, copertine și garaje situate în cartierele municipiului Cluj-Napoca - persoane fizice

între Olei/zi și 119.000 lei/zi inclusiv

41 500 lei/mp/an

43 600 lei/mp/an

43 600 lei/mp/an

i 118)

Pentru parcări, copertine și garaje situate în cartierele municipiului Cluj-Napoca - persoane juridice

între Olei/zi și 119 000 lei/zi inclusiv

166 000 lei/mp/an

174.300 lei/mp/an

174.300 lei/mp/an

' 119)

Pentru parcări copertine și garaje cu contract de închiriere - persoane fizice

intre Olei/zi si 119.000 lei/zi inclusiv

1 20)

Pentru parcări, copertine și garaje cu contract de închiriere - persoane juridice

între Olei/zi și 119 000 lei/zi inclusiv

p 21)

I..................

FF22)

Pentru abonamentele parcărilor autoturismelor pe carosabil din zona centrală pe timp de noapte, între orele 21-07. solicitate de persoane juridice

între Olei/zi și 119 000 lei/zi inclusiv

Pentru abonamentele parcărilor autoturismelor pe carosabil din zona centrală pe timp de noapte, între orele 21-07, solicitate de instituții bugetare

între Olei/zi și 119.000 lei/zi inclusiv

1.23)

Pentru abonamentele parcărilor autoturismelor pe carosabil din zona centrală pe timp de noapte, între orele 21-07, solicitate de persoane fizice

între Olei/zi și 119 000 lei/zi inclusiv

1.24)

Pentru abonamentele parcărilor autoturismelor pe carosabil - în altă zonă decât zona centrală - pe timp de noapte, între orele 21-07, solicitate de persoane juridice

între Olei/zi și 119 000 lei/zi inclusiv

1.25)

Pentru abonamentele parcărilor autoturismelor pe carosabil - în altă zonă decât zona centrală - pe timp de noapte, între orele 21-07, solicitate de persoane fizice

între Olei/zi și 119.000 lei/zi inclusiv

1.26)

r x

Pentru căi de acces la spațiile comerciale, acces realizat fără autorizație de construire

între Olei/zi și 119.000 lei/zi inclusiv

1.27)p

Pentru panouri publicitare care sunt amplasate fără autorizație de construire

între Olei/zi și 119.000 lei/zi inclusiv

35.600 lei/mp/an           3/ 400 lei noi/nip/an ! 37 400 lei noi/mp/an

142 500 lei/mp/an

149 700 lei/mp/an

..

______________II

149.700 lei/mp/an

2 227 500 lei/parcare/an

2 338.900 lei/parcare/an

2 338 900 lei/parcare/an

2.025 000 lei/parcare/an

2 126 300 lei/parcare/an

2.126.300 lei/parcare/an

322.000 lei/parcare/an

338.100 lei/parcare/an

338 100

lei/parcare/an

1 039.500 lei/parcare/an

1 091.500 lei/parcare/an

1.091.500

lei/parcare/an

260.000 lei/parcare/an

273.000 lei/parcare/an

273.000

lei/parcare/an

6.000 lei/mp/zi

6 300lei/m p /zi

6 300lei/m p /zi

60.000 lei/mp/zi

80 OOOlei/m.p./zi

80 OOOlei/m.p./zi

Pentru eșarfe publicitare care sunt

1.28)

între Olei/zi si 119 OOO

60

amplasate fără autorizație de construire

lei/zi inclusiv

EURO/amplasament/lună

63EURO/amplasament/luna

63EURO/amplasame

nt/luna

Pentru amplasarea de eșarfe publicitare tip banner - echivalentul în lei, la cursul stabilit de B N R. pentru ziua plătii

între Olei/zi si 119 000 lei/zi inclusiv

36

EURO/amplasament/lună

38EURO/amplasament/luna

38EURO/amplasame

nt/luna

1.30)

Taxa zilnică pentru vizitarea muzeelor, a caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectură și arheologie

între Olei/zi și 119.000 lei/zi inclusiv

0 lei/zi

0 lei/zi

0 lei/zi

1.31) art 268 alin.(1) pct.2

Taxa privind eliberarea autorizațiilor de persoana fizica si asociație familiala in baza Legii nr.300/2004

între 0-500 000 leiinclusiv

500 OOOlei

525 OOOlei

525 OOOlei

1.32)

Modificarea autorizației de persoana fizica si asociație familiala in baza Legii nr.300/2004

150 OOOlei

160 OOOlei

160 OOOlei

ANEXA Nr.ll

la Hotărârea nr.339/2005

LISTA

ACTELOR NORMATIVE PRIN CARE SUNT INSTITUITE IMPOZITE Șl TAXE LOCALE. INCLUSIV HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL PRIN CARE S-AU INSTITUIT/ STABILIT IMPOZITE Șl TAXE LOCALE PE O PERIOADĂ DE 5 ANI ANTERIORI ANULUI FISCAL CURENT

1 Legea nr 27/1994 republicată, cu modificările și completările ulterioare privind impozitele și taxele locale:

2. Legea nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru;

3 Ordonanța Guvernului nr.36/2002 republicată și modificată privind impozitele și taxele locale:

 • 4.  H.C.L. nr.579/1999 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pt. anul 2000;

 • 5.  H.C.L. nr 685/1999 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pt. anul 2000:

 • 6.  H.C.L. nr 561/2000 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pt. anul 2001:

 • 7.  H.C.L. nr.724/2000 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pt. anul 2001,

 • 8.  H.C.L. nr.723/2000 privind aprobarea taxelor extrajudiciare de timbru pt. anul 2001:

 • 9.  H.C.L. nr.363/2001 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pt. anul 2002:

 • 10. H.C.L. nr 452/2001 privind indexarea unor impozite și taxe locale pt. anul 2002;

 • 11. H.C.L. nr.453/2001 privind aprobarea taxelor extrajudiciare de timbru pt. anul 2002;

 • 12. H.C.L. nr.256/2002 privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pt anul 2003;

 • 13. H.C.L. nr.255/2002 privind aprobarea taxelor extrajudiciare de timbru pt. anul 2003;

 • 14. H.C.L. nr.194/2003 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pt. anul 2004:

 • 15. H.C.L. nr. 14/2004 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 194/2003 privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pt. anul 2004;

 • 16. H.C.L. nr.232/2003 privind modificarea HCL nr.194/2004;

 • 17. H.C.L. nr.209/2003 privind delimitarea zonelor;

 • 18. Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 • 19. Legea nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu completările și modificările ulterioare:

 • 20. Ordonanța nr. 12/1998 privind taxele de timbru pt. activitatea notarială, republicată;

 • 21. H.C.L.nr.715/2000 privind Nomenclatura stradală;

 • 22. H.C.L.nr.792/1999 privind Planul urbanistic general;

23- H.C.L. nr.203/2004 privind modificarea HCL nr. 194/2003;

 • 24. Hotărârea nr. 783 Privind aprobarea nivelurilor pt. valorile impozabile, impozitele și taxele locale, și alte taxe asimilate acestora, precum și pt amenzile care se indexează/ajustează/actualizează annual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2005;

 • 25. H/C.L nr 558/31 05 2004 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pt anul 2005;

26 H.Q.L: nr.605/2004 privind modificarea HCL nr.558/2004;

27. H.C.L.nr.778/2004 privind aprobarea regulamentului pentru acordarea scutirii la plata impozitului pentru locuința de domiciliu și ...pentru terenul aferent persoanelor al căror venit brut este mai mic decât venitul minim pe economie;

Hotărâri ale Consiliului Local privind Direcția Domeniului Public și Privat.

 • 1.     HCL nr.210/ 04.10.1995

 • 2.     HCL nr.24/31 01.1996

3     HCL nr.32/ 18.07.1996

 • 4.     HCL nr.315/30.09.1997

 • 5.     HCL nr. 345/20.10.1997

6     HCL nr. 368/6.11.1997

 • 7.     HCL nr. 413/11.12.1997

 • 8.     HCL nr. 23/ 15.01.1998

 • 9.     HCL nr 58/ 12.02.1998

 • 10.    HCL nr. 378/29.10 1998

 • 11.    HCL nr. 21/28.01.1999

 • 12.    HCL nr. 22/28.01.1999

 • 13.    HCL nr. 589/28.10.1999

 • 14.    HCL nr. 592/ 12.10.2000

 • 15.    HCL nr. 31/01.02.2001

 • 16.    HCL nr. 96/5.04.2001

 • 17.    HCL nr. 349/ 11.10.2001

 • 18.    HCL nr. 393/ 30.10.2001

 • 19.    HCL nr. 394/ 30.10.2001

  20

  HCL nr.259/ 12.12.2002

  21

  HCL nr. 46/29.02.1996

  22.

  HCL nr. 64/ 02.09.1996

  23.

  HCL nr. 407/ 11.12.1997

  24.

  HCL nr 58/12.02 1998

  25

  HCL nr. 372/29.10.1998

  26.

  HCL nr. 21/28.01.1999

  27.

  HCL nr. 530/30.09.1999

  28.

  HCL nr. 587/12.10.2000

  29.

  HCL nr. 234/03.05.2001

  30.

  HCL nr. 348/11.10.2001

  31.

  HCL nr. 349/11.10.2001

  32.

  HCL nr 366/25.10.2001

  33.

  HCL nr. 260/12.12.2002

  34.

  HCL nr. 261/12.12.2002

  35.

  HCL nr. 420/1999

  36.

  HCL nr. 588/2000

  37.

  HCL nr. 498/2001


DIRECȚIA DOMENIULUI PUBLIC Șl PRIVAT DIRECTOR,

DACIA CRIȘAN

DIRECȚIA URBANISM, DIRECTOR.

ADRIAN IANCU


DIRECȚIA TAXE Șl IMPOZITE DIRECTOR. VICTOR RĂȘEF SERVICIU.

ELENA CHIȘLUCA


ȘEF SERVICIU,      ȘEF SERVICIU.        ȘEF SERVICIU.

DOINA BOCA     CORINA CIUBAN EUGENIU HORODNIC