Hotărârea nr. 338/2005

Hotărârea 338/2005 - Aprobarea contractării unui imprumut bancar pe termen lung pentru asigurarea surselor de finantare pentru programul de reabilitare, modernizare si extindere a infrastructiunii din municipiul Cluj-Napoca în suma de 1.500 miliarde lei si stabilirea unor măsuri pentru serviciul datoriei publice locale a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2005-2022.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unui împrumut bancar pe termen lung pentru asigurarea surselor de finanțare pentru programul de reabilitare, modernizare și extindere a infrastructurii din municipiul Cluj-Napoca în suma de 1500 miliarde lei și stabilirea unor măsuri pentru serviciul datoriei publice locale a municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2005 - 2022

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut bancar pe termen lung pentru asigurarea surselor de finanțare pentru programul de reabilitare, modernizare și extindere a infrastructurii din municipiul Cluj-Napoca în sumă de 1500 miliarde lei-proiect din inițiativa primarului municipiului Cluj-Napoca;

Analizând Referatul nr. 38.333 din 26.05.2005 al Direcției tehnice, prin care se propune contractarea unui împrumut bancar pe termen lung;

Reținând prevederile OUG nr.45/2003;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând și avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.d si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobarea contractării unui împrumut în valoare de 1500 miliarde lei și garantarea acestuia de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, destinat în exclusivitate pentru modernizarea străzilor din municipiul Cluj-Napoca și a infrastructurii aferente, construirii de parking-uri, locuințe sociale, viabilizare terenuri, transport urban -modernizare linii de tramvai si achiziționare mijloace de transport în comun, modernizare unități de învățământ preuniversitar.

Art.2. Aprobarea contractării creditelor prin împrumut bancar, în lei, prin procedura de licitație publică deschisă organizată potrivit procedurilor legale în vigoare.

Art.3. Aprobarea termenilor principali ai împrumutului bancar:

3.1. Suma creditului bancar: 1500 mld. lei - utilizată în exclusivitate pentru:

 • -  modernizarea străzilor din municipiul Cluj-Napoca

si a infrastructurii aferente;

 • -  transport urban - modernizare linii de

tramvai si achiziționare mijloace de transport in comun;

 • -  construirea de parking-uri;

 • -  modernizarea iluminatului public;

 • -  centură internă și inel de circulație;

 • -  construirea de locuințe sociale si viabilizare terenuri;

 • -  modernizare unități de învățământ;

 • 3.2. Beneficiarul împrumutului: Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.

 • 3.3. Durata pentru care se va împrumuta beneficiarul: împrumutul se va lua pentru o perioadă de minim 15 ani de la acordare.

 • 3.4. Rambursarea împrumutului: se va negocia in funcție de posibilitățile de plata.

 • 3.5. Perioada de grație: de la semnarea acordului de împrumut minim de 3 ani.

 • 3.6. Garanții: Rambursarea împrumutului spezelor, dobânzilor și comisioanelor va fi garantat cu veniturile proprii ale municipiului Cluj-Napoca.

Art.4. Se aproba caietul de sarcini pentru contractarea împrumutului în sumă de 1500 miliarde lei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția economică și Direcția tehnică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila


Nr. 338 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


Contrasemnează: kcretarul municipiului,

Jr. Mircea Jorj

Anexă la Hotărârea nr. 338/2005

SECȚIUNEA III - Caietul de sarcini

V

Cerințele impuse prin caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale

Primăria Municipiului Cluj-Napoca                      APROBA i

PRIMAR,

EMIL BOC,

ÎMPRUMUT PE TERMEN LUNG

ÎN VALOARE DE 1500 MILIARDE LEI PENTRU ASIGURAREA SURSELOR DE FINANȚARE NECESARE PENTRU PROGRAMUL - REABILITARE, MODERNIZARE SI EXTINDERE A INFRASTRUCTURII DIN MUNICIPIULCLUJ-NAPOCA

Una dintre cele mai importante preocupări ale Primăriei Cluj-Napoca o reprezintă infrastructura de drumuri, având în vedere rolul important pe care aceasta îl are în dezvoltarea economico-socială a orașului. Astfel, strategia de dezvoltare locală prevede reabilitarea și modernizarea tuturor străzilor municipiului în următorii 15 ani.

Legăturile țării noastre în ultimii ani cu importante țări industrializate din vestul Europei precum și traseele internaționale de tranzit care străbat țara noastră au impus dublarea capacității de tranzit a municipiului nostru. Principalul flux de circulație de tranzit care afectează în mod implicit Municipiul Cluj-Napoca străbate străzi dens populate, care suprapunându-se cu traficul local, inclusiv cu cel de tramvaie, duce la blocarea circulației în mai multe intersecții din Municipiul Cluj-Napoca, în cea mai mare parte a zilei.

Pe baza datelor și rezultatelor obținute în cadrul studiilor intocmite, s-a realizat o prioritizare a lucrărilor de reabilitare a străzilor Municipiului Cluj-Napoca.

Anul 2005 înseamnă pentru municipiul Cluj-Napoca planificarea investițiilor în limita sumei de 918,0 miliarde lei din care 462,5 miliarde lei sunt destinați modernizării străzilor și a sistemului de circulație rutier si linii tramvai, construire de parking-uri si locuințe sociale, modernizare unitati de invatamant preuniversitar.

Nivelul investițiilor planificat este sub necesarul de investiții anual care numai în anul 2005 depășește de aproape două ori nivelul planificat. Situația decalajului nefavorabil între nivelul planificat și necesarul de investiții care se pot realiza anual se înregistrează an de an astfel încât unele investiții, prioritare pentru municipiul nostru, nu au putut fi realizate din lipsa surselor proprii de finanțare.

Finanțarea realizării investițiilor din surse proprii constituie o problemă actuală și de perspectivă la nivelul municipiului Cluj-Napoca datorită fenomenelor care se manifestă la nivelul bugetului local:

 • - de încetinire a creșterii veniturilor încasate din impozite și taxe locale pe seama politicilor de relaxare fiscală;

 • - de creștere continuă a cheltuielilor publice locale în special a celor din domeniul cheltuielilor de capital.

Intersectarea celor 2 fenomene menționate (a relaxării fiscale cu creșterea cheltuielilor publice) face posibilă înregistrarea unor deficite bugetare locale finanțate uneori pe seama creditelor comerciale.

Aceste lucrări vor asigura realizarea obiectivelor propuse la nivelul cerințelor, presupunând și lucrări de modernizarea străzilor și construirea unui drum de centură necesar pentru descongestionarea traficului rutier, modernizarea unităților de invatamant preuniversitar, reabilitarea spațiilor verzi a zonelor de agrement, parking-uri, construire locuințe sociale si viabilizare terenuri.

în vederea continuării programului Reabilitare, Modernizare si Extindere a infrastructurii din Municipiul Cluj-Napoca se impune atragerea de surse de finanțare, bugetul local neputând suporta în totalitate costurile lucrărilor. în urma analizei si a studiilor de specialitate întocmite, a posibilităților de alocare de fonduri pentru investiții din bugetul local, s-a estimat necesarul de surse ce urmează a fi atrase pe parcursul anilor 2005-2008 la nivelul minim de 300 miliarde lei anual.

Conform OUG 45/2003 art.58 pct.(2), instrumentele datoriei publice locale sunt titlurile de valoare și împrumuturile de la Bănci comerciale sau alte instituții de credit.

Conform prevederilor art.57, aliniatul(l) din OUG45/2003, privind finanțele publice locale, consiliile locale, județene si Consiliul General al Municipiului București, după caz, pot aproba contractarea sau garantarea de împrumuturi interne sau externe, pe termen scurt, mediu si lung, pentru realizarea de investiții publice de interes local”.

Conform alin (2) al art.57 din OUG45/2003, contractarea sau garantarea de împrumuturi poate fi hotărâtă de către Consiliul Local cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor ce-l compun.

Alin. (1) al art. 59 din OUG 45/2003 precizează că împrumuturile contractate de instituțiile si serviciile publice de interes local pot fi garantate de către autoritatea administrației publice locale prin veniturile proprii formate din impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit. Orice garantare prin venituri devine valabilă si se aplică din momentul acordării garanției; veniturile care se constituie in garanție și veniturile care sunt încasate la bugetul local vor fi supuse condițiilor acordului de garantare respectiv, indiferent dacă aceste terțe părți cunosc sau nu acordul de garantare. Toate acordurile de garantare încheiate potrivit prevederilor legale vor fi considerate ca fiind pe deplin autorizate și vor constitui obligații care pot fi impuse bugetelor locale respective.

Motivațiile în ceea ce privește alegerea creditului bancar ca sursă alternativă de finanțare a proiectelor de investiții sunt următoarele:

 • > Costul foarte mare al investițiilor după aderarea României la Uniunea Europeana;

 • > Creșterea calitatii vieții locuitorilor din Municipiul Cluj-Napoca;

 • > Nevoile de investiții ale Municipiului Cluj-Napoca sunt mari și presante;

 • > mobilizarea pe termen scurt a unor resurse proprii semnificative în bugetul local este dificilă și cere o perioadă mai lungă de timp;

 • > Finanțarea prin credite permite realizarea investițiilor prioritare și urgente peste limitele capacității financiare curente;

 • > Defalcarea costurilor aferente împrumuturilor pe întreaga perioadă de viață a proiectului permite distribuirea sarcinilor de plată și asupra viitorilor beneficiari ai efectelor rezultate din investiții;

Estimările obligațiilor care decurg din creditul bancar (rate, dobânzi și comisioane) au fost luate în considerare la calculul datoriei anuale a autorității publice locale și aceasta nu depășește limita admisă de prevederile legale, respectiv de 20% din totalul veniturilor curente ale bugetului local, inclusiv cotele defalcate din impozitul pe venit.

Termenii principali ai împrumutului:

I.Suma minima a creditului: 1.500 mld. lei - utilizată în exclusivitate pentru:

 • -  modernizarea străzilor din municipiul Cluj-Napoca si a infrastructurii aferente;

 • -  transport urban - modernizare linii de tramvai si achiziționare mijloace de transport in comun;

 • -  construirea de parking-uri;

 • -  modernizarea iluminatului public;

 • -  centură internă și inel de circulație;

 • -  construirea de locuințe sociale si viabilizare terenuri;

 • -  modernizare unitati de invatamant;

 • 2. Beneficiarii creditului:

> Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca

 • 3. Procedura de tragere tragerea se va efectua anual, pe parcursul a 4 ani, în limita a 375 miliarde lei anual;

 • 4. Durata pentru care se va împrumuta beneficiarul: minim 15 ani, de la acordare.

 • 5. Rambursarea împrumutului: se va negocia in funcție de posibilitățile de plata.

 • 6. Perioada de grație: de la semnarea acordului de împrumut minim de 3 ani.

 • 7. Obligații financiare ale autorității contractante:

 • a) Rata creditului

- se va achita conform graficului negociat

 • b) Dobânda

, BUBID + BUBOR

 • - se va determina după formula: ---------------+ marja dobânzii

 • - se va determina până în ultima zi lucrătoare a fiecărui trimestru și se va achita în primele 8 zile lucrătoare din prima lună a trimestrului următor, în urma unei notificări scrise înaintate de creditor.

Dobânda este variabilă și se compune din bază și marjă unde:

 • - baza pentru rata dobânzii este: BUBID la 3 luni, determinat în ultimele 5 zile lucrătoare din ultima lună a fiecărui trimestru pentru trimestrul următor de pe site-ul BNR și se va comunica beneficiarului împrumutului. Același mecanism de determinare se va utiliza și pentru BUBOR.

Media aritmetică simplă pentru BUBID și BUBOR va reprezenta baza pentru rata dobânzii.

 • - marja ratei dobânzii: este un procent oferit de instituția finanțatoare odată cu depunerea ofertei, care nu se va modifica nici după introducerea monedei unice.

Dobanda aferenta depozitului constituit in contul escrow aferent creditului, va fi prezentat sub forma “[(BUBID la trei luni + BUBOR la trei luni)/2] - marja”, in care marja băncii va ramane neschimbata pe intreaga perioada de derulare a contractului de credit.

c) Comisioanele: se vor exprima ca procent din valoarea imprumutului iar pe perioada de valabilitate a contractului, vor putea fi modificate daca aceste procente vor inrejistra valori mai mici decât cele cuprinse in contract.

7. Garanții:

7.1. Pentru Consiliul Local - rambursarea împrumutului a spezelor, dobânzilor si comisioanelor va fi garantat cu veniturile proprii ale Municipiului Cluj-Napoca.

In vederea elaborării ofertelor beneficiarul împrumutului va pune la dispoziție următoarelele:

 • -  prezentarea proiectelor de investiții;

 • -  Hotararea Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca NR......../.........2005

privind stabilirea unor masuri pentru serviciul datoriei publice locale a Municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2005-2022;

 • -  Contul execuției bugetului local pe anii 2002, 2003 si 2004

 • -  Bilanț 2002,2003, 2004;

Bugetul operațional și de capital al municipiului Cluj-Napoca în perioada 2005-2008

Evoluția gradului de îndatorare în perioada 2005 - 2022

Evoluția serviciului datoriei publice pe baza angajamentelor existente

La întocmirea ofertei se vor avea în vedere reglementările legale specifice administrațiilor publice locale, stabilite prin următoarele acte normative:

 • -  Ordonanța de urgență nr. 45/2003 privind finanțele publice locale, cu modificările ulterioare;

 • -  Ordinul 1235/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003

Legea nr. 313/28.06.2004 „Legea Datoriei Publice” prin care se abroga Legea nr. 81/11.05.1999 „Legea datoriei publice”, precum si prevedrile art. 2 pct. 22, art. 57 alin. (3) si alin. (4) din OUG nr 45/05.06.2003 privind finanțele publice locale.

 • -  Legea 215/2000 privind administrația publică locală;

 • -  OUG 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin

trezoreria statului

DIRECTOR

SORIN APOSTU

/A


DIRECTOR

OLIMPIA MOIGRADAN