Hotărârea nr. 337/2005

Hotărârea 337/2005 - Modificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005 pe capitole, subcapitole, articole si alineate.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005 pe capitole, subcapitole, articole și alineate

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședința extraordinară;

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.37849 din 25.05.2005 al Direcției economice, prin care se propune modificarea bugetului general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005;

Reținând prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

în urma rezultatelor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.d si 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea bugetul general al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2005 pe capitole, subcapitole, articole și alineate conform anexelor 1,2, 3, 4 și 5 care fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează direcțiile de specialitate din cadrul executivului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează:

NR. 337 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Secretarul municipiului, \jr. Mircea


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexa 1 la

Hotararea nr.337/2005


MODIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2005 PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE ȘI ALINEATE

- mii lei -

Nr.

crt.

Denumire indicatori

Buget 2005 aprobat

Influențe +/-

Buget 2005 modificat

A

Venituri - total , din care :

3.491.174.795

0

3.491.174.795

1.

Venituri proprii - total , din care:

2.677.900.667

-4.250.000

2.673.650.667

Taxe timbru activ.notarială

250.000.000

-12.817.560

237.182.440

Incaș, valorif.bun.confiscate

0

+200.000

200.000

Sume aloc.de cons.jud.pt.echil.bug.

33.248.227

+4.367.560

37.615.787

Cote defalcate din imp.pe salarii

0

+4.000.000

4.000.000

2.

Sume defalcate din imp/venit pt. echilibrarea bug.locale

36.328.735

0

36.328.735

3.

Sume defalcate din imp/venit pt. plata aj.soc. și aj.pt.incălzire

4.911.462

0

4.911.462

4.

Sume defalcate din TVA

771.233.931

+1.350.000

772.583.931

Sume def.din TVA pt. finanțarea serv.comunitare de evid.persoanelor

0

+1.350.000

1.350.000

5.

Subvenții primite de la alte bugete

600.000

+2.900.000

3.500.000

Subv.de la bug.asig.pt. șomaj

600.000

+2.900.000

3.500.000

6.

Donații si sponsorizări

200.000

0

200.000

B

Cheltuieli - total , din care :

3.491.174.795

0

3.491.174.795

1.

Cap. 51.02 - Autorități publice, din

484.029.024

-8.745.240

475.283.784

care: 51.02.05-Autoritati executive

484.029.024

+4.254.760

488.283.784

- cheltuieli de personal

113.600.000

113.600.000

- cheltuieli materiale și servicii

345.429.024

+ 4.254.760

349.683.784

pentru: - invățămant-cultură

220.000.000

+ 4.254.760

224.254.760

- cheltuieli de capital

25.000.000

-13.000.000

12.000.000

2.

Cap. 57.02 - învățământ

1.005.291.335

+41.042.800

1.046.334.135

- cheltuieli de personal

685.295.495

+ 112.800

685.408.295

- cheltuieli materiale și servicii

300.599.500

0

300.599.500

- transferuri - burse

3.599.340

0

3.599.340

- cheltuieli de capital

15.797.000

+40.930.000

56.727.000

3.

Cap. 58.02 - Sănătate

37.260.000

-350.000

36.910.000

- cheltuieli de personal

12.840.000

0

12.840.000

- cheltuieli materiale și servicii

22.320.000

0

22.320.000

- cheltuieli de capital

2.100.000

-350.000

1.750.000

- mii lei -

Nr.

crt.

Denumire indicatori

Buget 2005 aprobat

Influente +/-

Buget 2005 modificat

4.

1

Cap. 59.02 - Cultură, religie, activități sportive și de tineret

8.700.000

-4.350.000

4.350.000

- subvenții

3.500.000

0

3.500.000

- cheltuieli de capital

5.200.000

-4.350.000

850.000

5.

Cap. 60.02 - Asistență socială

130.119.976

-4.367.560

125.752.416

- cheltuieli de personal

52.160.450

52.160.450

- cheltuieli materiale și servicii

54.165.350

54.165.350

- subvenții

2.500.000

2.500.000

- transferuri

20.184.176

-4.367.560

15.816.616

- cheltuieli de capital

1.110.000

1.110.000

6.

Cap. 63.02 - Servicii de dezvoltare publică și locuințe

768.178.960

-67.530.000

700.648.960

- cheltuieli materiale și servicii

206.920.000

206.920.000

- subvenții

219.685.000

+50.000.000

269.685.000

- cheltuieli de capital

341.573.960

-117.530.000

224.043.960

7.

Cap. 64.02 - Mediu și ape

164.700.000

+10.000.000

174.700.000

- cheltuieli materiale și servicii

135.400.000

135.400.000

- cheltuieli de capital

29.300.000

+10.000.000

39.300.000

8.

Cap. 68.02 - Transporturi și comunicații

822.705.000

+34.000.000

856.705.000

- cheltuieli materiale și servicii

452.000.000

452.000.000

- subvenții

125.000.000

+10.000.000

135.000.000

- cheltuieli de capital

245.705.000

+24.000.000

269.705.000

9.

Cap. 72.02 - Alte acțiuni

4.100.500

+300.000

4.400.500

- cheltuieli de personal

500.000

500.000

- cheltuieli materiale și servicii

1.910.500

1.910.500

- cheltuieli de capital

1.690.000

+300.000

1.990.000

10.

Cap. 76.02 - Fond pentru garantarea împrumuturilor

1.500.000

0

1.500.000

11.

Cap. 88.02 - Dobânzi aferente

10.090.000

0

10.090.000

datoriei publice locale

12.

Cap. 90.02 - Rambursări

53.500.000

0

53.500.000

împrumuturi

13.

Cap. 95.02 - Fond rezerva

1.000.000

0

1.000.000

DIRECTOR ECONOMIC,

<z

ec.OLIMPIA MOIGR^ĂDAN


ȘEF SERVICIU BUGET, FINANCIAR, SALARIZARE, ec. MANUELA CÎMPEAN


Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca

Anexa 2 lo.


MODIFICAREA BUGETULUI ÎMPRUMUTURILOR INTERNE PE ANUL 2005 ÎN SUMĂ DE -65.220.000 MII LEI, PE

CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE ȘI ALINEATE

- mii lei -

Nr.

crt.

Denumire indicatori

Buget 2005 aprobat

Influente +/-

J

Buget 2005 modificat

TOTAL CHELTUIELI

217.250.000

-65.220.000

152.030.000

CHELTUIELI DE CAPITAL

217.250.000

-65.220.000

152.030.000

Investiții ale instituțiilor publice

137.250.000

-65.220.000

72.030.000

Investiții ale regiilor autonome

80.000.000

1.

INVATAMANT

45.600.000

-43.570.000

2.030.000

Investiții ale instituțiilor publice

45.600.000

-43.570.000

2.030.000

2.

SANATATE

2.450.000

-2.450.000

0

Investiții ale instituțiilor publice

2.450.000

-2.450.000

0

3.

CULTURA

4.200.000'

-4.200.000

0

Investiții ale instituțiilor publice

4.200.000

-4.200.000

0

4.

SERVICII DE DEZVOLTARE

PUBLICA SI LOCUINȚE

20.000.000

+30.000.000

50.000.000

Investiții ale instituțiilor publice

20.000.000

+30.000.000

50.000.000

5.

MEDIU SI APE

20.000.000

-20.000.000

0

Investiții ale instituțiilor publice

20.000.000

-20.000.000

0

6.

TRANSPORTURI SI

COMUNICAȚII , din care:

125.000.000

-25.000.000

100.000.000

Investiții ale instituțiilor publice

45.000.000

-25.000.000

20.000.000

Investiții ale regiilor autonome

80.000.000

80.000.000


ȘEF SERVICIU BUGET, FINANCIAR, SALARIZARE, ec. MANUELA CÎMPEAN

MODIFICAREA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR EVIDENȚIATE

IN AFARA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2005

ÎN SUMĂ DE -1.000.000 MII LEI, PE

CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE ȘI ALINEATE

DIRECTOR ECONOMIC,ȘEF SERVICIU BUGET, FINANCIAR, SALARIZARE, ec. MANUELA CÎMPEAN
- mii lei -

Nr. crt.

Denumire indicatori

Buget 2005 aprobat

Influente +/-

9

Buget 2005 modificat

VENITURI TOTAL

57.951.060

-1.000.000

56.951.060

1

Incasari din alte surse

6.700.000

6.700.000

2

Taxe speciale

7.300.000

-1.000.000

6.300.000

3

Depozite speciale pt.constructii de locuințe

27.000.000

27.000.000

4

Fond de rulment

16.951.060

16.951.060

CHELTUIELI TOTALE

57.951.060

-1.000.000

56.951.060

1

ASISTENTA SOCIALA

4.000.000

4.000.000

-transferuri

4.000.000

4.000.000

L

SERVICII DE DEZVOLTARE PULICA SI LOCUINȚE

44.251.060

44.251.060

-cheltuieli materiale

16.951.060

16.951.060

-cheltuieli de capital

27.300.000

27.300.000

3

MEDIU SI APE

7.000.000

-1.000.000

6.000.000

-cheltuieli materiale

1.000.000

1.000.000

-cheltuieli de capital

6.000.000

-1.000.000

5.000.000

4

ALTE ACȚIUNI

2.700.000

2.700.000

-cheltuieli materiale

2.700.000

2.700.000

Consiliul local al municipiului Cluj-NapocaMODIFICAREA BUGETULUI INSTITUTELOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII PE ANUL 2005 ÎN SUMĂ DE +5.971.605 MII LEI,

PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, ARTICOLE ȘI ALINEATE

DIRECTOR ECONOM


- mii lei -

Nr. crt.

Denumire indicatori

Buget 2005 aprobat

Influente +/-

>

Buget 2005 modificat

VENITURI TOTALE

74.730.795

+5.971.605

80.702.400

Venituri proprii

71.230.795

+5.971.605

77.202.400

Subvenții

3.500.000

3.500.000

CHELTUIELI TOTALE

74.730.795

+5.971.605

80.702.400

Invatamant

67.730.795

+8.471.605

76.202.400

Cultura

7.000.000

-2.500.000

4.500.000

-Casa Municipala de Cultura

7.000.000

-2.500.000

4.500.000

ȘEF SERVICIU BUGET, FINANCIAR, SALARIZARE, ec. MANUELA CÎMPEAN

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

PENTRU ANUL 2005

VARIANTA 23.05.2005                                                                                                                               INV               mii lei

Nutitinulizurcu pe obiective de investiții

(Data începerii - an/trim.

Nr. si data aprobării documentației de investiții)

Prevec vederi 2005

Total

din care:

Observații

Alte surse constituite potrivit legii

Obligațiuni municipale

Taxa apa

Taxa salubritate

Taxa pasunat

Ordonanța

19/1994 IIG

505/1998

Credite

Bugetul local

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

TOTAL din care :

obligațiuni municipale

taxa de apa

taxa de salubritate credite taxa de pășune

Ordonanța 19/1994 si HG 505/1998

791.805.960

184.330 000

72.030 000

4.000.000

1.000 000

80.000 000

300 000

27 000 000

72.030.000

4.000.000

1.000 000

300 000

27.000 000

80.000.000

607.475.960

A

LUCRĂRI

ÎN CONTINUARE

327.862.000

84 030.000

52.030000

4 000.000

1 000.000

0

27 000.000

0

243.832 000

B

LUCRĂRI NOI

231.806.960

38.250 OoO

20.000 000

0

0

250 000

0

18.000.000

193.556.960

C

ACHIZIȚII DE BUNURI

SI ALTE CHELTUIELI

232.137.000

62 050 000

0

0

0

50.000

0

62 000.000

170.087.000

57,02

INVATAMANT

58.757.000

2.030.000

2.030.000

0

0

0

0

0

56.727.000

A

LUCRĂRI

IN CONTINUARE

40.012.000

2.030 000

2.030.000

0

0

0

0

0

37.982.000

1

Colegiul Ecunumic-Ceiili Termica str Deva HCL 416/2000, HCL 210/2001

314.095

14.095

14.095

0

0

0

0

0

300.000

execuție

2

Seminarul Teologic Oitudux -Centr Tenii

370.000

0

0

0

0

0

o

370 00U

execuție

HCL 18-1/1999; HCL 63/2002

3

Grup Școlar Unuea -Centrala temiicu

2.149.730

449.730

449.730

0

0

0

0

0

1.700.000

execuție

HCL 184/1999; HCL 59/2002

4

Liceul Lucian Blaga -CcnUala lennica

479.362

479 362

479 362

0

0

0

0

0

0

execuție

HCL 62/2002

5

Școala Octavian Goga-CenUula tcnmca

270.000

0

0

0

0

0

0

270.000

execuție

HCL 184/1999, HCL 61/2002

6

Școala ru 12- Centrala teniuca

HCL 184/1999, HCL 64/2002

354.768

54.768

54.768

0

0

0

0

0

300.00O

execuție

7

Școala Onisifor Ghibu-Centrala tennica

HCL 184/1999, HCL 60/2002

507.151

507 151

507 151

0

0

0

0

0

0

execuție

8

Cnup Școlar aelecUutcIuiic-Ceiiljala temi

HCL 184/1999

1.524.894

524 894

524 891

0

0

0

0

0

1.000.000

execuție

9

LTE Sala de sport -Școala Ion Creanga

2.250.000

0

0

0

0

0

0

0

2.250.000

execuție

HCL 362/2001

10

Liceul Nicolae Balcescu-modemizaie

11.600.000

0

0

0

0

0

0

11.600.000

execuție

sistem de încălzire

11

Extuideie Liceu Romul LaJea

6.100.000

0

0

0

0

0

0

6.100 000

execuție

12

Liceu Nicolae Balcescu-reabilitaie plansee

12.792.000

0

0

0

0

0

0

12 792.000

execuție

14

LTE Sala de spoit -Școala 1 Agaibiceanu

1.300.000

0

0

0

0

0

0

0

1.300.000

execuție

HCL 579/2001

*>

L T E -Sala spoit la Colegiu National

George Cosbuc

400.000

0

0

0

0

0

0

0

400 000

pioiectaie

3

Grup sc ol ai for estiei-centrala tennica internat

3.200.000

0

0

0

0

0

0

0

3 200 000

proiectare, execuție

4

Modernizare spatii uivatainant la

Colegiul Emil Racovila

500.000

0

0

0

0

0

0

0

500.000

execuție

5

Modernizare «palii uivutunuuil la

Colegiul George Cosbuc

1 600.000

0

0

0

0

0

o

0

1.600.000

execuție

6

Modernizare spatii uivatainant la

Liceul Nicolae Balcescu

100.000

0

0

0

0

0

0

0

100.000

execuție

7

Modernizare spatii uivatainant la

Școala nr 22

1.500.000

0

0

0

0

0

0

0

1.500.000

execuție

8

Modernizare C T. Liceul de coregrafie

( internat str 1. Manm .»

3.600.000

0

0

0

0

0

0

0

3 600 000

proiectare si execuție

C

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

7.245.000

0

0

0

0

0

0

0

7.245.000

1

S.F. Gradunta nr 29 - ascensor alunente

10.000

0

0

0

0

0

0

0

10.000

2

Expertize centrale teniucc

H.C.L 691/2004

2.500.000

0

0

0

0

0

0

0

2.500.000

3

Consolidare Giup școlar P.T T R

H.C.L. 579/2001

3.500.000

0

0

0

0

0

0

0

3.500.000

execuție

4

Expertize clădiri scoli

550.000

0

0

0

0

0

0

0

550.000

5

S F L T E. Sala spoit Colegiu Nat Geoige Cosbuc - inclusiv studii geo, topo si PUD

250.000

0

0

0

0

0

0

0

250 000

6

S F. Giup Sculai foresliei-centrala tennica internat

40.000

0

0

0

0

0

0

0

40.000

CONSILIUL LOCAL

110.500.000

77 000 000

50.000 000

0

u

0

27 000 OK)

O

33 500 OOU

1

Construire bloc locuuite sociale

Calea Floresti nr 62

110.000.000

77.000.000

50 001) 000

o

0

0

27.000 000

0

33.000.000

execuție

2

Garaj public supiateran P-ta M Viteazu

HCL 195/1997 , HCL 555/2001

500.000

0

0

0

0

0

0

0

500.000

eliberare teren deviere cabl.etc

1

RAT

13.1)00.000

0

0

<•

13.000.000

1

Montare C.T.-uii de bloc

13.000.000

0

0

0

0

0

0

13.000.000

execuție

1 B

LUCRĂRI NOI

92.406.960

250.000

0

«

0

250.000

»

0

92.156.960

|CONSILIUL LOCAL

33.850.000

250 000

»

0

0

250.000

0

0

33.600.000

1

Modernizai ea si extindeiea iluminatului public (H C L.362/2001 , H C.L. 217/2002)

10.000.000

0

0

0

0

0

0

0

10.000.000

execuție

2

Parcai i supralerane penliu autoturisme cof H C L. 483/2003

500.000

0

0

0

0

0

0

0

500.000

piuieclare

3

Viabdizaxe Dealu Lombului

100.000

0

0

0

0

0

0

0

100.000

pioiectare

4

Copertina Capela Cuiutu cenți al

2.000.000

0

0

0

0

0

0

0

2.000.000

piuieclare si execuție

5

Reabilitare pășuni - alunentaie cu apa

250.000

250 000

0

0

0

250.000

0

0

0

execuție

6

Conslmue capela cimitir Cnsan

500.000

0

0

0

0

0

0

0

500 000

pioieciaie si execuție

7

Incubator de afacen ui municipiul Cluj - Napoca

20.000.000

0

0

0

0

0

0

20000.UOO

proiectaie si execuție

8

Achiziționare si amplasaie patinoar artificial inobil

500.000

0

0

0

0

0

0

500 000

proiectare

R.A.D.P.

39.500.000

0

o|             0

0

0

0

0

39.500.000

8

S F Patinoar artificial

200.000

0

0

0

0

0

0

0

200.000

Dotări independente

36.3S2.000

0

0

0

0

0

0

0

36 352.000

64,02

Mediu si ape

44.300.000

5 0000O(/

0

4 000.000

îouo. ooo

0

0

0

39.300 000

1 A

LUCRĂRI IN CONTINUARE

44.000.00(1

5 000.000

4 000.000

1 <«>0 000

0

0

39.000.000

1

Reabilitare sisL scurgere ape de suprafața Dambu Rotund HCL 243/1998 , HCL 38/1999

9.000.000

4 000.000

0

4 030.000

0

0

0

0

5 000.000

execuție

2

Amenajate puncte gospodărești HCL 195/1997 , HCL 555/2001

3.000.000

1.000 000

0

0

1.000 000

0

0

2 000 000

execuție

3

Pasivizate rampa deseun Pata Rat Realizare soluție ecologica de neutralizare a deșeurilor tu bane

H.C L 120/1996 ;H C L 443/1999

32.000.000

0

0

0

0

0

0

32.000 000

execuție

C

ACHIZIȚII DE BUNURI

300.000

0

0

0

0

1

300 000

1

Studii si avize pentru amenajate puncte eospodaresi

300.000

0

0

0

0

0

0

0

300.000

| 60.02 |ASISTENTA SOCIALA                      |            i.iio.ooo|            o|            o|           o|           o|            o|            o|               o|               i.iio.ooo|

CANTINA DE AJUTOR

SOCIAL

1.110.000

0

0

0

0

0

o

0

I.110.00O

B

LUCRĂRI NOI

100.000

0

0

0

0

0

0

0

100.000

1

Racot durea la rețeaua de gaz metan

HCL 416/2000

100.000

0

1

100.000

proiectare

c

ACHIZIȚII

1.010.000

0

0

»

"1

0

1.010.000

1

SF Racui dat ea la rețeaua de gaz metan

HCL 416/2000

10.000

0

0

0

0

0

°l

0

10 000

1 c

ACHIZIȚII

1.240.000

0

0

0

0

0

1 240.000

1

1

SE Amenajare rampe pe râul Someș pentru alun cu apa a autospecialelor

250.000

0

0

0

0

0

0

0

250 000

Dolari independente

990.000

0

0

0

0

1

0

990 000

68 02

TRANSPORTURI SI COMUNICAȚII

369.705.000

100.000.000

20.000.000

0

0

0

0

80.000.000

269.705.000

Ă

Lucrări in continuare

114.200.000

0

0

0

0

0

0

114 200 000

l

Mod Su Paslcui

HC.L 76/1995 . H C L 65/27 01 2000

8.000.000

0

0

0

0

0

0

0

8.000.000

execuție

2

Mod Su Cehoslovaciei*T eodor Mihalij

H C L 17/1995 , H C 1. 209/27 01 1998

100.000

0

0

0

0

0

0

0

100.000

execuție

3

Mod Su Iulie Lacuri si Minusului H C L 195/199? ,Ac MF ‘>.32'1 *X>?

6.500.000

0

t)

0

0

0

0

0

6 50V 0OU

execuție

B

LUCRĂRI NOI

11.500.000

0

0

0

0

0

0

0

11 500.000

1

Grădiniță nr. 29 - asceiisui alimente

HCL 416/2000

600.000

0

0

0

0

0

0

0

600.000

proiectai e si execuție-1

Modernizare su Plevnei

HCL 195/1997 , HOL 281/1998

10.000.000

0

o

o

0

0

0

0

1O000.00O

execuție

5

Reabilitai c drum capat sU Biancusi Colonia Borhanci (HCL 62/2000)

2.000.000

0

0

0

0

0

0

0

2 000 000

execuție

6

Modernizare str. Dunării

11 C.L 184/1999 ■ H C.L 63 /2000

5.200.000

0

0

0

0

0

0

0

5.200.000

execuție

7

bnbunatatue cu cuiul ie auto pe Calea

Turzii -sensun giratorii H C.L. 579/2001

28.300.000

0

0

0

0

0

0

0

2X.3O0 000

execuție

8

Modernizare str F-cii de chibrituri

H.C L. 184/1999, H C.L 68/2000

7.000.000

0

0

0

0

0

0

0

7.000.000

execuție

9

Mod Str Maramureșului

( HCL 195/1997 .H.C.L.416/1998 si H C L

522/2000 )

35.000.000

0

0

0

0

0

0

35.VOO.OOO

execuție

10

Mod P-la Publica M. Viteazu

H.C L. 184/1999 , H C.L. 557/2001

100.000

0

0

0

0

0

0

i 00.000

execuție

Page 1 I

3

Modernizaie stldZl conlollii

H C.L 482/2003 pentru 19 obiective

7S.000.000

20 000 000

20.000.0» kj

t)

0

0

0

II

55.000 000

execuție port ial.1

4

Realizarea sist coordonat de seinrializ cu unda verde |>e princip axe de travers

2.500.000

0

0

0

0

0

0

0

2.500 000

execuție

5

Amenajare de alveole pentru stătu

RATL’C

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

1 OuO.OOO

execuție

6

Modernizare sislem seinaloiizare

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

l.uuu ooo

execuție

Iratuc

39.000.000

1 8.000 000

0

0

0

0

0

18.000.000

21.000.000

1

Alimentare cu gaz a secției de Uamvaie si modernizarea centralei termice

5.000.000

0

0

0

0

0

0

5 000 00o|exect»0c

2

Modernizarea acționarn electrice la 10 tramvaie prin montare de choppere

10.000.000

0

0

0

0

0

0

0

10 000.00o|executie

3

Reabilitare linie de tianivai

24.000.000

18.000 000

0

0

0

0

0

18.000.000

6.000.000|ex*!cut*e

C

ACHIZIȚII DE BUNURI

128.605.000

62 000.000

d 2

o|               l)|               »|       62.000.00(>|                66.605.000

R

Consiliul locul

6.605.000

d        d         »

0

o|                6.605.000I

1

Expertize pudui i

1.000.000

0

0

0

0

0

0

0

1.000.000

2

S F. pe uliu icabilitaie pudui i cunlunn

H C.L 482/2003-31 poduri

5.000.000

0

0

0

0

0

0

<1

5.OOU.UO0

3

S.F Imbunatatuea circulației pe

B-dul N Titulescu- sensuri giratorii

5.000

0

0

0

0

0

0

0

5.0U0

4

SF amenajare de alveole pentru stătu

RATUC

200.000

0

0

0

0

0

o

o

200.000

5

S F. Pod su. Scol tar iloi

400.000

0

0

0

0

0

0

0

400.000|