Hotărârea nr. 335/2005

Hotărârea 335/2005 - Aprobarea bilanturilor contabile pe anul 2004 ale regiilor autonome de subordonare locală.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bilanțurilor contabile pe anul 2004 ale regiilor autonome de subordonare locală

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțurilor contabile pe anul 2004 ale regiilor autonome de subordonare locală - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 35515 / 41 / 16.05.2005 al Direcției economice prin care se propune aprobarea bilanțurilor contabile pe anul 2004 ale R.A.D.P. Cluj-Napoca, R.A.T. Cluj-Napoca și R.A.T.U.C. Cluj-Napoca;

Reținând prevederile Legii nr. 82 / 1991 și ale O.M.F.P. nr. 94 / 2001;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38, al. (2), lit. d) și i) și 46 din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă bilanțurile contabile pe anul 2004 ale Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca și Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează R.A.D.P. Cluj-Napoca, R.A.T. Cluj-Napoca, R.A.T.U.C. Cluj-Napoca și Direcția economică.


Nr. 335 din 31 mai 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


Secretarul municipiului, \ Jr. Mircea Joni


Persoana juridica: REGIA AUTONOMA A DOMENIULUI PUBLIC

Adresa, localitatea CLUJ NAPOCA, str. AVRAM IANCU. nr. 22-28, tel. 591045

Num.lr din registrul comerțului: J12/1 17/1991

MEXft /f

. HOTA.335/mo


Forma de proprietate: 11-Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasi CAEN): 4523-Constructii de autostazi, drumuri, aerodroame si baze sportive

Cod de identificare fiscala: 201233     Tipul situației financiare: AA - aplica reglementările contabile aprobate prin OMF 94/2001

BILANȚ

la dala de 31.12 2004

Formularul 10-pagina 1

Samnătura   ///          !

Denumirea indicatorului

rd.

----y' SOLDLA

01.01.2004

31.12.2004

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1 IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 Cheltuieli de constituire (ct.201 -2801)

01

0

0

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct 203-2803-2903)

02

0

0

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi si valori similare si alic impbilizari necorporale (ct.2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)

03

0

0

1 Fondul comercial (ct 2071-2807-2907-2075)

04

0

0

5 Avansuri si imobilizări necorporalc in curs (ct.233 +234-2933)

05

0

0

TOTAL: (rd 01 la 05)

06

0

0

11. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1. Terenuri si construcții (ct.2l 1+212-2811-2812-2911-2912)

07

31833’573

419813425

2. Insta+atii tehnice si mașini (ct.213-2813-2913)

08

17728977

24579614

3. Alte instalații, utilaje si mobilier (ct.214-2814-2914)

09

349292

454036

4. Avansuri si imobilizări corporale in curs (ct.23 1 +232-2931)

10

17221 16

2747578

TOTAL: (rd.07 la 10)

II

333137963

447594653

III. l'.U Tllt.i/.ARI FINANCIARE

1. Titluri de participare deținute la societățile din cadrul grupului (ct.261-2961)

12

0

0

2. Creanțe asupra societăților din cadrul grupului (ct.2671 +2672-2965)

13

0

0

3. T'tluri sub forma de interese de par ticipare (ct.263-2963)

14

0

0

4. Creanțe din interese de participare (ct.2675+2676-2967)

15

0

0

5. Titluri deținute ca imobilizări (ct.262 +264+265-2962-2964)

16

0

0

6. Alte creanțe (ct.2673 +2674+2678 +2679-2966-2969)

17

1899528

1830Ie6

7. Acțiuni proprii (ct.2677-2968)

18

0

0

TOTAL: (rd.l2la 18)

19

1899528

1830136

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd 06+11 + 19)

20

340037491

4194248391

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime si materiale consumabile (ct.30l +3021+3022+3023+3024 +3025+3026+3028 +

303 +/-308 +351 +358 + 381+/-3S8-391 -3921-3922-3951 -3958-398)

21

3220966

3734770

2. Producția in curs de execuție (ct 331 +332+341 +7-3481+3541-393-3941 -3952)

22

11026066

21150333

3 Produse Finite si mărfuri (ct.345 +346 +/-3485+7-3486+3545+3546+356 +357+361+/-36S +371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)

23

900767

1193700

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct 4091)

24

9997

1147

TOTAL: (rd.21 la 24)

25

15237796

26079958

11 CREANȚE.

1. Creanțe comerciale (ct 4092+4111 +4118 >413+418-491)

26

13479306

13019196

2 me de incasat de la societățile din cătinii grupului (ct.4511 +4518-4951)

27

0

0

3. 5,urne de incasat din interese de participare (ct.4521 + 4528-4952)

28

0

0

4. Alte creanțe (ct 425+4282+431+437+4382+441+4424 +4428+ 44 1+445+446+447+4482 + 4582 + 461 +473-496+5187)

29

4397299

3712288

5. Creanțe privind capitalul subscris si nevarsat (ct.456-4953)

30

0

0


TOTAL: (rd 26 la 30)

Iii. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

1. Titluri dc participate deținute la societățile din cadrul grupului (ct.5OI -591)

32

0

0

2. Acțiuni proprii (ct.502-592)

33

0

0

3. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct.5031+5032+505+5061+5062+5081+5088-593-595-596-598+5113+5114)

34

0

0

TOTAL- (rd.32 la 34)

35

0

0

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct 5 112+5 121 +5124+5125+5311+5314+5321+5322+5323 + 5328+5411+5412+542)

36

26774091

-5319413

ACTIV 3 CIRCULANTE - TOTAL: (rd 25+31 +35+36)

37

59888572

37492029

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)

38

581972

3817864

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA DE UN AN

1. împrumuturi din emisiuni dc obligațiuni (ct. 1614+1615+1617+1618 + 1681-169)

39

0

0

2 Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+1624+ 1625+1627+1682+5191+5192+ 5198)

40

0

0

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)

41

69982

27989

4. Datorii comerciale (cl.401+404+408)

42

12092581

11840413

5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)

43

0

0

6. Suine datorate societăților din cadrul grupului (ct. 1661 + 1685+2691+451 1 +45 18)

44

0

0

7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+4521+4528)

45

0

0

8 Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+

167+1687+2698+421+423 +424+426+427+428 i +431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

46

33864120

26879243

’OTAI. (rd 39 la 46)

47

46026683

38747645

E. A. . IVE CIRCULANTE NETE. RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-64)

48

-2014762

14R1989

F. TOTAL AC TIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48-63)

49

337922539

4507S1790

O. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

1. împrumuturi din emisiuni dc obligațiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+-1681 -169)

50

0

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198)

51

0

0

3 Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.4 19)

52

0

0

4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)

53

0

0

5. Efecte dc comerț de plătit (ct.403+405)

54

0

0

6 Sume datorate societăților din cadrul grupului (ct. 1661 +1685+2691+4511+4518)

55

0

0

7. Sume datorate privind interesele dc participare (ct. 1662+1686+2692+4521 +4528)

56

0

0

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+ 167+16S7+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 147+4481+4551 + 4558+456+457+4581+462+473 +509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

57

8673245

17015471

TOTAL: (rd.50 la 57)

58

8673245

17015471

11 PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

1. Provizioane pentru pensii si alte obligații similare (ct. 151)

59

0

0

2   ,,e provizioane (ct. 151)

60

0

0

.OTAL PROVIZIOANE: (rd.59+60)

61

0

0

1. VENITURI IN AVANS (rd 63+64)

62

16558813

1195297

- Subvenții pentru investiții (ct. 131)

63

100190

95038

- Venituri inregistrate in avans (ct.472)

64

16458623

1100259

J. CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL (rd.66 la 68), din care:

65

39130922

39130922

- capital subscris nevarsat (ct. 1011)

66

0

0

- capital subscris varsat (ct. 1012)

67

0

0

- patrimoniul regie: (ct. 1015)

68

39130922

39130922

11 PRIME DE CAPITAL (ct.1041 +1042+1043 + 1044)

69

0

0

III REZERVE DIN REEVALUARE

Sold C (ct. 105)

70

188664968

172367691

Sold D (ct 105)

71

0

0

IV. RE XVE (ct 106) (rd 73 la 76)

72

1546608

4734797

1 Rezerve legale (ct. 1061)

73

904374

904374


- mii lei •

/ f

! Formularul 10 - pagina 3

2.’ Rezerve pentru acțiuni proprii (ct. 1062)

74

' 0

0

‘       3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

75

366305

366305

4. Alte rezerve (ct. 1068 *7-107)

76

275929

3464118

V. REZULTATUL REPORTAT

SoldC (ct. 117)

77

0

0

Sold D (ct. 117)

78

17055240

2587366

VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI

SoldC (ct. 121)

79

3595170

1313786

Sold D (ct. 121)

80

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

81

3595170

1313786

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.65+69+70-71 *-72+77-78+79-80-81)

82

212287250

213646044

Patrimoniul public (ct. 1016)

83

116962036

220130275

TOTAL CAPITALURI (rd 82+83)

84

329249294

433776319


Administrator, Numele si prenumele ING MARIUS CA Semnîtura


Stampila unitătii\\''i>


Întocmit

Numele si prenumele EC MIHAELA SEC1NCA

Semnătură


la data de 31.12.2004

Formularul 20 - pagina I                                                                                                        - mii lei -

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Realizări in perioada de raportare

31.12.2003

31.12.2004

A

B

1

2

1 Cifra de afaceri netă (rd 02 la 04)

01

62621251

78777646

Producția vândută (ct.701+702+703+704 +705+706+708)

02

57669736

73306682

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.7O7)

03

4951513

5470964

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

04

0

0

2. Variația 'Stocurilor (ct.71 1)     Sold C

05

3432550

22396413

Sold D

06

0

0

3.Producția imobilizată (ct.721+722)

07

812822

448034

4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)

08

50394835

5214723

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd CI +05-06+07+08)

09

117261458

106836816

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601 +602-74 12)

10

32947971

41569301

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

II

358888

845137

b) Alte cheltuieli din afară (cu energie si apă) (ct.605-7413)

12

5207788

4933370

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

13

3652309

3958870

6.Cheltuieli cu personalul (rd 15+16)

14

37137199

47487816

a) Salarii (ct.621+641-7414)

15

26341571

35035227

b) Cheltuieli cu asigurările si protecția socială (ct.645-7415)

16

10795628

12452589

7. a) Amortizări si provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale (rd. 18-19)

17

5335711

4771280

a. 1) Cheltuieli (ct.6811 +6813)

18

5415847

4898901

a.2) Venituri (ct 7813+7815)

19

80136

127621

bl Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)

20

766662

-12933235

b Cheltuieli (ct 654+6814)

21

2532596

740375

b.2) Venituri (ct.754+7814)

22

1315934

13673610

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.24 la 26)

23

23586801

15086735

8 1 Cheluieli privind prestațiile externe

(ct 611+612+613+614+621+622+623+624+625-626+ 627+628-7416)

24

5846274

7847315

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsamiate asimilate (ct 635)

25

1143194

857955

8.3 Cheltuieli ctt despăgubiri, donații si activele cedate (ct.658)

26

16592333

6381465

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)

27

0

0

Cheltuieli (ct 6812)

28

0

0

-Venituri (ct.7812)

29

0

0

CHELI UTEl.i DE EXPLOATARE - TOTAL (rd 10 la 14 +17+20+23+27)

30

108993329

105719274

REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd 09-30)

31

8268129

1117542

- Pierdere (rd 30-09)

32

0

0

9. Venituri din interese de participare (ct.7613+7614+7615+7616)

33

0

0

- din care, in cadru! grupului

34

0

0

10 Venituri din alte investiții financiare si creanțe care lac parte din activele imobilizate (ct. 7611+7612)

35

0

0

- din care. în cadrul grupului

36

0

0

11. V'—:’uri din dobânzi (ct.766)

37

129432

664314

- d., .are. în cadrul grupului

38

0

0

Alte venituri financiare (ct,762+763+764+765+767+768+788+7.617)

39

730102

10816

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd 33+35+37+39)

40

859534

675130

12.Ajustarea valorii imobilizărilor financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.42-13)

41

0

0

- Cheltuieli (ct 686)

42

0

0

■ Venituri (ct.786)

43

0

0

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666-7418)

44

988036

410875

- din care, în cadrul grupului

45

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct 663+664+665+667+668)

46

0

60011

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41 +44+46)

47

983036

478886

REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd.40-47)

48

0

196244

- Pierdere (rd 47-40)

49

128502

0

14 REZULT 'TUL CURENT - Profit (rd 09+40-30-47)

50

8I39627

13137861

- Pierdere (rd.30+47-09-40)

51

0

0

15. Venituri extraordinare (ct 771)

52

0

0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

53

0

0

----------—----

- mii Ici

♦..•onnularul 20 - pagina 2

,17. REZULTATUL EXTRAORDINAR -Profit (rd 52-53)

54

0

0

- Pierdere (rd.53-52)

55

0

0

VENITURI TOTALE (rd.09+40+52)

56

118120992

107511946

CHELTUIELI TOTALE (rd.3O+47+53)

57

109981365

106198160

REZULTATUL BRUT - Profit (rd.56-57)

58

8139627

1313786

- Pierdere (rd 57-56)

59

0

0

18.IMPOZITUL PE PROFIT (rd 61+62-63)

60

4544457

0

- Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct.6911)

61

4544457

0

• Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat (ct.6912)

62

0

0

- Venituri din impozitul pc profit amânat (ct.791)

63

0

0

19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698)

64

0

0

20 REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR - Profit (rd.58-59-60-64)

65

3595170

1313786

-Pierdere (rd 59+60+64-58)

66

0

0

21 Rezultatul pe acțiune - de baza

67

0

0

- diluat

68

0

0


întocmit

Numele si prenumele EC MIHAELA SECINCA

Semnătura


persoana juudni; hLliit» l'UHJiiuibl Ui. bvlllji UNI Ulubnl LOLi'UJul

Adresa: localitatea CLUJ-NAPOCA, str. 2! DECEMBRIE, nr. 129, tel, <130917Numcr din registrul comerțului: J12/66/199I                                     HOTfl fi flRt.fi fl/fi. 335~/«20057:

Forma de proprietate: 11—Regii autonome

Activitatea preponderente (cod si denumire clase CAEN): 6021—Alte transporturi terestre de cclctori pe baze d^ grafic


Cod de identificare fiscale: 201195


Tipul situației financiare: AA - aplice reglenenterile contabile aprobate prin ONE 94/:


BILANȚ

la data de 31.12.2004


Formularul 10

- «ii lei -

!           Denumirea indicatorului

1

1

>

1

INr.! ’rd.î 1 «

1 •

t 1

• 1

SOLD LA

01.01.2004   !

31.12.2004   :

1

!                                          A

1

1 8 I ! •

1 !

1

1

2 !

1

!A.  ACTIVE IMOBILIZATE                                                                       1

•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    1

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    •

!’ MCRILiZARl NECORPORALE                                ,                            1

. a •   .1                                                                                                                                                                                                                                                  |

l                                                                                                                                                                                                                                                                •

1.Cheltuieli de constituire <ct.201-28011

1 011

t           1

1             •

0!

1

0!

>

'• 2.Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803*2903)

1

1 02!

1             1

1             '

0!

1

1

0!

1

! 3.Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi

1 03!

1

1

I    si valori similare si alte imobilizări

1                 1

1             »

1

1

1

I    necorporale

t           t

1

1

1 (ct. 2051+2052+208-2805-2808*2905*2909)

1             1

•             1

t             t

•             •

185343!

1

i

2099330!

1

1 A.Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)

1

! 04!

1 1

1 •

0!

1

1

0!

1

1 5.Avansuri si imobilizări necorparale in curs

1 05!

»

1

1

!     (ct.233+234-8933»

1             1

1             1

1             •

1161260!

1

1

213525!

f

! TOTAL (rd. Ol la 05»

1

: 06!

1 1

1 •

1346603!

1

2312855!

1

Iii. IMOBILIZĂRI CORPORALE

1                                                                                                                                                                                                                                                                1

1                                                                                                                                                                                                                                                                •

! I Terenuri si construcții

I 07!

1

1

t

(ct.211+212-2811-2812-2911-29121

1

t           1

•           •

1             1

1           •

&9190293!

t

1

31946507!

1

!   2.Instalații tehnice si mașini

! 08!

1

1

1

!     (ct.213-2813-2913)

»

1             1

1           •

1             1

1             •

53039008!

1

368209029;

1

!   3.Alte instalații, utilaje si mobilier

! 09!

1

1

1     (ct.214-2814-2914)

1

1             1

1             1

1             t

•             •

226823!

1

1

377875!

1

1   4.Avansuri si inabilizari corporale in curs

! 10!

1

1

!     (ct.231+232-2931)

1

1             1

1           •

1             1

»          •

1943755!

1

(

8663978!

I TOTAL (rd. 07 ia 10)

1

! 111

1             1

1             •

84399879;

1

409197389!

1

1111.  IMOBILIZĂRI FINANCIARE                                                            1

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   1

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   •

I l.Titluri-de participare deținute la

! 12!

1

1

1

l      societățile din cadrul grupului (ct.261-2?6H! •'

t                                                                                                                                                                                  « •

•                                                                                                                                                                                   i             •

0!

1

0!

1

!   2.Creanțe asupra societăților din cadrul

! 13!

1

1

1     grupului (ct.2671+2672-2965)

1

1             1

•          1

1             1

1             •

0!

1

01

t

!   3.Titluri sub forma de interese de

! 14!

1 t

t

1

1     participare (ct.263-2963)

1

1          1

1         *

1          1

•             •

0!

1

0!

1!  -5.Titluri deținute ca imobilizări               !

!      (ct.262+244+265-2962-29641                     !

: 1

16!

t

1

•                                                  f

1                                          •

0!                 0!

t                                          1

1                                          •

!    6.Site creanțe                                       !

17!

1

1

1

1      (rt.2673*2o7«»+2679*2â79-296â-2<?66)            •

1                                                                                                                                           1

•                                                                                                                                                                       •

1

1

1

1513071

1

16557!

1

!   7.Acțiuni proprii (ct.2677-2963*                  !

f                                                                                                                                           1

•                                                                                                                                                                       1

18!

t

0!

1

0!

1    TOTAL (rd. 12 la 18)                                  !

1                                                                                                                                                                       1

•                                                                                                                                                                       1

19!

1

151307!

1

1

16557!

1

!   ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+Î1+19)       1

1 1

20!

85897789!

1

1

411526801!

t

:ă.  ACTIVE CIRCULANTE                                                                      !

1                                                                                                                                                                                                                                            t

1                                                                                                                                                                                                                                                                                           •

!I.  STOCURI                                                                                        •

♦                                                                                                                                                                                                          1

1                                                                                                                                                                                                                                                                                           •

!   1.Materii prime si >ateriale consumabile        !

21!

1

1

1

!    (ct.301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+   !

1

1

1

1

!     303+/-308+35I+356+381+/-38E-391-39E1-3922-   !

1

1

1

(

1     3951-3959-398)                                  !

•                                                                                                                                                                      1

•                                                                                                                                                                      1

f

I

15928254!

f

1

11096296!

1

!   2.Producția in curs de execuție                 !

22!

1

1

!

!      (ct.331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952I   1

1                                                                                                                                                                      «

‘                                                                                                                                                                      1

1

1

4783711

1

147471!

1

!   3.Produse finit? si mărfuri (ct.345+346+/-     !

23!

1

!

!      3495+/-3486+3S45+35i6+356+357+361+/-368+    !

1

1

1

t

:      37I+/-378-3945-3944-3953-3954-3956-3957-

t

t

1

1

1      390-397-4428)                                  !

1 1

1

270670!

1

308436!

!   4.Avansuri pentru cumpărări de $tocuri(ct.409lU

1                                                                                                                                                                                                                1

•                                                                                                                                                                                                                1

24!

1

17631!

1

1

936134!

1

!    TOTAL (rd. 21 Ia 24)                                  1

1                                                                                                                                                                      <

•                                                                                                                                                                      1

251

1

16694926!

1

12489337!

1

!ÎI. CREANȚE                                                                                  !

1                                                                                                                                                                                                                                                                                           1

î t.Creanțe comerciale                             !

26!

1

1

1

)    (ct.4092+4111+4118+413+418-491)                !

t                                                                                                                                                                      1

•                                                                                                                                                                      1

1

t

2337829!

1

1

6221250!

»

1   2.Sume de incasat de la societățile din cadrul !

271

1

1

1

!     grupului (ct.4511+4513-4951)                   !

1                                                                                                                                                                      1

•                                                                                                                                                                      1

t t

0!

1

0!

1

1   3.Sume de incasat din interese de participare !

23!

1

1

1

!      (ct.4521+4529-49521                            1

1                                                                                                                                                                      1

•                                                                                                                                                                      1

1

1

0!

1

1

0!

1

1     Alte creanțe (ct.425+4292+431+437+4388+441+ 1

291

«

1

!     4424+4428+444+445+445+447+4482+4582+4582441+ 1

1

1 t

!

!     473-496+5187)                                   !

1                                                                                                                                                                      1

•                                                                                                                                                                      1

1 *

1

1

7644036!

1

17408494!

1

1   5.Creanțe privind capitalul subscris si         !

30!

1

1

!    nevarsat (ct.456-4953)                          !

1                                                                                                                                                                     t

1

1

0!

1 t

0!

1

1    TOTAL (rd. 24 la 30)                                  !

  • •                                                                                                                                                                     t

  • •                                                                                                                                                                     1

31!

99919H!

1

1

23629744!

1

!!il. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT                                                1

1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1

•                   ,                                                                                                                                                                                                                                                                      1

!   1.Titluri de participare deținute la            !

32!

1

1

1

1     societățile din cadrul grupului (ct.501-59t) !

>                                                                                                                                                                     1

•                                                                                                                                                                     1

1

1

.0!

1

0!

1

1   2.Acțiuni proprii (ct.502-592*                 • !

1                                                                                                                                                                     1

•                                                                                                                                                                      1

33!

1

0!

1

0!

1

!   3.Alte investiții financiare pe terien scurt !

341

1

1

1

!     (ct.5031+5032+505+5061+5062+5081+5088-593-   1

1

1

1

!

!     595-596-598+5113+5114)                         1

1

!

i

0!

1

1

0!

1

! TOTAL (rd. 32 la 3‘)                           .      !

1 1

351

1

. 0!

t

0!

1

!IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI                        !

36!

1

t

1

1      (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321+5322+ !

1

1

1

1

!     5323+5328+5411+5412+542)

1

1

73329°4!

14967223!

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.47l)                     !

1

281

1

528750!

»

1

709903!

1

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-D PERIOADA DE UN AN                                  1

t

1.lapr muu turi din emisiuni de obligațiuni       !

391

1

(

1

(ct.1614*1615+1617*1618*1581-1691             1

1

1

1

o:

t

1

0

1

2.Sume datorate instituțiilor de credit         !

40!

1 t

1

(ct. 1621*1622*1624*1625*1627*1682*5191*5192*5199)!

1

t i

l

01

1

1

o:

1

3.Avansuri incasate in contul comenzilor        !

41!

1

1

1

(ct.419l                                           !

1

1

1

r

o:

1

1

0!

1

4.Datorii comerciale (ct.401*404*408)            !

1

1

421

120717791

t

1

22915795:

<

5.Efecte de comerț de piatit (ct.403*405)       !

1

1

43!

1

o:

1

1

0

1

6.Sene datorate societăților din cadrul         !

44!

I

1

grupului ’(ct.l66!*!635+2671*451l*45!8)         !

1

1 t

01

f

1

0!

7.Sume datorate privind interesele de           1

45!

1

1

participare (ct.1662*1686'2692*4521*4528)      I

1

1

r

01

1

1

0

1

8.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si I

46!

1

alte datorii pentru asigurările sociaie         1

i

1

(Ct. 1623*1626*167*1687*26’8*421*423*424*426+   !

1

1

1

427+4251+431+437*4381+441*4423+4428+444+446+   !

1

1 t

447*44e1*4551+4558*456*457+4581+462+473+509+   1

1

1

1

5186+5193*5194*5195+5196*5197)

1

1

1

153434891

1

25363196

TOTAL (rd. 3? la 46)                                !

1

471

1

27415268!

1

1

48278991

E.ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII       !

48!

t

1

1 CURENTE NETE (rd.37+33-47-64>                     1

1

7090678!

1

2995916

!F.TOTAL ACTIVE NINUS DATORII CURENTE'rd.20*48-63) 1

f

49!

«

90593510!

t

1

365070282

!8. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INÎR-0 PERIOADA HAI NARE DE UN AN

1.împrumuturi din emisiuni de obligațiuni       !

kt.!614*l6l5*!617*!6l8+IA9f-169i             !

50!                         !                        1

1                     0!                    01

1                                                  1                                                 1

•                                                  1                                                 •

2.Sume datorate instituțiilor de credit         1

(rt.1621*1622*1624*1625+1627*1632*5191*5192*51981!

t

1

511

r

i

i

1

0!

1

1

1

1

287407025!

3.Avansuri incasate in contul comenzilor        !

(ct.419)                                           1

1

52!

1

1

t

0!

1

1

0!

i

4.Datorii comerciale (ct.401*404*408)           !

1                                                                                                                                                                                                                                                                                     1

1                                                                                                                                                                                                                                                                                     1

53!

1

0!

1

1

0!

!   5.Efecte de comerț de plătit (ct.403*405)       !

1 1

1

54!

1

0!

1

1

0

1   6.Sume datorate societăților din cadrul         1

!   grupului (ct.1661*1685*2691*4511*4518)          1

1                                                                                                                                                                                                                1

■                                                                                                                                                                                                                1

55!

t

1

1

1

0!

1

1

0

! 7;Suae datorate privind interesele de 1 ! participare (ct. 1662*1686*2692*4521*4529) ! 1 ’ 1

• 1

56!

1

t

1

0!

1

1

0

! 6.Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si 1 ! alte datorii pentru asigurările sociale 1 ! (ct.1623+1626+167*1667*2598*421*423*424*426* 1

1 427+428I+431+437+43S1+441*4423*4428*444+446+ 1 ! 447+4481+4551*4558*456+457*4581*462*473*509* ! ! 5186*5193*5194*5195*5196*51=71 1

! 1

■ 1

57!

1 1

1

r

i

i

i

t

1

1

1

t

»

1

1

1

0!

t

1

0

1 TOTAL (rd. 50 la 57)                                  1

58!

0!

287407025

I                                                                                                                                                                      I           I                                                  I                                                 I

•       III*

Ui. PROVII IOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

(.Provizioane pen+ru pensii si alte obligații ! 59!

I   2.Alte provizioane (ct.151)

1

! 60!

1 1

1 •

0!

1

*

0

! fOTĂL PROVIZIOANE (rd. 59+60?

t

: 6i:

1 1

1 •

0!

1

1

0

!I. VENITURI IN AVANS (rd.63+64)

! 62!

1           1

•           •

2427497:

1

1

49872735

!   - Subvenții pentru investiții (ct.131)

1

i 63!

1 1 » •

2394957!

1

49452435

I - Venituri înregistrate in avans (ct.472)

1

! 64!

f »

1 •

32540!

1

i

420300

:j. CAPITAL SI REZERVE

I                                                                                                                                                                                                                                                                                           I

I                                                                                                                                                                                                                                                                                           •

!     I. CAPITAL (rd.66 la 63), din care:

1

: 65!

1 1

1 •

92365083!

»

1

79760044

!     - capital subscris nevarsat (ct.lOll)

1

! 66!

1 1

1 •

0!

1

1

0

!     - capital subscris varsat (ct.!0l2>

! 67!

» 1

1 1

0!

I t

0

!     - patrimoniul regiei (ct.1015)

1

: 63)

I 1

92365088!

1

1

79760044

! II. PRINE OE CAPITAL (ct.1041+1042+1043+1044)

1

! 691

1 1

1 ■

0!

1 (

0

III. REZERVE DIN REEVALUARE

Sold C (ct.105)

70!

1

.0! 0

1

Sold 0 (ct.t05)

71!

1

»

0!

1

1

0

IV. REZERVE (ct.106) (rd.73 ia 76)

72!

1

672778!

»

1

939476

1.Rezerve legale (ct.’.061>

73!

1

670798!

1

1

693255

2.Rezerve pentru acțiuni proprii (ct. 1062/

74!

1

0!

1

1

0

3.Rezerve statutare sau contractualetct,1063)

ne i »J t

i

0!

1

1

0

4.Alte rezerve (ct. 1063+/-107)

76!

1

1980!

I

241221

V. REZULTATUL REPURTAT

Sold C (ct.117)

! 77!                   0!

1           1                                                  1

•              •                                                               1

0

Sold 0 (ct.117)

! 78!

1 1

1 »

2444356!

1

1

3036263

REZULTATUL EXERCIȚIULUI

Sold C (ct. 121)

! 79!

1 t

.     651011!

1

31874

Sold 0 (ct.121)

! 80!

1 1

1 ‘

0!

1

0

Repartizarea profitului (ct.129)

! 81!

1 1

1 •

651011!

»

31874

TOTAL CAPITALURI proprii

(rd.65+59+70-7!>72+77-78+79-30-31)

: 82! r           i

•           i

i           i

i           •

1

90593510!

1

<

77663257

Patrimoniul public !ct.lOl6>

: 83!

1 1

1 •

0!

1

1

0

TOTAL CAPITALURI (rd.32+331

! 84;

1 1

1 •

90593510!

1

1

77663257

AOiU.IÎSiRATOR;

Nuoele si preny

1NS.NEA5 LlVIlf

Sewatura • Jle

1

Staapila unitati^^^/nu''Fcrjiularul 20


!    Dt XUh I REA    I rîD I    Or. JIU i


fi


CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.12.2004


- aii lei -


!Nr.! REALIZĂRI AFERENTE !rd.! PERIOADEI DE RAPORTARE » »


I __________________

IFroductia vândută

4


ÎVenituri din vânzarea garfurilor


',2. Variația stocurilor


!3. Producția imobilizata

!


!4. Alte venituri din txoloăCăre


Sold C


Sold u


; 09!


<(TU.                ryar                                         ,

!                                                                                                                                                                                  !

!5. al Cheltuieli cu Bateriile prime si aaterialele!

. uUilb-jBau i a t                                                               i

>                                                                                                                                                                                   i

'■Alte cheltuieli materiale                           !

’                                                                                                                                                                                                                                •


'. bl Alte cheltuieli din afarafcu energie si apa)'. 12'.

  • ■                                                                                                                                                                                                                                I

  • ■  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ t

c) Cheltuieli privind șarturile

  • •                                                                                                                                                                                                                               »

  • •  _____•

!o. Cheltuieli cu Gersonalul ird. 15*14), din care:; 141 t

! 15!

I

ii!

I


I ___________________________________________________________________________

; a) Salarii


i cu asigurările si proiecția


!7. a) Amortizări si provizioane pentru deprecierea! 17;

Jiisobilizarilor corporale si necorgorale (rd.18-19);

I

; îs: t

! ~r?i

»


! a.li Cheltuieli

t                                •'


; a.2i Venituri.

i


b.li Cheltuieli


i b.2) Venituri

4


i mi

«   i-1 >


S.l. Cheltuieli privind prestațiile externe ! 24; » I 1 I__

; S.2. Cheltuieli cu alte îapozite. taxe si Ivarsaainte asimilate


31.12.2003   ! 31.12.2004   !

1

i                :

n              t

L            f

403942984!

1

514345258:

352685845!

1

420313231!

1

52362871

3091457!

50940352!

»

1

90940520:

»

«

I

1

2410025!

t

2877824:

1

1

o;                 o:

1                                                     1

1                                                      f

1984308!

1

2410681

1

10523840!

1

12564981!

I

423761157!

1

532198724!

1

1

93155409’,

»

1

118537464:

21073063!

i

24425513!

r

44231789;

1

52958011:

t

4428458!

r

2540035:

197237076!

1

1

252431404:

1

1

144895280!

»

137U52719;

1

52541796!

1

6jMîSooj.

t

t

11768110;

f

22063304;

1

11783110!

22088304:

1

o;                   o:

13993!

1 1

2164’,

i

13993!

2164;

t

!                    0!                    o:

;        50992868!

59733116!

:        43987785!

56821500!

1

;         1786413;

2336949!

»

I


JAjustari privind provizioanele pentru riscuri si ! ^cheltuieli (rd. 23-29) ; ’ 1 « 1

27:

»

t

t

o:

1

1

1

0!

1 »

t

!    - Cheltuieli                                         1

1 1

23!

»

o:

1

0!

f

»

!    - Venituri                                            !

1 1

29;

0!

t

«

o:

1

(CHELTUIELI DE EXFLOA’ARE - TOTAL                    !

!(rd. 10 la 14*17*20*13*273                           !

1                                                                                                                                                                                  !

30:

I

1

422393764!

1

1

f

532746011!

1

ÎREZULTATUL din EXPLOATARE - Profit (rd. 09-30) !

31!

o /          i

OOfcJlv,

l

0!

!                                - Pierdere (rd. 30-09/ I

TH 1

1

o:

t

547237!

19. Venituri din interese de participare           !

1                                                                                                                                                     t

1                                                                                                                                                                                   1

33:

0!

1

0!

I - din care, in cadru’ crupului

34:

0!

t

»

C!

!16. Venituri din site investiții financiare si ! Icreante care fac parte din activele imobilizate I • 1

35!

1

f

0!

!

o:

;   - din care, in cadrul șrupului                   !

1 1

T » (

1

1

0!

1

0!

»

III. Venituri din dot-anzi                             I

» •

7 7 1

1

305951!

f

1344450!

t

.    “ din Cift» în CâdfUl ufUpuiUi                    «

• 1

36’

i

0!

t

0!

!

!AIte venituri financiare                            ;

39;

»

638397!

f

385073!

ivtHITURi Fiî'lhMCiARE * TOTAL (rd. 33*35^37*39)      \

i

40!

944343!

f

•                      t

1:ilJiJ.

!

,1l. ajustarea valorai i-?.ooîlizariior financiare ; !si a investițiilor financiare deținute ca active îcirculante (rd. 42-43)                               1

411

1 »

1

0!

1

1

1

t

0!

t

! ■ “ Cheltuieli                                            ’

• !

42:

1

0!

1

0!

î

!    - Venituri                                            !

» •

43:

!

o:

0!

!

1

!13. Cheltuieli privind dot-anzile                    !

I

44)

1

283212!

596092!

.    ■ din cire, in Cadrul cruDuiui                    ;

45!

0!

o:

!A1te cheltuieli financiare                          I

• 1

• 1

4âi

465326!

1

37002;

!

ÎCHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41*44*4«)       1

1 1

47:

I

743538!

1

6330941

!

[REZULTATUL FINANCIAR - Profit (rd. 40-47)       !

f                                                                                                                                                                                   1

43;

195310!

«

10964291

!

!                        - Pierdere (rd. 47-40/

f                                                                                                                                                                                   1

•                                                                                                                                                                                                                                1

491

1

0!

t

o:

!14. REZULTATUL CURENT - Profit (rd. 09*40-30-47)1

• 1

50!

i

1053203!

549142!

f

;                  •       - Pierdere (rd. 30*47-09-40);

•                                                                                                                                                                                   1

1                                                                                                                                                                                                                                1

51!

>

1

0!

o;

1

! 15. Venituri extraordinare                          !

• 1

52!

1

0!

1

o:

1

',16. Cheltuieli extraordinare                        !

î                                                                                                                                                    1

53:

1 »

1 >

0!

o:

1

!17. REZULTATUL EXTRAORDINAR - Profit (rd. 52-53)1

♦ 1

54:

1 T

0!

o;

i

;                               - Pierdere (rd. 53-52)1

• 1

55;

1 1

0!

»

o:

1

ÎVENITURl TOTALE ird. 09*40*52)                      1

1

56!

1 •

► 1

424705505!

1

533928247!

1

ICHELTUIELI TOTALE (rd. 30'47*531                    !

»

5?:

1 1

42364’302!

1

533379105:

1

•FF’:'lTfiT’.i| PRi!T        ^n'i*   !<1 '6‘T

ST

fneș’r>”

S4O14--

• *

! - Cheltuieli cu isoozitul pe profit curent

t

16i: .

1 1

- 407192!   -

t

1,

517263!

>

1

- Cheltuieli cu impozitul pe profit asanat

! 62!

t 1

0!

r

0!

1

; - Venituri din iaoocitul oe profit asanat

! 65!

1 1

0!

1

0!

U?. Alte cheltuieli cu iaoocite care nu aoar in

: 64',

0!

0!

lelesentele de nai suâ

1            f

«            1

f          »

r

<

i

1

1

!20. REZULTATUL NET AL EXEF.lîȚIULUI FINANCIAR

1          t

»            1

i

1

1

I ’ Profit (rd. 53-59-c?-641

: 65!

1 f

651011!

J

31374,

»

i ■ Picf’uEre ird. 59^6)*’j4”53l

« 6S

i r

0!

1

0!

1 f

'21. F.ozultâtul pt âctiun? - ds bâză

: 67!

t t

0!

1

0!

r

<                                                      • d 1 i ii d t

! 63!

0!

0!

TXATC TVCnCMfcTrjP

Judelui: I2--CI.UJ                                                                                  •    •       a                   Q

Persoana juridică: R.A. TERMOFICARE                                                      /7 ' '            0     L^-

Adresa: localitatea CLUJ-NAPOCA, str. B-DUL 21 DECEMBRIE 1989, nr. 79, tel. 590866

HOTaU/lCfl- MZ.335/20C

Număr din registrul comerțului: J12/338/1991

Forma de proprietate: 11--Regii autonome

Activitatea preponderentă (cod si denumire clasă CAEN): 4030-Productia si distribuția energiei termice si a apei calde

Cod de identificare fiscală: 201330     Tipul situației financiare: AA - aplică reglementările contabile aprobate prin OMF 94/2001

BIl.ANT

la data de 3 LI2.2004

Formularul 10 ■ pagina 1

- mii lei -

Denumirea indicatorului

Nr.

SOLD LA

rd.

01.01.2004

31.12.2004

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire (ct.201-2801)

01

0

(

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

0

(

3. Concesiuni, bievete, licențe, nurci, drepturi si valori similare si alte imobilizări necorporale (ct.2051 +2052 +208-2805-2808-2905-2968)

03

394753

69032

4. Fotului comercial (ct 2071-2807-2907-2075)

04

0

r

5 Avansuri si imobilizări necorporale in curs (ct.233+234-2933)

05

0

c

TOTAL: (rd 01 la 05)

06

394753

69032'

11. IMOBILIZĂRI CORPORALE                                                                   .....

1. Terenuri si construcții (ct 2 11 +212-2811-2812-2911-2912)

07

69340870

6560181

2. Instalații tehnice si mașini (ct.213-2813-2913)

08

107664899

13704421

3. Alte instalații, utilaje si mobilier (ut.214-2814-2914)

09

254032

34558

4. Avansuri si imobilizări corporale in curs (ct 231+232-2931)

10

25667652

3394119.

TOTAL: (rd.07 la 10)

II

202927453

23713280-

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE

1. Titluri de participate deținute la societățile din cadtul grupului (ct.26I-2961)

12

15910484

3461142

2. Creanțe asupra societăților din cadrul grupului (ct.2671+2672-2965)

13

0

r

3. Titluri sub forma de interese de participare (ct.263-2963)

14

335490

1

4 Creanțe din interese de participare (ct.2675+2676-2967)

15

0

c

5. Titluri deținute ca imobilizări (ct.262 +264 +265-2962-2964)

16

45099547

12850'

6 Alte creanțe (ct.2673 +2674 +2678 +2679-2066-2969)

17

20242

2276.

7. Acțiuni proptii (ut.2677-2968)

18

0

C

TOTAL: (rd.12 la 18)

19

61365763

3476271-

ACTIV F. IMOB1LIZ ATE - TOT A L (rd.06+11 + 19)

20

264687969

27258584''

B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI

1. Maturii prime si materiale consumabile (ct.30l +3021 +3022+3023 +3024 *-3025+30260028+

303 +/-308 +351 +3581 381 +/-38S-391 -3921 -3922-3951 -3958-398)

21

21532668

1199916

2. Producția in curs de execuție (ct.331 +332+341 +7-3481 +3541-393-3941-3952)

22

0

t

3 Produse Finite si mărfuri (ct.345+346+/-34S5 +/-34S6+3545+3546+356+357+361+Z-368+371 +/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)

23

0

C

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (cl.4091)

24

207345

1C0C

TOTAL: (rd 2 1 la 24)

25

21740013

1200918

II. CREANȚE

l Creanțe comerciale (el 4092 +4111 + 4118+413+418-491)

26

9265'3037

10398169

2. Sume de incasa! de la societățile din cadrul grupului (ct.45l 1+4518-4951)

27

0

65107

3. Sume du incașul din interese de participare (ct.4521 +4528-4952)

28

0

73204

4. Alte creanțe (ct 425 t 42S2 +431 «437 + 4382+ 441 +4424 +4428 +444 +445+446 +44714482 + 45S2+461+473-496+5187)

29

14918490

6271635

5. Creanțe privind capitalul subscris si nevaisal (ct.456-4953)

30

0

Formularul 10 - pagina 2

- mii lei -

TOTAL: (rd.26 la 30)

31

107577527

1630811

III INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

1. Titluri de participare delinutela societățile din cadrul grupului (ct.501-591)

32

0

2. Acțiuni proprii (ct.502-592)

33

0

3 Alte investiții financiare pe termen scurt (ct.5O31+5032+505+5061+5062+5081+5088-593-595-596-598+5113+5114)

34

12686922

3731

TOTAL: (rd.32 la 34)

35

12686922

3731

IV. CASA SI CONTURI LA DANCI (ct.5112+5121+5124+5125+5311+5314+5321 +5322+5323 + 5328+5411+5412+542)

36

27345554

186509.

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL: (rd.25+31+35+36)

37

169350016

1991144:

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)

38

50170

73152

D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-0 PERIOADA DE UN AN

1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614+1615+1617+1618+1681 -169)

39

0

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198)

40

0

2685924

3. Avansuri incasate in contid comenzilor (ct.419)

41

0

4. Datorii comerciale (ct.401+404+408)

42

149633983

16610879

5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)

43

12949359

648206

6. Sume datorate societarilor din cadrul grupului (ct. 1661 + 1685+2691+4511+4518)

44

0

7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662+1686+2692+4521 +4528)

45

0

8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+ l67+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+4551+4558+456 +457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

46

15927833

1334050

TOTAL: (rd.39 la 46)

47

178511175

21279063

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd.37+38-47-64)

48

-9110989

'• -1294464

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.20+48-63)

49

255228375

' ' '■ 25893021

G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AM

1. împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 1614 + 1615+1617 + 1618+1681-169)

50

0

■ f

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622+1624+1625+1627+1682+5 191+5192+ 5198)

51

98624909

•       9010418

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct.419)

52

0

C

4. Datorii comerciale (ct 401 < 404 + 408)

53

’O

mc.rc            C

5. Efecte de comerț de plătit (ct.403+405)

54

0

C

6. Sume datorate societăților din cadiul grupului (ct. 1661* 1685 r2691 «4511 «-4518)

55

0

c

7. Sume datorate privind interesele de participare (ct. 1662 + 1686+2692+4521 +4528)

56

0

C

8 Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+

167+1687+2698+421+423 +424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+ 447+4481+4551+4558 +456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)

57

16888157

1674338-

TOTAL: (rd.50 la 57)

53

113513066

106847567

II. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

l. Provizioane pentru pensii si alte obligații similare (ct. 151)

59

0

C

2. Alte provizioane (ct. 151)

60

0

c

TOTAL PROVIZIOANE: (rd.59+60)

61

0

c

1. VENITURI IN AVANS (rd.63+64)

62

348605

710933

- Subvenții pentru investirii (ct 131)

63

348605

71093:

- Venituri inregistrate in avans (ct.472)

64

0

0

J CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL (rd.66 la 68). din care:

65

81726398

106726647

- capital subscris nevarsat (ct. 1 Dl l)

66

0

C

- capital subscris varsat (ct. 1012)

67

0

C

- patrimoniul regiei (ct. 1015)

68

81726398

10572664-

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 1041 + 1042+1043 + 1044)

69

0

C

III. REZERVE DIN REEVALUARE

SoldC (ct.105)

70

0

C

Sold D (ct 105)

71

0

C

IV REZERVE (ct 106) (rd.73 la 76)

72

57689723

42979134

1. Rezerve legal: (ct 1061)

73

1479812

174352C

____

Formularul 10 - pagina 3                                                                                                        - mii lei -

2. Rezerve pentru acțiuni proprii (ct. 1062)

74

0

O1

3. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

75

0

____0

4. Alte rezerve (ct. 1068+-/-107)

76

56209911

41235614

V. REZULTATUL REPORTAT

SoldC (ct.117)

77

2299188

2376869

Sold D (ct.117)

78

0

6

VI. REZULTATUL EXERCIȚIULUI

SoldC (ct. 121)

79

815931

893612

Sold D (ct.121)

80

0

0

Repartizarea profitului (ct.129)

81

815931

893612

TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.65+69+70-71+72+77-78+79-80-81)

82

141715309

152082650

Patrimoniul public (ct. 1016)

83

0

0

TOTAL CAPITALURI (rd.82+83)

84

141715309

152082650

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE la data de 31.12.2004

Formularul 20 - pagina 1

- mii lei -

Denumirea indicatorului

Nr. rd.

Realizări în perioada de raportare

31.12.2003

31.12.2004

A

B

1

2

1 Cifra de afaceri netl (rd.02 la 04)

01

608629155

606850778

Producția vândută (ct.701+702 +703+704+705+706+708)

02

466435313

409229654

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct.7O7)

03

308704

1855544

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

04

141885138

195765580

2.Variația stocurilor (ct.711)     Sold C

05

0

0

Sold D

06

0

0

I.Prcductia imobilizată (ct.721+722)

07

981723

8870281

4 Alie venituri din exploatare (ct.7417+758)

08

4830496

2047658

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+05-06+07+08)

09

614441374

617768717

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (cl.601+602-7412)

10

20545129

15887290

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604l 606+608)

11

375515440

406066632

b) Alte cheltuieli din afară (cu energie si apă) (ct.605-7413)

12

52173073

60248324

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.6O7)

13

220822

1005697

6.Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)

14

53391428

64757522

a) Salarii (ct.621 +641 -7414)

15

39694290

49200260

b) Cheltuieli cu asigurările si proiecția socială (ct.645-7415)

16

13697138

15557262

7. a) Amortizări si provizioane pentru deprecierea imobilizărilor corporale si necorporale (rd.18-19)

17

19336594

18086376

1.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)

18

19793997

19629721

a.2) Venituri (ct.7813+7815)

19

457403

1543345

b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.21-22)

20

10543116

-1434523

b l) Cheltuieli (ct.654 +6814)

21

10730288

166275

b.2) Venituri (ct.754+7814)

22

187172

1600798

8. Alte cheltuieli de exploatare (rd 24 la 26)

23

55048365

56705263

8.1 Cheluieli privind prestațiile externe

(ct.6l 1+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)

24

50136500

52345582

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vărsaniinte asimilate (ct.635)

25

•2388037

1808756

8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donații si activele cedate (ct.658)

26

■2523828

•2550925

Ajustări privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.28-29)

27

0

0

- Cheltuieli (ct.6812)

28

0

0

-Venituri (ct.7812)

29

0

0

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL(rd. 10 la 14+17+20+23+27)

30

586773967

621322581

REZULTATUL DIN EXPLOATARE - Profit (rd 09-30)

31

27667407

0

- Pierdere (rd 30 09)

32

0

3553864

9 Venituri din interese de participare (ct.7613 +7614+7615+7616)

33

0

920719

- din care, in cadrul grupului

34

0

0

lO.Venituri din alte investiții financiare si creanțe care fac parte din activele imobilizate (ct.7611+7612)

35

0

0

- din care, în cadrul grupului

36

0

0

11. Venituri din dobânzi (ct.766)

37

688814

3583316

- din care, în cadrul grupului

38

0

0

Alte venituri financiare (ct.762 +763+764+765+767+768 +788+7617)

39

2777616

3419437

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.33+3 5+37+39)

40

3466430

7923472

12.Ajustarea valorii imobilizărilor financiare si a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd.42-43)

41

0

0

- Cheltuieli (ct.6S6)

42

0

0

- Venituri (ct.786)

43

0

0

13. Cheltuieli privind dobânzile (ct 666-7418)

44

9696704

7117344

- din care, în cadrul grupului

45

0

0

Alte cheltuieli financiare (ct 663 +664+665 +667+668)

46

16162963

-3641348

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.41 +44+46)

47

25859667

3475996

REZULTATUL FINANCIAR   - Profil (rd.40-47)

48

0

4447476

- Pierdere (rd.47-40)

49

22393237

0

14.REZULTATUL CURENT   - Profit (rd.09+40-30-47)

50

5274170

893612

- Pierdere (rd.30+47-09-40)

51

0

0

15. Venituri extraordinare (ct.771)

52

0

0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

53

0

0

Formularul 20 - pagina 2                                                                     . . ...    ..         c.-;.....                - mii lei

17. REZULTATUL EXTRAORDINAR -Profil (rd.52-53)

54

0

r

- Pierdere (rd.53-52)

55

0

“-------

c

VENITURI TOTALE (rd.09 >40+52)

56

617907804

62569218

CHELTUIELI TOTALE (rd.30+47+53)

57

612633634

62479857

REZULTATUL BRUT - Profil (rd.56-57)

58

5274170

893615

- Pierdere (rd.57-56)

59

0

(

18.IMPOZITUL PE PROFIT (rd.61 +62-63)

60

4458239

c

-Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct.6911)

61

4458239

c

- Cheltuieli cu impozitul pe profit anânat (ct.6912)

62

0

c

- Venituri din impozitul pe profit amânat (ct.791)

63

0

c

19. Alte cheltuieli cu impozite care nu apar în elementele de mai sus (ct.698)

64

0

c

20.REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR - Profit (rd.58-59-60-64)

65

815931

893612

- Pierdere (rd.59+60+64-58)

66

0

C

21.Rezultatul pe acțiune - de baza

67

0

c

- diluat

68

0

0

jf

Sv *.