Hotărârea nr. 334/2005

Hotărârea 334/2005 - Asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu Grupul Zamperla SPA.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu Grupul ZAMPERLA SPA

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu Grupul ZAMPERLA SPA - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 37.557 din 24.05.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se înaintează spre analiza Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca propunerea de asociere cu Grupul ZAMPERLA SPA;

In urma dezbaterilor care au avut loc și reținând avizul comisiei de specialitate,

Potrivit dispozițiunilor art. 38 lit.x și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu Grupul ZAMPERLA SPA, având ca obiect terenul situat în municipiul Cluj-Napoca, Cartier Mănăștur - zona Colina, teren înscris în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în suprafață totală de 110.000 mp., în vederea realizării unui PARC DE DISTRACȚII cu infrastructura necesară (hotel, fast food, pistă de patinaj/rolle,etc.).

2. Grupul ZAMPERLA SPA se obligă:

  • - să realizeze din surse financiare proprii studiul de fezabilitate aferent investiției propuse. Realizarea studiului de fezabilitate va fi demarată cel puțin în termen de 3 luni de la data asocierii și va fi finalizat în cel mult 6 luni;

  • - să suporte 95% din cheltuielile legate de realizarea, exploatarea și întreținerea obiectivului asocierii. Valoarea investiției se va ridica la suma de 15-20 milioane EURO;

  • - să comande în termen de 30 de zile de la data adoptării prezentei hotărâri, o expertiză tehnico-judiciară în vederea delimitării amplasamentului solicitat;

  • - să înființeze o societate comercială înregistrată în România. Contractul de asociere se va încheia între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și Grupul ZAMPERLA SPA, urmând a se transcrie ulterior pe societatea nou înființată;

  • - cotele părți ale asocierii vor fi stabilite după finalizarea studiului de fezabilitate și vor ține cont de participarea asociaților.

2. CONSILIUL LOCAL se obligă:

  • - să pună la dispoziția Grupului ZAMPERLA SPA terenul care face obiectul asocierii. Condițiile privind viabilizarea terenului vor fi stabilite după realizarea studiului de fezabilitate;

  • - să acorde sprijin logistic în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor îecesare pentru realizarea parcului.

Art.2. Durata asocierii este de 99 de ani.

Art.3. în situația în care, pe viitor, legislația română permite vânzarea terenului, acesta va fi înstrăinat în favoarea societății constituite pentru realizarea proiectului, la un preț de 2 EURO/mp.

Art.4. Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe terenul aferent investiției derulate în conformitate cu Legea nr. 332/ 2001- privind promovarea investițiilor directe cu impact semnificativ în economie, cu modificările ulterioare.

Scutirea se acordă pe toată perioada executării acestor investiții, până la punerea în funcțiune, dar nu mai mult de 3 ani de la data începerii lucrărilor și nu mai târziu de 31 decembrie 2006.

Art.5. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Serviciul juridic-contencios, Direcția domeniului public și privat, Direcția urbanism, Direcția impozite și taxe și Direcția economică.

Nr. 334 din 31 mai 2005                    Președinte de ședință,

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)


Contrasemnează:

Sdcretarul municipiului, \ Jr. Mircea Joii