Hotărârea nr. 333/2005

Hotărârea 333/2005 - Aprobarea caietului de sarcini si a instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea procedurii de concesionare prin licitatie publică a terenului situat în municipiul Ckuj-Napoca, str. Livezii nr. 48, în vederea construirii unui bloc de locuinte.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea caietului de sarcini și a instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Livezii nr.48, în vederea construirii unui bloc de locuințe .

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și a instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Livezii nr.48, în vederea construirii unui bloc de locuințe - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 37817 din 24.05.2005 al Direcției domeniului public și

privat;


Reținând prevederile Legii nr.l 14/1996, ale Legii nr.50/1991, republicată și ale Legii nr.219/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE

Art.l. Se aprobă caietul de sarcini și instrucțiunile pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică deschisă a terenului în suprafață de 962 mp.,situat în municipiul Cluj-Napoca , str. Livezii nr.48, înscris în CF nr.l431, nr.topo.5817/2/2 și 5817/4, în vederea construirii unui bloc de locuințe .

Art.2. Prețul se stabilește la suma de 50 euro/mp., iar durata concesiunii este de 49 am.

Art.3. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția tehnică și Direcția economică.

Președinte de ședință,

Dr.Laszlo Attila

Nr.333 din 31 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Contrasemnează: ere tarul municipiului,