Hotărârea nr. 331/2005

Hotărârea 331/2005 - Transferul din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al Judecătoriei Cluj a imobilului situat înb Cluj-Napoca, B-dul. 21 Decembrie 1989 nr. 138.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

Privind transferul din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al Județului Cluj a imobilului situat în Cluj-Napoca bd. 21 Decembrie 1989 nr.138

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință prdinară.

Examinând proiectul dc hotărâre privind transmiterea unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, bd. 21 Decembrie 19X9 nr.138, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca în domeniul public al Județului Cluj: proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.4366/452/18.05.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune transferul din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj, a imobilului menționat mai sus;

Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și art.6 din Legea nr..343/12.07.2004. pentru modificarea și completarea O.U.Ci.nr. 102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al. 2 lil/’h" și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă transferul din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al Județului Cluj, a imobilului situat pe bd. 21 Decembrie 1989 nr.138.

Art.2. Imobilul este identificat prin nr.top.4712/1/1/1/1. compus din casă cu 14 camere, 3 bucătării, dependințe, curte și grădină în suprafață de 9194 mp.. înscris în C.F.nr.682 Cluj-Napoca și este sediul Centrului de îngrijire și Asistență pentru Vârstnici.

Art.3. Predarea, respectiv preluarea imobilului se va face printr-un protocol încheiat între Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca și Centrul de îngrijire și asistență pentru vârstnici Cluj. în calitate de predători și Consiliul județean Cluj, în calitate de primitor,

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat. Direcția domeniului public și privat și Direcția economică.

Nr.331 din 31 mai 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi)

PREȘEDINTE DE/ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila


Contrasemnează;Secretarul municipiului,

\ Jr.Mircea

A