Hotărârea nr. 33/2005

Hotărârea 33/2005 - Stabilirea indeminzatiei pentru membrii Comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comericale proprietate privată a statului si a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂ RÂR E

privind stabilirea indemnizației pentru membrii Comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea Consiliului local al

municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind stabilirea indemnizației pentru membrii Comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analnizând referatul nr. 10133 din 14 februarie 2005 al Biroului Relații Consiliul local, prin care se propune stabilirea indemnizației pentru membrii Comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 550/2001 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, precum și Referatul nr. 49 al Comisiei prin care se propun două variante de acordare a indemnizației;

Reținând prevederile Cap. II. art. 6 al. 6 din Legea nr. 550/2002;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale.

HO TÂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă indemnizația pentru membrii Comisiei de aplicare a prevederilor Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, în sumă de 500. 000 lei, pentru fiecare ședință la care membrii comisiei au fost prezenți.

Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică și secretarul comisiei.


Nr. 33 din 22 februarie 20 (Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)