Hotărârea nr. 327/2005

Hotărârea 327/2005 - Alocarea sumei de 116.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Palatului Copiilor pentru organizarea manifestării „Zâmbet pentru copil”, editia a III-a, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 116.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Palatului Copiilor pentru organizarea manifestării “Zâmbet de copil”, ediția a IlI-a, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 116.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Palatului Copiilor pentru organizarea manifestării “Zâmbet de copil”, ediția a III-a, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 33975 din 10.05.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 116.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Palatului Copiilor pentru organizarea manifestării “Zâmbet de copil”, ediția a IlI-a, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. ‘’d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă alocarea sumei de 116.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Palatului Copiilor pentru organizarea manifestării “Zâmbet de copil”, ediția a IlI-a, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Dr. Laszlo A'ttila
Nr. 327 din 10 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată

cu 26 voturi)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

PROCES-VERBAL

încheiat azi, 12 mai 2005, cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, ședință convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează consilierii: Alexandru Cordoș, Ștefan Florea Dimitriu, Remus Gabriel Lăpușan, Ioan Silviu Nistor, Petru lacob Pântea, Mircea Cosmin Petric și Ioan Pop.

Se intonează imnul de stat al României.

Președintele de ședință supune la vot aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente și se obține unanimitate (18 voturi pentru).

Se propune următorul proiect al ordinii de zi:

  • 1.  Proiect de hotărâre privind adoptarea procedurii de finanțare de tip grand a organizațiilor neguvernamentale.

  • 2.  Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 746.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru organizarea Festivalului Internațional de Teatru Man. In. Fest și editarea revistei Man. in. Fest.

Proiectul ordinii de zi este aprobat cu 17 voturi pentru și un vot împotrivă.

Se trece la dezbaterea proiectelor din ordinea de zi aprobată.

  • 1. Proiect (le hotărâre privind adoptarea procedurii de finanțare de tip grand a organizațiilor neguvernainentale.

DI. primar - “d-le președinte, potrivit prevederilor legale, există posibilitatea convocării, pe lângă ședințele ordinare de Consiliu local, și a ședințelor extraordinare sau de îndată; în concepția și după părerea mea, prin situație importantă de care depinde destinul comunității, sau problemă importantă de care se leagă destinul comunității, înseamnă nu numai cutremure, inundații, probleme importante care țin de aspectele materiale, viața spirituală, de cultură și artă; nu cred că trebuie să tratăm diferențiat aspectele materiale în comparație cu cele care țin de actele de cultură și de spiritualitate; omul este și ființă și materie, are nevoie și de spirit și de materie; în consecință, cred că atunci când apar probleme importante, ar trebui să nu ne sfiim să le abordăm, chiar dacă ele nu vizezează, repet, inundații și alte probleme de acest fel; avem două probleme pe care vi le-aș supune dumneavoastră atenției: ați văzut, am început în acest an demersul de a deschide finanțarea organizațiilor nonguvernamentale pe baza unui proces de transparență; o dată declanșat acest mecanism, dorim să-l ducem până la capăt și a fost angajamentul executivului că până în luna aprilie, cel târziu începutul lunii mai să finalizăm regulamentul de acordare a banilor de la Consiliul local pe criterii transparente pe baza unui studiu și a unei dezbateri publice; am făcut dezbaterea publică, am primit sinteza materialelor, am avut o primă discuție în Consiliul local, s-a convenit să mai avem încă una pentru că ar trebuit să aibă loc îmbunătățiri, nu a fost posibil să abordăm pe larg,

in extenso, într-o ședință ordinară, pentru că acolo au fost peste 60 de puncte pe ordinea de zi, și am apreciat că este nevoie, cât mai repede cu putință, până nu se termină banii, pentru că repet: în acest moment mai avem un total de 50 de miliarde de lei pe întregul an, disponibil dintr-un total de 220 care mai poate fi alocat și e bine să stabilim aceste criterii cât mai repede cu putință, pentru a nu fi acuzați că noi cei din Consiliul local, sau primarul, are un alt interes; nu. cred că cu toții avem interesul să servim cât mai bine problemele comunității; și în al doilea rând, ați observat și dumneavoastră, a fost o scrisoare deschisă, înaintată de către un grup de intelectuali clujeni primarului și Consiliului local pentru a-și preciza un punct de vedere cu privire la o mișcare culturală pe care o consider reușită, cel puțin cu performanțele de anul trecut, și care promite, fdiind vorba de teatrul imposibil, și aveți în față materialul respectiv; acest teatru a luat ființă din inițiativa unui grup de tineri actori și regizori, absolvenți ai facultății de profil de la Universitătea Babeș-Bolyal din Cluj-Napoca, și cel puțin din activitatea pe care a desfașurat-o anul trecut, s-a impus pe piața clujeană și națională - cred eu, prin lucrări și proiecte originale; v-am supus atenției solicitarea pe care domniile lor au facut-o în Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. pentru a lua o decizie în acest sens, în contextul în care solicitările lor sunt extrem de stringente și practic se află în imposibilitatea de a funcționa; având în vedere aceste considerente, v-aș ruga să finalizăm cu o decizie favorabilă cele două proiecte pe care astăzi le-am solicitat pe ordinea de zi.

Dl. cons. Somogyi - îl întreabă pe dl. primar: dacă din cei 50 de miliarde mai sunt de dat bani aprobați prin hotărâre anul trecut, s-au alocat toți banii?, deoarece, atuni când s-a votat bugetul s-a ținut cont de hotărârile luate și s-a suplimentat în acest sens cu 80 de miliarde.

Dl. primar - răspunde că acești bani sunt prinși la cei 220 miliarde, iar lunile de iarnă nu au permis să fie plătite, deoarece a trebuit achitate subvențiile la căldură și alte cheltuieli și speră ca în perioada următoare să existe posibilitatea să se achite restanțele de anul trecut, în mare parte.

Dl. cons. Somogyi - întreabă dacă se vor plăti integral sumele alocate.

Dl. primar - susține că se vor plăti sumele așa cum au fost alocate și ceea ce s-a alocat anul acesta se va plăti în limita posibilităților.

D-na cons. Dulcă - reclamă faptul că regulamentul nu a putut fi finalizat datorită promisiunii unui reprezentant ONG care nu s-a ținut de cuvânt în ceea ce privește depunerea unui proiect de regulament la Direcția de cultură; propune amendamentul la art 1: se aprobă adoptarea procedurii de finanțare de tip grant a proiectelor ONG.

Se supune la vot amendamentul și se obțin 19 voturi pentru și o abținere.

D-na cons. Dulcă - propune următoarea formulă de lucru: deoarece Regulamentul prezentat este ineficient, să se adopte hotărârea privind finalizarea proiectelor ONG și să se anexeze cu titlu de obligativitate cele două tipuri de criterii pentru macroproiecte și miniproiecte, și ONG-urile în funcție de aceste criterii vor completa formularele.

Dl. cons. Turdean - consideră că proiectul are aceeași formă cu cel prezentat anterior și consideră că ar fi necesar să se reia propunerile Comisiei I, și deoarece sumele rămase la dispoziție sunt mici, propune ca să intre în vigoare Regulamentul de la 1 ianuarie 2006 și, o parte dintre consilierii care au pregătire juridică să se ocupe de acest proiect pentru o formă juridică corectă; menționează că dezbaterea publică a fost, dar propunerile nu se pliază nici măcar la Regulamentul nu se pliază nici măcar la

~>

Regulamentul de funcționare a Consiliului local; sugerează ca în două săptămâni să se ocupe consilierii care au pregătire juridică să inițieze un regulament, să fie supus dezbaterii publice și intrarea lui în vigoare să fie de la 1 ianuarie 2006.

Dl. cons. Molnos - precizează că data trecută s-a propus ca în ședința extraordinară Comisia IV să propună acest Regulament; promite că se va ține de cuvânt; pentru acest proiect, propune amânare.

D-na cons. Dulcă - a propus să se adopte hotărârea cu închiderea celor două tipuri de criterii pentru a nu bloca activitatea de funcționare a ONG-urilor și de a primi bani din suma care a mai rămas.

Dl. cons. Păun - consideră că este necesară o precizare tehnică la propunerea d-nei Dulcă - se poate aproba propunerea d-nei cons. Dulcă, dar nu există comisii care să analizeze criteriile, procedura, datele limită până când se depun proiectele, tot nu se poate face nimic.

D-na cons. Dulcă - sugerează să fie analizate proiectele care există și să se fixeze un termen până la 1 iunie a.c., urmândca după aceea să se adopte Regulamentul care să fie aplicabil din 1 ianuarie 2006.

Dl. cons. Păun - sugerează ca în două săptămâni să se aprobe proiectul iar data limită de depunere a documentelor să fie 1 iulie, pentru că banii sunt destul de puțini.

Dl. cons. Palfi - consideră că în Comisia IV s-a constatat necesitatea perfectării Regulamentului; cunoaște faptul că s-a solicitat încă dc anul trecut depunerea documentelor și crede că acestea sunt în Primărie; sugerează ca acest Regulament să fie aplicat și sumele incluse în bugetul anului 2006; susține amânarea punctului 1.

Dl. cons. Molnos - nu este de acord să se voteze anexele până nu se votează Regulamentul.

Dl. cons. Sandu - consideră că convocarea ședinței de îndată este pentru punctul 2, deoarece la pct. 1 nu este nici o modificare față de cel prezentat în ședința trecută.

Dl. primar - susținem că s-a convenit în luna aprilie să se intervină în luna mai să se definitiveze acest Regulament și ar fi o premieră pentru România adaptarea acestui Regulament care ar fi necesar.

Dl. cons. Turdean - susține că proiectul este rezultatul muncii unor reprezentanți ai unor ONG-uri la care s-au alăturat consilieri municipali și apoi și dl. primar - consideră că nu se dorește o tergiversare, se dorește o corelare și sub aspect bugetar deoarece alocările de sume sunt repartizate în buget cât se poate de clar: sport, învățământ, culte cultură și sănătate - și la ceste alocări nu există prevederi bugetare și din acest motiv a intervenit pentru a intra în vigoare de la 1 ianuarie 2006; consideră că este timp suficientsă se aprobe un regulament și nu este de acord să se aprobe formularele pe criterii; dorește o analiză mai profundă și suține amânarea și stabilirea termenelor cât și consilierii care se vor ocupa de aceste probleme.

Se supune la vot amânarea, urmând ca în două săptămâni consilierii de la Comisia cultură și consilierii juriști să propună un regulament care apoi să fie supus unei dezbateri publice și se obține unanimitate.

  • 2. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei (le 746.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 pentru organizarea Festivalului International de Teatru Mau. In. Fest și editarea revistei Man. In. Fest.

Reprezentantul teatrului Imposibil - dl. Cristian Nedelea - susține că este vorba de singura revistă de teatru din România care apare la Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca; același lucru este menționat și despre teatru care solicită interes atât din țară cât și străinătate.

Sunt prezentate câteva mape cu activitatea desfășurată în anul trecut.

Dl. cons. Somogyi - solicită amânarea deoarece a primit în ședința trecută un fluturaș pentru o licitație pentru actrițe; să se vadă câți bani o să mai trebuiască.

D-na. cons. Dulcă - salută încercarea de a se face niște încercări teatrale și sugerează să fie sprijinită orice activitate culturală de calitate în Cluj-Napoca.

Dl. cons. Turdean - consideră un proiect ambițios pentru municipiul Cluj-Napoca; cunoaște acțiunile teatrului și sugerează să fie ajutat acest teatru.

Președintele de ședință - propune o stagiune în perioada de vară și sunt în curs de amenajare două scene la Hotel Transilvania (Belvedere), în aer liber.

Dl. cons. Pop E. - propune să fie cumpărate cele două săli de cinema - din Mănăștur și Mărăști - și să se amenajeze și să fie folosite în acest scop.

Președintele de ședință - a informat Consiliul local pentru că ideea este de a avea o locație pe timpul verii; afirmă că este un proiect destul de interesant și realizabil din punct de vedere tehnic și crede că deja se lucrează.

Dl. cons. Molnos - afirmă că de 3 ani se alocă bani pentru acest teatru și în fiecare an se mărește suma; s-a început cu 70.000.000 lei și acum s-a ajuns la o sumă desstul de mare; nici unul din teatrele din Cluj nu au reviste; solicită o analiză a sumei care se votează și să se știe pentru ce se votează sumele - să fie un deviz estimativ.

Dl. cons. Vușcan - este de acord să se aloce o sumă astăzi (400.000.000), urmând ca în ședințele următoare să se completeze diferența.

Dl. cons. Molnos - propune să se aprobe toată suma.

Dl. cons. Vușcan - renunță la propunere.

Se supune la vot proiectul inițial și se obțin 20 voturi pentru și o abținere.

Președintele de ședință - nemaifiind și alte probleme de dezbătut, declară lucrările ședinței închise.

Președintele ae ședință,

\ Secretarul municipiului,

Jr. Mircca JORJDr. LASZLO Attila

A?7