Hotărârea nr. 321/2005

Hotărârea 321/2005 - Modificarea Hotãrârii nr. 136/2005.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

plivind modificarea Hotărârii nr. 136/2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii 136/2005-proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 3241 1/03.05.2005 al Direcției domeniului public și privat privitor la această acțiune;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispoziților art.38 al.2 lit.”d”,”f’ și “g" și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1: Se modifică anexa nr. 2 la Hotărârea 136/2005, conform anexei.

Art. 2: Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția tehnică, Direcția impozite și taxe, Direcția control și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


Dr. Laszlo Attila


.7


C o ntrasemnează:Secretarul municipiului, r.Mircea Joțj^


Nr. 321 din 10 mai 2005

( Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi )