Hotărârea nr. 320/2005

Hotărârea 320/2005 - Alocarea sumei de 1.500.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 în vederea executării lucrărilor de reparatii la Clinica de Urologie si Transplant renal.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind alocarea sumei de 1.500.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 în vederea executării lucrărilor de reparații la Clinica de Urologie si Transplant Renal

Consiliul local al municipiului Cluj - Napoca întrunit în ședință ordinară

Examinând proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 2.000.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 în vederea executării lucrărilor de reparații la Clinica de Urologie si Transplant Renal - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 32416 din 03.05.2005 al Direcției tehnice prin care se propune alocarea sumei de 2.000.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 în vederea executării lucrărilor de reparații la Clinica de Urologie si Transplant Renal ;

In urma dezbaterilor care au avut loc si văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38, alin.2 lit. “n“ si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Se aprobă alocarea sumei de 1.500.000.000 lei de la bugetul local pe anul 2005 în vederea executării lucrărilor de reparații la Clinica de Urologie si Transplant Renal.

Art. 2- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția tehnică și Direcția economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ , Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează :

<:retarul municipiului, Jurist Mircea Jdrj

Nr. 320 din 10 mai 2005

( Hotararea a fost adoptata cu 26 de voturi)