Hotărârea nr. 318/2005

Hotărârea 318/2005 - Aprobarea caietului de sarcini si a instructiunilor pentru organizarea si desfăsurarea procedurii de concesionare prin licitatie publică a terenului situat în Piata Avram Iancu, în vederea realizării unui parking subteran.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea caietului de sarcini și a instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului situat în Piața Avram Iancu, în vederea realizării unui parking subteran .

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind privind aprobarea caietului de sarcini și a instrucțiunilor pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu, în vederea realizării unui parking subteran - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 32223 din 03.05.2005 al Direcției domeniului public și privat;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, ale Legii nr. 219/1998 și ale Legii nr. 528/2004;

în urma dezbaterilor care au avut loc și văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă caietul de sarcini și instrucțiunile pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică deschisă a terenului situat în Piața Avram Iancu, în vederea realizării unui parking subteran.

Art.2. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, va pune gratuit și cu caracter informativ, la dispoziția concesionarului, documentația tehnică întocmită pentru realizarea parkingului subteran.

Art.3. Suprafața terenului concesionat va fi de 8710 mp. Prețul de pornire al licitației se stabilește la suma de 100 EURO/mp., iar durata concesionării va fi de 49 ani.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția tehnică și Direcția economică.

Președinte de ședință,  Dr.Laszlo AttilaNr. 318 din 10 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi)


Contrasemnează :

Secretarul municipiului, \ir.Mircea Jorj


CAIET DE SARCINI

pentru concesionarea prin licitație publică deschisă a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu, în conformitate cu HCL 173 din 22 martie 2005

1. OBIECTUL CONCESIUNII:

 • 1.1. Terenul în suprafață de 8710 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Avram Iancu, înscris în CF. 1473, nr.topo.3715, în vederea realizării unui parking subteran, în conformitate cu certificatul de urbanism nr. 887/21.03.2005 eliberat de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca și proiectul nr.742/1998, elaborat de S.C.Ambient Proiect S.R.L..

 • 1.2. în legătură cu asigurarea obiectivului cu rețele de apă potabilă, canalizare, energie termică, energie electrică, gaz metan, telefoane, acestea se realizează conform proiectului de execuție a construcțiilor autorizat cu avizul deținătorilor ce au ca obiect aceste rețele.

 • 2. DURATA CONCESIUNII este de 49 ani de la data adjudecării licitației.

 • 3. DURATA DE EXECUȚIE a obiectivului este stabilită prin autorizația de construire, putându-se prelungi la cerere, conform prevederilor legale.

 • 4. PREȚUL de pornire a licitației este de 100 EURO/mp conform Hotărârii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca nr. 318/ 10 mai 2005.

  • 4.1. Modul de achitare al prețului concesiunii, cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de concesiune.

5. CARACTER1STICILE INVESTIȚIEI:

 • 5.1. Tratarea arhitecturală va fi în concordanță cu ambientul arhitectural zonal, conform proiectului de autorizare a construcției.

 • 5.2. Prin soluțiile adoptate se va asigura protecția clădirilor învecinate precum și protecția mediului.

6. ÎNCETAREA CONCESIUNII:

 • 6.1. încetarea concesiunii prin expirarea duratei:

  • 6.1.1. La termenul de încetare a concesiunii, concesionarul are obligația de a preda terenul, respectiv bunul ce a făcut obiectul contractului de concesionare și cele ce au rezultat în urma investițiilor făcute de el, gratuit și liber de sarcină, pe baza unui act de predare-primire.

  • 6.1.2. în situația în care la termenul de încetare a concesiunii vor apărea alte reglementări legale privind concesionarea terenurilor, de comun acord, părțile contractante vor putea negocia și stabili alte condiții decât cele prevăzute la aliniatul precedent.

  • 6.1.3. Eventualele materiale achiziționate, obiecte de mobilier, instalații ce nu sunt pentru uzul exclusiv al concesiunii sau alte bunuri ce se vor conveni între părți, se vor prelua de către concedent, pe bază de contract la data expirării concesiunii.

 • 6.2. încetarea concesiunii prin răscumpărare:

  • 6.2.1. Pentru cazurile de interes public, concesionarea poate fi răscumpărată, concedentul asigurând despăgubirea corespunzătoare valorii investiției. Cazul de interes public se probează prin acte ale administrației publice locale sau prin Hotărâri ale Guvernului.

  • 6.2.2. Dacă părțile nu se înțeleg asupra prețului răscumpărării urmează a se adresa instanței de judecată.

 • 6.3. încetarea contractului prin retragere:

  • 6.3.1. Concesionarea se retrage și contractul se reziliează în situația în care concesionarul nu respectă obligațiile asumate prin contract, constatarea facându-se de către organele autorizate.

  • 6.3.2. Concesionarea se retrage și în cazul în care concesionarul nu a început execuția lucrărilor la obiectivul de investiții în termen de 1 an de la data

>                                                                                                                                     J

concesionării; cu excepția prelungirii termenului prin hotărâre de consiliu local sau dacă nu achită doi ani consecutiv taxa de concesiune stabilită.

6.3.3.In cazurile prevăzute la art.6.3.1 si 6.3.2 concedentul va putea rezilia contractul. Rezilierea va opera de plin drept fără intervenția instanței de judecată și fără punere în întârziere.

 • 6.4. încetarea concesiunii prin renunțare:

  • 6.4.1. Concesionarul poate renunța la concesiune în cazul în care cauze obiective, justificate, fac imposibilă realizarea investiției sau exploatarea ei după punerea în funcțiune; eventualele investiții efectuate de acesta nu pot fi imputate concedentului. La cererea concedentului, concesionarul va restitui terenul liber de sarcini pe cheltuiala sa sau poate dona în condițiile legii Consiliului local investiția la stadiul respectiv.

  • 6.4.2. Forța majoră exonerează părțile de răspundere în ceea ce privește îndeplinirea totală sau parțială a obligațiilor ce le revin, cu mențiunea că prin forță majoră se înțelege orice eveniment independent de voința părților, imprevizibile.

  • 6.4.3. Apariția și încetarea cazului de forță majoră se va comunica celeilalte părți în termen de 5 zile prin telefax, fax, telefon, urmat de o scrisoare recomandată cu mențiunea constatării evenimentelor de acest gen de către organele competente române în prezența pârtiilor.

  • 6.4.4. In cazul de forță majoră comunicată și constatată în condițiile de mai sus, executarea obligațiilor părților se decalează în consecință cu perioada corespunzătoare acesteia, cu mențiunea că nici una din părți nu va pretinde penalități pentru întârzieri în executarea contractului. Partea care nu a îndeplinit obligația comunicării va suporta consecințele cazului de forță majoră cât și îndeplinirea tuturor celorlalte obligații.

  • 6.4.5. în condițiile în care cazul de forță majoră conduce la o decalare a obligațiilor părților mai mare de 5 luni, părțile se vor reuni pentru a hotărâ asupra exercitării în viitor a clauzelor incluse în contract. In cazul dispariției sau imposibilității de exploatare a bunului concesionat, situație verificată și constatată de comisia legal constituită, părțile vor conveni asupra continuării sau încetării contractului.

 • 7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR se face pe cale amiabilă, prin hotărâri ale Consiliului Local sau prin instanță prin intermediul instanței de judecată.

8. DISPOZIȚII FINALE:

 • 8.1.  Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de concesiune.

 • 8.2. Soluțiile constructive discutate anterior concesionării nu reprezintă în sine și aprobarea acestora și nu absolvă pe concesionar de obligația obținerii avizelor și acordurilor legale din partea organismelor abilitate în eliberarea acestora. Realizarea oricăror construcții pe terenul concesionat se va face numai după obținerea autorizației de construire conform Legii nr.50/1991, republicată și cu respectarea strictă a acesteia.

 • 8.3.  Obținerea tuturor avizelor tehnice definitive pentru realizarea și funcționarea investiției privesc pe concesionar și se fac exclusiv pe cheltuiala sa.

 • 8.4. Toate lucrările privind încadrarea la rețele tehnico-edilitare existente și obținerea acordului de la deținătorii acestora privesc pe concesionar.

 • 8.5. Concesionarul este obligat să asigure pe perioada concesionării administrarea terenului și a obiectivelor construite conform scopului pentru care a fost concesionat terenul. Orice schimbare de funcțiuni se poate face cu respectarea prevederilor legale.

 • 8.6. Titularul contractului de concesiune nu are dreptul de a subconcesiona unei alte persoane obiectul concesiunii.

 • 8.8. Concedentul are dreptul ca prin împuternicirii săi să urmărească mersul lucrărilor de construcții în vederea respectării autorizației de construire eliberată pentru obiectivul aprobat.

 • 8.9. Concesionarul va suporta toate cheltuielile de instituire a concesiunii și înscriere în documentele de publicitate imobiliară.

9.0. Durata maximă de execuție a obiectivului va fi stabilită conform >

documentelor de urbanism eliberate de către Serviciul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Municipiului conform Legii nr. 50/1991, republicată.

 • 9.1. Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, va pune gratuit și cu caracter informativ, la dispoziția concesionarului, documentația tehnică întocmită pentru realizarea parkingului subteran.

CONCEDENT

PRIMAR

DIRECTOR

SEF SERVICIU

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI

Privind licitația publica deschisa

 • 1. Lista documentelor de licitație

anunțul licitației

caiet de sarcini

instrucțiuni pentru ofertanti

formularul contractului de concesiune

certificatul de urbanism

- scrisoare de intenție

 • II. Obiectul licitației

Obiectul licitației il constituie concesionarea terenului în suprafață de 8710 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Avam Iancu înscris în C.F. nr. 1473, nr.topo. 3715, în vederea realizării unui parking subteran, în conformitate cu certificatul de urbanism nr. 887/21.03.2005 eliberat de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca și proiectul nr.742/1998 elaborat de S.C. Ambient Proiect S.R.L.

Concesionarea terenului se face de concedent - Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca cu obligația expresa din partea concesionarilor de a respecta condițiile prevăzute in certificatul de urbanism nr. de a nu incepe nici un fel de lucrări de construcție decât după obținerea autorizației de construire conform Legii nr.50/1991, republicata.

 • III. Criterii de admitere a înscrierii la licitație :

La licitația pentru obținerea terenurilor in vederea realizării obiectivelor de construcții aprobate, pot participa persoanele fizice sau juridice care fac dovada mijloacelor financiare, necesare realizării construcțiilor (pentru care licitează terenul) in maximum 2 ani de la obținerea autorizației de construire.

Dovada se face prin următoarele mijloace:

1 .copie după ultimul bilanț al ofertantului (sau extras de cont, pentru persoana fizica)

 • 2. garanție de participare la licitație

 • 3. copie după aprobarea ordonatorului de credite, daca ofertantul este ordonator de credite

Ofertantul cumpără de la organizator documentele licitației (caiet de sarcini, instrucțiuni pentru ofertanti, modelul de contract de concesiune) la prețul stabilit si le depune împreuna cu următoarele documente in copie:

 • 4. actele de constituire ale persoanei juridice: a) statut (contract de societate)

 • b) certificat de înmatriculare

 • c) cod fiscal

 • 5. adeverința de la Administrația Financiara din care sa rezulte ca firma nu are datorii la bugetul de stat eliberata cel târziu in luna anterioara desfășurării licitației.

 • 6. copie după chitanța eliberata de către Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca prin care se

face dovada cumpărării caietului de sarcini; copie după chitanța eliberata de către Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca prin care se face dovada depunerii garanției de participare la licitație sau a ordinului de plata prin care s-a achitat aceasta taxa in contul nr.____________deschis la BN

Trezoreria__________cu mențiunea expresa ca suma reprezintă taxa de participare la licitație.

7.oferta propriu-zisa va fi semnata si stampilata, iar plicul va fi prezentat sigilat de către ofertant si semnat peste eticheta.

 • 8. proiectul de contract de concesiune va fi semnat si stampilat

 • 9. reprezentantul ofertantului va prezenta o dovada din partea firmei prin care este imputemicit sa participe la licitație

 • IV. Garanții

In vederea participării la licitație , ofertanti sunt obligați sa depună la organizator garanția de participare in valoare de 10% din prețul total al concesiunii, respectiv 87100 Euro, care vor fi achitați în lei la cursul de echivalare B.N.R. Leu/EURO din ziua plății.

Ofertantilor necastigatori li se restituie garanția de participare, la cererea acestora.

Garanția de participare la licitație se pierde in următoarele cazuri:

 • a)  daca câștigătorul licitației renunța la oferta in timpul licitației

 • b) in cazul ofertantului câștigător daca acesta refuza perfectarea contractului de concesiune

 • V. Adjudecarea licitației

Este declarat câștigător ofertantul care oferă cel mai mare preț pe mp.

 • VI. încetarea concesiunii :

Concesiunea inceteaza in condițiile stabilite prin contractul de concesiune

 • VII. Modul de depunere a ofertelor:

Ofertele sunt secrete. Persoana juridica achizitoare si comisia de analizare a ofertelor au obligația si răspunderea respectării confidențialității acestora.

In cazul in care ofertele se primesc cu întârziere fata de termenul limita stabilit, acestea nu mai participa, fapt care se consemnează in scris prin procesul- verbal.

Oferta se va introduce intr-un plic mic primit de la concedent pe care se va trece denumirea firmei. Plicul mic se va sigila si se va introduce intr-un plic mare care va cuprinde: actele solicitate la pct.I si pct.III al instrucțiunilor pentru ofertanti.

Plicul mare va avea lipita intr-un colt eticheta pe care se va indica licitația publica pentru care s-a depus oferta, apoi se va sigila cu o eticheta pe care se va trece “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE            ORA“.

Orice mențiune grafica sau semn distinctiv pe plicuri in afara celor menționate mai sus atrage eliminarea ofertei respective.

După deschiderea ofertelor se va intocmi o lista cu clasificarea ofertantilor.

 • VIII. Recomandare :

Stimate participant, va recomandam sa studiati cu mare atentie toate documentele licitației, neansusirea acestora nu va absolva de nici o răspundere in materie.

ORGANIZATOR