Hotărârea nr. 314/2005

Hotărârea 314/2005 - Propunerea de alocare a sumei de 440.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Operei Maghiare Cluj pentru organizarea Concursului International pentru Dirijori de Operă, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind propunerea de alocare a sumei de 440.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Operei Maghiare Cluj pentru organizarea Concursului internațional pentru dirijori de operă, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 440.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Operei Maghiare Cluj pentru organizarea Concursului internațional pentru dirijori de operă, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului și a consilierului Molnos Lajos;

Analizând Referatul nr. 28398 / 29 IV. 2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 440.000.000 de Iei de la bugetul local pe anul 2005 Operei Maghiare Cluj pentru organizarea Concursului internațional pentru dirijori de operă, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. „d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 440.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Operei Maghiare Cluj pentru organizarea Concursului internațional pentru dirijori de operă, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Președinte de ședință, Dr. Laszlo Attila

Nr. 314 din 10 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi)