Hotărârea nr. 313/2005

Hotărârea 313/2005 - Prelungirea contractului de asociere nr. 82/200 pentru spatiul cu altă destinatie situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta Mihai Viteazu nr. 3-4.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

Privind prelungirea contractului de asociere nr.82/200 pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca, P-ta M. Viteazul nr.3-4

Consiliul local al municipiului Cluj- Napoca întrunit in ședința de ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului local cu S.C. ARGOS S.A. - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor: Horea Florea.Mircea Petric, Florin Stamatian, Ștefan Dimitriu, Palfi Carol;

Analizând Referatul nr.863 din 27.04.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C.ARGOS S.A.pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca P-ta M. Viteazul nr.3-4, in suprafața de 78,72 mp;

Reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art 38 alin.2. Iit.”x” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba asocierea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca cu S.C. ARGOS S.A. pentru spațiul cu alta destinație situat in municipiul Cluj-Napoca P-ta M. Viteazul nr.3-4 , in suprafața de 78,72 mp., cu destinația de magazin nealimentar , in următoarele condiții:

S.C. ARGOS S.A. se obliga :

  • a) sa achite cota de asociere de 25.000.000 (2500

  • b)  leu greu) lei/luna, indexabila cu rata inflației;

  • c)  sa amenajeze si sa execute lucrări de reparații in spațiul mai sus menționat, sa faca amenajările interioare si sa achite cheltuielile aferente spațiului.

ART.2 - Durata asocierii este pana la soluționarea revendicării imobilului dar nu mai mult de 2 ani.

ART.3 - Contractul încetează de drept la restituirea spațiului către revendicator. ART.4 - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.

Președinte de ședința, Dr. Laszlo Attila

Contrasemnează:


Secretarul municipiului, ~^r. Mircea Jorj.

Nr.313din 10 mai 2005

( Hotararea a fost adoptata cu 26 voturi)