Hotărârea nr. 311/2005

Hotărârea 311/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte colective, S+P+6E, str. Motilor nr. 71-73.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ -NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective , S+P+6E, str. Moților nr.71-73

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe colective ,S+P+6E, str. Moților nr.71-73- proiect din inițiativa primarului,

Analizând referatul nr. 31918/28.04.2005 al Direcției de urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe colective, S+P+6E, str. Moților nr.71-73;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.23447 /5192/ 7.04.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f’ și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe colective, cu S+P+6E, str. Moților nr.71-73, beneficiar : SC Bevfin SRL, prin care se propune amplasarea unei construcții pentru locuințe colective și spații comerciale la parter, S+P+6E, cu garaj colectiv la subsol, amenajări în incintă, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr.23447/5192/7.04.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

dr. Laszlo Attila


icretarul municipiului,

\jr. MirceaNr. 3 11 din 10 mai 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)