Hotărârea nr. 309/2005

Hotărârea 309/2005 - Aprobarea P.U.D. Clădire de birouri S(D)+P+3E, strada Onisifor Ghibu nr. 1.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Clădire de birouri S(D)+P+3E Strada Onisifor Ghibu nr. 1

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Clădire de birouri S(D)+P+3E proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 23991/431/28.04.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Clădire de birouri S(D)+P+3E pe strada Onisifor Ghibu nr. 1, beneficiar Shadow Gold S.R.L.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 23991/5220 din 07.04.2005 precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Clădire de birouri S(D)+P+3E pe strada Onisifor Ghibu nr. 1. beneficiar Shadow Gold S.R.L. prin care se stabilește amplasarea construcției, alinierea cu construcțiile învecinate, parcarea parțial în subsol și parțial în curte, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 23991/5220 din 07.04.2005.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila

CONTRASEMNEAZĂ:

Secretarul municipiului,

Jr. Mircea Jorj

Nr. 309 din 10 mai 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)