Hotărârea nr. 308/2005

Hotărârea 308/2005 - Aprobarea P.U.D. Extindere spatii comerciale pentru brutărie si locuintă de serviciu, str. Bucegi nr. 11.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Extindere spații comerciale pentru brutărie și locuință de serviciu Strada Bucegi nr. 11

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară, Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Extindere spații comerciale pentru brutărie și locuință de serviciu, pe strada Bucegi nr. 11, proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 29571/431/28.04.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Extindere spații comerciale pentru brutărie și locuință de serviciu, pe strada Bucegi nr. 11, beneficiar Pojar Simona Silvia;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 6136/5145 din 24.03.2005 precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere spații comerciale pentru brutărie și locuință de serviciu, pe strada Bucegi nr. 11 beneficiar Pojar Simona Silvia prin care se stabilește amplasarea construcției, amenajarea incintei cu platformă de parcare și acces pentru descărcare marfa, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 6136/5145 din 24.03.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila

CONTRASEMNEAZĂ: Secretarul municipiului, Jr. Mircea Jorj

Nr. 308 din 10 mai 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)