Hotărârea nr. 306/2005

Hotărârea 306/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru locuinte familiale, D+P+E si D+P+E+M, zona Colonia Becas – Trifoiului.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru locuințe familiale, D+P+E și D+P+E+M zona Colonia Becaș - Trifoiului

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru locuințe familiale, D+P+E și D+P+E+M , zona Colonia Becaș - Trifoiului;

Analizând Referatul nr. 31915/28.04.2005 al Direcției Urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru locuințe familiale, D+P+E și D+P+E+M, zona Colonia Becaș - Trifoiului .;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.5142/5070/03.03.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit,”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru locuințe familiale, D+P+E și D+P+E+M, zona Colonia Becaș - Trifoiului , beneficiar: Tașnadi Ioan, prin care se reglementează parcelarea și amplasarea a trei construcții de locuințe familiale, ocuparea terenului , posibilitatea racordării la utilități, regularizarea drumului de acces , precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr.5142/5070/03.03.2005.

Al t. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția

urbanism .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

t Contrasemnează:

Secretarul municipiului,

'Jr. Mircea Jorj \ _

Nr. 306 din 10 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)