Hotărârea nr. 304/2005

Hotărârea 304/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru casă de vacantă P+1E, str. Făgetului – Colonia Făget.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

pentru casă de vacanță P+1E, str. Făgetului - Colonia Făget

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru casă de vacanță, P+ IE str. Făgetului - Colonia Făget, proiect din inițiativa primarului,

Analizând Referatul nr. 31909/28.04.2005 al Direcției Urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru casă de vacanță, P+1E, str. Făgetului - Colonia Făget;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.18181/5209/07.04.2005 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic dc Detaliu - pentru casă de vacanță, P+1E, str. Făgetului - Colonia Făget f.n. beneficiar MOALE GHEORGIIE , prin care se reglementează amplasarea unei case de vacanță, accesul, posbilitatea racordării la utilități, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 18181/5209/07.04.2005.

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția

urbanism .

■A


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

dr. Lasz lo Attila


Contrasemnează:

Nr. 304 din 10 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


Seqretarul mur'    ’ .ilui,

\ir. Mirce j