Hotărârea nr. 303/2005

Hotărârea 303/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru imobil de locuinte si birouri, S+P+4E, str. Viilor nr. 52B.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru imobil de locuințe și birouri, S+P+4E, str. Viilor nr. 52 B

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară. Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe și birouri, S+P+4E , str. Viilor nr. 52B, proiect din inițiativa primarului,

Analizând Referatul nr.31908/28.04.2005 al Direcției Urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru imobil de locuințe și birouri, S+P+4E. str. Viilor nr. 52 B

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 16261/5157/24.03.2005 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru imobil de locuințe și birouri , S+P+4E, str. Viilor nr. 52 B, beneficiari: FĂRCAȘ MARIA și MAURER SIMION , prin care se reglementează amplasarea unei construcții pentru locuințe colective și birouri S+P+4E și subsol destinat pentru parking colectiv, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 16261/5157/24.03.2005,

Art. 2. -Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism .

Nr. 303 din 10 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ.

dr. Laszlo Attila

r

Contrasemnează:

Sdpretarul municipiului, jr. Mircea Jorjț