Hotărârea nr. 302/2005

Hotărârea 302/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru trei imobile de locuit, D+P+2E, str. Trifoiului f.n.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ - NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru trei imobile de locuit, D+P+2E, str. Trifoiului f.n.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară.

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru trei imobile de locuit, str. Trifoiului f.n. - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.3 1906 din 28.04.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru trei imobile de locuit, str. Trifoiului f.n.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 14442/5169/07.04.2005, precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”f’ și "g" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru trei imobile de locuit cu D+P+2E, str. Trifoiului f.n., beneficiar SC Credo Group SRL, prin care se propune amplasarea a trei corpuri de construcții pentru locuințe, D+P+2E, cu garaje colective la demisolul acestora, cu amenajări de incintă constând în alei , spațiu verde, loc de joacă pentru copii, precum și avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism nr. 14442/5169/07.04.2005.

Art. 2. - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism.Nr. 302 din 10 mai 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi )