Hotărârea nr. 301/2005

Hotărârea 301/2005 - Aprobarea P.U.D. pentru hală-depozit, calea Floresti nr. 147-153.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru hală-depozit Calea Florești nr.147-153

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea PUD - pentru hală -depozit și birouri, Calea Elorești nr.147-153 - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.33897/ 43 /10.05.2005 al Direcției Urbanism prin care se propune aprobarea PUD - pentru hală depozit și birouri, Calea Florești nr.147-153;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr.29156/5226/28.04.2005 , precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - pentru hală -depozit și birouri, Calea Florești nr.147-153 ( intersecția cu str. Colina ), beneficiar: SC ARABESQUE SRL pentru realizarea unei hale depozit și birouri, cu regim de înălțime: subsol parțial și parter înalt la depozir, si, respectiv parter și etaj la zona de birouri și comerț. Incinta se va amenaja cu alei de circulație, parcări, spații verzi, alte dotări anexe și conexe , precum si avizul Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism nr.29156/5226/28.05.2005.

Art. 2 - Cu îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția urbanism,

PREȘEDINTE nr'SEDlNȚĂ,
dr. LaszloAttila


Contrasemnează:

Nr. 301 din lOmai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi )