Hotărârea nr. 300/2005

Hotărârea 300/2005 - Aprobarea P.U.D. Clădire de birouri, str. Colinei f.n.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

Clădire de birouri

Strada Colinei f.nr.

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea P.U.D. - Clădire de birouri S+P, pe strada Colinei f.nr., proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 30902/431/28.04.2005 al Direcției urbanism prin care se propune aprobarea P.U.D. - Clădire de birouri S+P, pe strada Colinei f.nr., beneficiar Fundația Misiunea Creștină Awana.;

Având în vedere avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 25051/5072 din 07.04.2005 precum și avizul comisiei de specialitate;

Reținând prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al.2 lit.”k" și 46 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. -

Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Clădire de birouri S+P, pe strada Colinei f.nr., beneficiar Fundația Misiunea Creștină Awana prin care se stabilește amplasarea construcției la 35,0 m. de la axul propus al străzii, parcarea în incintă, amenajarea incintei, posibilitatea de racordare la utilități, P.O.T. max.= 35% și C.U.T. max.= 0,9 ADC., precum și avizul Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului și urbanism nr. 25051/5072 din 07.04.2005.

Art. 2. -

Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția urbanism.

PREȘEDINTE DE'ȘEDINȚĂ,

Dr. Laszlo Attila t i     (T

r              y

Nr. 300 din 10 mai 2005

(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


CONTRASEMNEAZĂ: Secretarul municipiului, \ Jr. Mircea Jorj A