Hotărârea nr. 297/2005

Hotărârea 297/2005 - Transcrierea unui contract de închiriere.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind transcrierea unui contract de închiriere

Consiliul local al municipiului Cluj Napoca,intrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind transcrierea contractului de închiriere nr.2241/2001 de pe P.D.S.R. pe P.S.D - proiect din inițiativa primarului si a următorilor consilieri: Horea Florea, Florin Stamatian.Petric Mircea,Ștefan Dimitriu , Palfi Carol;

Analizând Referatul nr. 864/27.04.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune transcrierea contractului de inchiriere nr. 2241/2001 de pe P.D.S.R. pe P.S.D.. , pentru spațiul cu alta destinație, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr.9 ;

Reținând avizul Comisiei mixte si al comisiei de specialitate ;

Potrivit dispozitiunilor art. 38 al. 2 lit.”h” rap. la art. 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1- Se aproba transcrierea contractului de inchiriere nr. 2241/2001 de pe P.D.S.R. pe P.S.D.

ART.2- Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.

Președinte de ședința, Dr. Laszlo^ttila


Contrasefnneaza:

Secretarul municipiului,

,r. Mircea JorjNr 297 din 10 mai 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 26 voturi).