Hotărârea nr. 296/2005

Hotărârea 296/2005 - Prelungirea unor contracte de închiriere.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ NAPOCA

HOTARARE

privind prelungirea unor contracte de inchiriere

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit in ședința ordinara,

Examinând proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii unor contracte de inchiriere - proiect din inițiativa primarului si a consilierilor: Horea Florea, Mircea Petric, Florin Stamatian, Ștefan Dimitriu si Palfi Carol;

Analizând Referatul nr.862din 27.04.2005 al Direcției fondului imobiliar de stat, prin care se propune prelungirea unor contracte de inchiriere, conform anexei;

In urma dezbaterilor care au avut loc si reținând avizul Comisiei mixte și al comisiei de specialitate;

Potrivit dispozitiunilor art 38 alin.2 lit.”x” si 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1 - Se aproba prelungirea contractelor de inchiriere pentru spatiile cu alta destinație, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2 - Durata închirierii este de 2 ani sau pana la soluționarea revendicării ori pana la vanzarea spațiului in baza Legii nr.550/2002 dar nu mai mult de 2 ani.Contractele inceteaza de drept la restituirea spațiului către revendicator, respectiv la data vanzarii spațiului in baza Legii nr.550/2002.

ART.3 - Cu indeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția fondului imobiliar de stat si Direcția economica.

Președinte de ședința, Dr. Laszlo Attila


Contrasemnează:

Secretarul municipiului, \ Jr. Mircea Jorj


Nr. 296 din 10 mai 2005 (Hotararea a fost adoptata cu 26 voturi)

NR

CRT.

TITULAR CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

ADRESA SPAȚIULUI

DATA EXPIRĂRII CONTR. DE ÎNCHIRIERE

DATA

AVIZULUI

COMISIEI

1.

Compania de bere Romania

S.A.

Str. Berăriei nr. 1-3

28.11.2004

30.03.2005

2.

Asociația Artiștilor Plastici

Str. I. Macelaru nr.39

16.12.2004

30.03.2005

3.

S.C. Confort Super Service SRL.

B-dul Eroilor nr.17

29.03.2005

30.03.2005

4.

Fundația Dacia Romana

Str. 1. C. Bratianu nr. 13

24.04.2005

30.03.2005

5.

S.C. Univers S R L.

Str. Horea nr.66

28.11.2004

30.03.2005

6.

As. Familia Regăsită

Str. I.Macelaru nr.39

01.05.2003

30.03.2005

7.

S.C. Lebădă S RL.

P-ta St. Cel Mare nr.19

05.04.2005

30.03.2005

8.

S.C. ABC Ferari S R L.

B-dul Eroilor nr.21-23

31.03.2005

06.04.2005

9.

S.C. Oxigen S R L.

P-ta Unirii nr. 13

30.03.2005

06.04.2005

10.

Uniunea Tinerilor Maghiari

Democrati din Cluj

Str. A. Iancu nr.21

08.04.2004

06.04.2005

11.

Uniunea Studenților Maghiari din Cluj

Str. A. Iancu nr.21

08.04.2004

06.04.2005

12.

Pop Mircea

Str. Prahovei nr.9

08.04.2004

06.04.2005

13.

S.C. Polartek S R L.

Str. Universității nr.8

03.04.2005

06.04.2005

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca


Anexa la Hotararea nr. 296/2005


DIRECTOR

STEFANIA FERENCZ

SEF BIROU

DANIEIL CTMPEAN