Hotărârea nr. 292/2005

Hotărârea 292/2005 - Concesionarea unui teren (extindere locuintă pe teren situat în str. Patriciu Barbu nr. 64).

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind concesionarea unui teren.

(extindere locuință pe teren situat în str.Patriciu Barbu nr.64)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind concesionarea unui teren - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 21849 din 25.03.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune concesionarea, prin încredințare directă a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, Str.Patriciu Barbu nr.64, în suprafață de 15,80 mp., în vederea extinderii locuinței;

Reținând prevederile Legii nr.50/1991, republicată, ale Legii nr.219/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea prin încredințare directă a terenului în suprafață de 15,80 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str.Patriciu Barbu nr.64, teren ce va fi înscris în CF nou, cu nr.topo.5764/3/2 , în favoarea d-lui Țene Ioan și soția Țene Florica Daniela, în vederea extinderii locuinței.

Art.2. Perioada concesionării este de 49 ani, iar taxa de concesionare se stabilește la suma de 70 EURO/mp.

Art.3. Se însușește Tabelul de mișcare a parcelelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat și Direcția economică.

Președinte de,ședință,

Dr.Laszlo Attila

Nr.292 din 10 mai 2005

Contrasemnează :


(Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi


Secretarul municipiului,

\ir. Mircea Jorj-----•

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

Anexă la Hotărârea nr.292/2005


TABEL CU MIȘCAREA PARCELELOR


DE AUTORIZARE


NUMĂR

SUPR.

DESCRIEREA IMOBILULUI

PROPRIETARI

C. F.

CADASTRAL

TOPO.

MP.

SITUAȚIA ACTUALĂ CONFORM C. F.

7405

5764/3

109

Teren

in str. Petrila nr. 64.

Drept de proprietate in favoarea: STATULUI ROMAN

SITUAȚIA VIITOARE

7405

5764/3/1

93,20

Teren

in str. Petrila nr. 64.

Drept de proprietate in favoarea: STATULUI ROMAN

Nou

5764/3/2

15,80

Teren

Drept de proprietate in favoarea:

STATULUI ROMAN

I.C.3/24/2005