Hotărârea nr. 288/2005

Hotărârea 288/2005 - Modificarea Hotărarii nr. 105/2001 (modificare beneficiar contract de concesiune).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARE

privind modificarea Hotărârii nr. 105/2001. (modificare beneficiar contract de concesiune).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 105/2001 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr. 24695 din 04.04.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 105/2001, în sensul modificării beneficiarului concesiunii;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și ale Legii nr.219/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. ”f‘ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.T. Se modifică art.l al Hotărârii nr. 105/2001, în sensul modificării beneficiarului concesiunii asupra terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ța Mărăști nr.13, nr.topo.23708/3/XLV/A, din SC”Pinochio” SRL în S.C.”Desco” SRL.

Art.il. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Președinte de ședință, Dr.Laszlo Attila

Nr.288 din 10 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi

Contrasemnează : :retarul municipiului, \ir. MirceiHoriJ ----