Hotărârea nr. 287/2005

Hotărârea 287/2005 - Modificarea Hotărârii nr. 112/2001 (modificarea beneficiar contract de concesiune).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTARARF

privind modificarea Hotărârii nr. 112/2001. (modificare beneficiar contract de concesiune).

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 112/2001 -proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr. 25999 din 06.04.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 112/2001, în sensul modificării beneficiarului concesiunii;

Reținând prevederile Legii nr. 50/1991, republicată și ale Legii nr.219/1998;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art.38 al.2 lit. ”f‘ și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art.l al Hotărârii nr. 112/2001, în sensul modificării beneficiarului concesiunii din SC “PROMETHEUS PROD.IMPEX” SRL în Lazăr Vasile și soția Lazăr Elvira în cota de 16 și Pop Ioan și soția Pop Maria în cotă de 16 .

Art.TI. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Nr.287 din 10 mai 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi

Președinte de ședință, Dr.Laszlo AttilaContrasemnează :


Secretarul municipiului, \r. Mircea Jori .