Hotărârea nr. 284/2005

Hotărârea 284/2005 - Modificarea si completarea Hotărârii nr. 379/2003 (modificare nr. topo. si nr. C.F., însusire Tabel de miscare a parcelelor si prelungirea termenului de realizare a constructiei).


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii nr.379/2003 (modificare nr.topo. și nr.CF, însușire Tabel de mișcare a parcelelor și prelungirea termenului de realizare a construcției)

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință ordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.379/2003 - proiect din inițiativa primarului ;

Analizând Referatul nr.27112 din 11.04.2005 al Direcției domeniului public și privat prin care se propune modificarea Hotărârii nr. 184/2003, referitor la modificarea nr.topo. și nr.CF, însușirea Tabelului de mișcarea parcelelor și prelungirea termenului de realizare a construcției;

Reținând prevederile Legii nr.50/1991, republicată;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al.2 lit.”h” și 46 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se modifică art.l al Hotărârii nr.379/2003 care va avea următorul conținut:

“Art.l. Se aprobă concesionarea, prin încredințare directă a terenului în suprafață de 15 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Berăriei nr.7, ce va fi înscris în CF nou, cu nr.topo. 1 1478/2/2, în favoarea d-lui Federiga Ionel și soția Rodica, în vederea extinderii locuinței.”

Art.il. Se completează Flotărârea nr.379/2003, cu următoarele articole:

“Art.4. Se însușește Tabelul de mișcarea parcelelor, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 84930 din 04.12.2003, încheiat în vederea extinderii locuinței, în sensul prelungirii cu un an a termenului de începere a executării lucrărilor autorizate a construcției, începând cu data adoptării prezentei hotărâri.”

Art.III. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția domeniului public și privat, Direcția economică și Serviciul juridic-contencios.

Președinte de ședință, Dr.Laszlo Attila

Nr.284 din 10 mai 2005 (Flotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)

Contrasemnează :


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI                  Anexă la Hotărârea nr.284/2005

CLUJ-NAPOCA

MEMORIU TEHNIC

 • 1. Denumirea lucrării: Măsurători topografice Cluj-Napoca, strada Berăriei nr. 5-7., jud. Cluj. Nr. de evidență din registrul lucrărilor 360.

 • 2. Beneficiarul lucrării : Federiga Ionel și soția Federiga Rodica cu domiciliul în strada Berăriei nr. 7, ap. 3, localitatea Cluj-Napoca, județul Cluj.

 • 3. Executantul lucrării: Ing. Mihai Boacă cu autorizația: seria B, nr. 3452 .

 • 4. Obiectul lucrării. S-a solicitat de către beneficiar întocmirea planului topografic scara 1:500 pentru imobilul situat în intravilanul localității Cluj-Napoca, strada Berăriei nr. 5-7. Pe terenul de mai sus, sunt edificate două construcții individualizate, astfel:

  Nr.crt

  Destinația

  Suprafața la sol

  Nr. etaje

  Nr. apartam.

  C1.

  Locuință (CL)

  181,83 mp

  P

  4 (ap.1,2,3,4)

  C2.

  Locuință (CL)

  122,06 mp

  P

  1 (ap 5)

  C3

  Pivniță (CA)

  11,92 mp

  D

  1

Referitor la ap. 3, din str. Berăriei nr. 7, înregistrat în C.F. col. 138736, nr. topo. 11478/1, cu S= 326 mp, și C.F. ind. 139384 nr. topo. 11478/1/111, care se va extinde, cu o concesiune de 15,00 mp din nr. topo. 11478/2 înregistrat în C.F. 19343 în favoarea Statului Român:

Nr.crt. Destinația             Suprafața la sol        Nr. etaje Nr. camere

c1       Apartament nr .3       33,51 mp             P            1

 • 5. Scopul lucrării. Măsurătorile topografice s-au executat în strada Berăriei nr. 5-7, pentru efectuarea dezmembrării terenului, în vederea concesionării a unei suprafețe de 15mp, conform H.C.L.nr. 379 din 27.11.2003 și conform Contractului de Concesiune, nr. 84930 din 04.12.2003, încheiat între Consiliul Local al mun. Cluj-Napoca și beneficiarii lucrării prezente, în vederea extinderii locuinței din strada Berăriei nr. 7, ap. 3.

 • 6. Amplasamentul corpului de proprietate: Terenul este situat în intravilanul localității Cluj-Napoca, în strada Berăriei nr. 5-7 .

 • 7. Situația juridică a terenului în Cartea Funciară: Terenul pe care se află construcția care se dorește a fi extinsă, respectiv ap. 3, din str, Berăriei nr. 7 este identificat prin parcela cu nr. topo. 11478/1 , în suprafață de 326 mp, înregistrat în C.F. col. 138736 în favoarea Statului Român, iar ap. nr. 3 cu nr. topo. 11478/1/111, din C.F. ind. 139384, având p.i.c. în cota de 15.19/100, pe seama lui Federiga Ionel și soția Federiga Rodica cu o cota de 50/326 parte din teren.

Iar terenul din strada Berăriei nr. 5-7 (faptic nr. 5), din care se va concesiona o suprafață de 15 mp, pentru extindere, este identificat prin nr. topo 11478/2 din C.F. 19343, cu S=675 mp, în favoarea Statului Român prin administrarea operativă a Sfatului Popular al orașului Cluj-Napoca. Pe această proprietate se află o construcție cu 1 apartament (ap. 5, din C.F. colectiv 138736), în favoarea Statului Român prin adm operativă a Sfatului Popular al orașului Cluj-Napoca și are următoarele vecinătăți : la N-str.Berăriei nr.7, la E-str.Berăriei, la S-Statul Român (Atelier R.A.T.)., la V- Statul Român.

 • 8. Operațiuni topo-cadastrale efectuate : La baza Documentației noastre de dezmembrare în vederea concesionării unei suprafețe de teren, a stat un plan topografic, avizat de O.C.P.I., în anul 2003.

Documentația astfel realizată, se va înainta la O.C.P.I pentru obținerea avizelor, apoi la Notariatul Public în vederea dezmembrării și înregistrării concesiunii în evidențele funciare, în vederea obținerii Autorizației de Constuire.

întocmit: ing.^4î^(.^mcă

.7^ CERTIFICAT \

DE  T—~

I £ AUTORIZARE //£ V. z Sena 8 Ni 34! \\     Categona O

//boacă MIHĂ'

'T     il Mrt2341  8048'20^

gXPERTlZE TEHNlC; \ C      7-''
BOALĂ fcja /

MEMORIU TEHNIC JUDICIAR

La comanda beneficiarilor Federiga Ionel și soția Federiga Rodica am întocmit prezenta documentație de dezmembrare. Lucrarea de față a fost elaborată de ing. Mihai Boacă, expert tehnic judiciar în specialitatea topografie, aflat în evidenta Biroului Local de expertize Cluj-Napoca și autorizat de Oficiul Național de Cadastru, Geodezie si Cartografie București.

1. Date generale si la obiect:

 • 1.1 Imobilul în cauză este situat în intravilanul localității Cluj-Napoca, strada Berăriei nr.5-7,jud. Cluj. Beneficiarii doresc întabularea terenului concesionat pe baza H.C.L nr. 379 din 27.11.2003 și a Contractului de Concesiune, nr. 84930 din 04.12.2003, ,

2. Situația juridică a terenului

 • 2.1 Situația conform C.F Terenul pe care se află construcția care se dorește a fi extinsă, respectiv ap. 3, din str, Berăriei nr. 7, este identificat prin parcela cu nr. topo. 11478/1 , în suprafață de 326 mp, înregistrat în C.F. col. 138736 - proprietate pe apartamente- în favoarea Statului Român, iar ap. nr. 3 cu nr. topo. 11478/1/111, din C.F. ind. 139384, având p.i.c. în cota de 15,19/100, este înscris pe seama lui Federiga Ionel și soția Federiga Rodica

Pentru a extinde apartamentul 3, beneficiarul a concesionat din parcela alăturată care se află pe strada Berăriei nr. 5-7 (faptic nr. 5), o suprafață de 15 mp,

Terenul concesionat este parte din parcela identificată prin nr. topo 11478/2 din C.F. 19343, cu S=675 mp, înscrisă în favoarea Statului Român în administrarea operativă a Sfatului Popular al orașului Cluj-Napoca.

Imobilul are următoarele vecinătăți : la N-str.Berăriei nr.7, la E-str.Berăriei, la S-Statul Român (Atelier R.A.T.)., la V- Statul Român.

Pentru înscrierea concesiunii în evidențele funciare,cerere susținută de Consiliul Local Cluj-Napoca, sunt necesare următoarele operațiuni, cuprinse centralizat în tabelele de mișcare parcelară.

2.2  Situația propusă după dezmembrare (partajul voluntar):

OPERAȚII DE PARTAJ :

-Dezmembrarea parcelei cu nr. topo.11478/2, "Teren curte în strada Berăriei nr. 5-7” S=675 mp:

 • - parcela cu nr. topo. nou: 11478/2/1, cu S= 660 mp, cu folosința

"Teren curte în strada Berăriei, nr. 5-7";

 • - parcela cu nr. topo. nou: 11478/2/2, cu S= 15 mp, cu folosința

"Teren curte în strada Berăriei, nr. 5-7";

Aceste parcele noi ,se vor înscrie pe seama vechiului proprietar în C.F prezentă.

2.4. Operația de înscriere concesiune în evidențele funciare:

Parcela cu nr. topo.nou: 11478/2/2 situată în strada Berăriei nr. 5-7, localitatea Cluj-Napoca, în suprafață de 15,00 mp, având folosința "Teren curte în strada Berăriei, nr. 5-7”, propunem a se abnota din acest C.F. 19343 Cluj-Napoca, și a se transcrie într-o coală funciară nouă, în favoarea Statului Român în adm. operativă a Consiliului Local Cluj-Napoca, cu drept concesiune în favoarea lui Federiga Ionel și soția Federiga Rodica pe baza H.C.I.nr. 379 din27.11.2003 și a Contractului de Concesiune nr. 84930 din 04.12.2003.

Apoi parcela cu nr. topo. nou. 11478/2/1 situată în strada Berăriei nr. 5-7, Cluj-Napoca, în suprafață 660 mp, propunem a se reînscrie în C.F. 19343, cu folosința de "Teren curte în strada Berăriei , nr. 5-7” , în favoarea Statului Român în administrarea operativă a Consiliului Local Cluj-Napoca.

Aceste operațiuni sunt cuprinse centralizat în tabelele de mișcare parcelară.

3. Concluzii

 • 3.1. în favoarea Statului Român în administrarea operativă a Consiliului Local Cluj-Napoca, cu drept de concesionare în favoarea lui Federiga Ionel și soția Federiga Rodica propunem înființarea unei coli funciare noi care să cuprindă înscrisurile potrivit tabelului de mișcare parcelară, cu următoarele înscrisuri:

C.F. nou Cluj-Napoca

 • A) . Foaia de avere

Nr. ser. 1, nr. topo. 11478/2/2 -S= 15,00 mp

Folosința Teren curte în strada Berăriei , nr. 5-7”

 • B) .Foaia de proprietate: Statul Român în administrarea operativă a Consiliului Local Cluj-Napoca, cu drept de concesionare în favoarea lui

Federiga Ionel și soția Federiga Rodica pe durata existenței construcției

 • C) .Foaia de sarcini:

Fără sarcini.

 • 3.2. . Porțiunile rămase neocupate, propunem a se reânscrie în CF 19343 pe seama Statului Român în administrarea operativă a Consiliului Local

TABEL CU MIȘCAREA PARCELELORA.jSituația conform C.F

Nr.C.F

Ser

Nr.to^D

Nr.cad

Supraf. mp

Categoria de folosință

Proprietari

19343

13.

!

11478/2

5W

675 mp

Teren , curte în strada Berăriei nr. 5-7.

Statul Român, în administrarea operativă a Sfatului Popular al Orașului Cluj

Total

675 mp

B.jSituația propusă după dezmembrare (partajul voluntar)

Nr.C.F

Ser

Nr.topo

Nr.cad

Supraf. mp

Categoria de folosință

Proprietari

19343

11478/2

11

5W//

660 mp

Teren , curte în strada Berăriei nr. 5-7.

Statul Român, în administrarea operativă a Sfatului Popular al Orașului Cluj

11478/2

12

15 mp

Teren , curte în strada Berăriei nr. 5-7.

Statul Român, în administrarea operativă a Sfatului Popular al Orașului Cluj

Total

675 mp

C.jSituația propusă după înregistrarea Contractului de concesionare nr. 84930 din 04.12.03,

Nr.C.F

Ser

Nr.topo

Nr.cad

Supraf. mp

Categoria de folosință

Proprietari

19343

14

11478/2 /1

660 mp

Teren , curte în strada Berăriei nr. 5-7.

Statul Român, în administrarea operativă a Consiliului Local Cluj-Napoca.

Nou

1.

11478/2

12

Q. E IO T-

Teren , curte în strada Berăriei nr. 5-7.

Statul Român în adm. operativă a Consiliului Local Cluj- Napoca, drept de concesiune în favoarea lui

Federiga Ionel și soția Federiga Rodica, pe durata existenței construcției

Total

675 mp

7 5^

■ CERTIFICAT DE p <ț2 AUTORIZARE Pz Sena SN< . 3452 Categoria 0

'^BOALĂ iJ.IÂ