Hotărârea nr. 279/2005

Hotărârea 279/2005 - Propunerea de alocare a sumei de 49.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Facultătii de Litere în vederea organizării Colocviului International si Pluridisciplinar Jules Verne in carpati, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind propunerea de aloeare a sumei de 49.000.000 de lei de la bugetul loeal pe anul 2005 Facultății de Litere în vederea organizării Colocviului Internațional și Pluridisciplinar Jules Verne în Carpați, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 49.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Facultății de Litere în vederea organizării Colocviului Internațional și Pluridisciplinar Jules Verne în Carpați, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând referatul nr.29297 /19. IV.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 49.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 Facultății dc Litere în vederea organizării Colocviului Internațional și Pluridisciplinar Jules Verne în Carpați, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. „d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 49.000.000 dc lei de la bugetul local pc anul 2005 Facultății de Litere în vederea organizării Colocviului Internațional și Pluridisciplinar Jules Verne în Carpați, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Președinte de ședință,

Dr. I.aszlo Attila

rli

Nr.279 din 19 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi)


Contrasemnează:

Secretarul municipiului, \Ir. Mircea .IOR.J