Hotărârea nr. 274/2005

Hotărârea 274/2005 - Alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 canalelor de televiziune NCN si Alpha TV, în vederea transmiterii Sfintei slujbe de Pasti, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 canalelor de televiziune NCN și Alpha TV, în vederea transmiterii Sfintei slujbe de Paști, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca întrunit în ședință extraordinară,

Examinând proiectul de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 canalelor de televiziune NCN și Alpha TV, în vederea transmiterii Sfintei slujbe de Paști, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca - proiect din inițiativa primarului;

Analizând Referatul nr.28599/15. 1V.2005 al Direcției învățământ, cultură prin care se propune alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 canalelor de televiziune NCN și Alpha TV, în vederea transmiterii Sfintei slujbe de Paști, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca;

Văzând avizul comisiei de specialitate;

Potrivit dispozițiunilor art. 38 al. 2 lit. „d” și 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă alocarea sumei de 50.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2005 canalelor de televiziune NCN și Alpha TV, în vederea transmiterii Sfintei slujbe de Paști, sub egida Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Art.2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează Direcția învățământ, cultură și Direcția economică.

Președinte de ședință, Dr. Laszlo'Attila

Nr.274 din 19 aprilie 2005 (Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi)

Contrasemnează:

țcretarul municipiului,